ПРАВИЛНИК

ФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ

АКТУАЛЕН ДЕЙСТВАЩ ПРАВИЛНИК


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - МАНДАТ 2023-2027г.

 

- Променен с решение по Протокол № 7/25.04.2024г. създава се нова ал.4 на чл.26, ал.1 на чл.27, ал.3а на чл.27, ал.7 на чл.33, ал.6 на чл.59, ал.7 на чл.66 и нов чл.35а; отм. чл.36 и в преходните и заключителните разпоредби се създава нов §4.

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии, както и взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе, международните връзки и условията за сдружаване на Общинския съвет.

Чл. 2. Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от жителите в Общината.

Чл. 3. (1). Общинският съвет изпълнява функциите по ЗМСМА и решава въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.

            (2) Организацията и дейността на Общинския съвет се осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл. 4. В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните общи принципи:

а) законност;

б) самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;

в) гарантиране и закрила интересите на жителите на Общината;

г) публичност при вземане на решенията и тяхното изпълнение.

 

Глава  втора

КОНСТИТУИРАНЕ

            Чл.5. Общинският съвет се състои от 17 общински съветници.

Чл.6. (1) Първото заседание на Общинския съвет се свиква от областния управител и се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избирането на председател на общинския съвет.

            (2) Общинските съветници полагат предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове.

Чл. 7.  (1). На първото си заседание Общинският съвет избира от своя състав председател. Изборът се провежда с тайно гласуване.

            (2) За произвеждането на тайното гласуване се избира комисия.

            (3) Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател на Общинския съвет.

            (4) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

           Чл. 8. (1). Изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина, върху която са изписани имената на съответните кандидати.

            (2). Гласуването става с отбелязване на знак Х или V в квадратчето пред имената на съответния кандидат.

(3). Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове, бюлетини без отбелязвания на вот и с повече от едно отбелязвания, се смятат за недействителни гласове.

(4). За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

(5) Ако никой от кандидатите не получи повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Ако и при повторното гласуване нито един от тях не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда до окончателно избиране на председател на Общинския съвет.

 

Глава  трета

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 9. Председателят на Общинския съвет, освен правомощията по чл. 25 от ЗМСМА:

 1. Разпределя работните материали по дейността на общинския съвет между неговите комисии според тяхната компетентност.
 2. Утвърждава бюджетните разходи на общинския съвет, комисиите, разноските и възнагражденията на общинските съветници.
 3. Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на Общинския съвет и актовете.
 4. Следи за спазването на този правилник.
 5. Изпраща на кмета на общината и областния управител препис от приетите от общинския съвет актове в седемдневен срок от изготвяне на протокола.
 6. Изготвя и внася за разглеждане два пъти в годината отчет за работата на Общинския съвет и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание. В отчета се обявява и участието на общинските съветници в заседанията на комисиите и съвета.
 7. Обявява на населението чрез средствата за масово осведомяване и/или интернет страницата на Общинския съвет приетите от Общинския съвет актове, както и по друг подходящ начин.
 8. Осъществява прием на граждани по предварително обявен график.
 9. Изпълнява и други функции възложени от Общинския съвет и този правилник.

Чл. 10. Председателят на общинския съвет получава брутно месечно възнаграждение в размер на 90 /деветдесет/ на сто от брутното възнаграждение на Кмета на Община Сунгурларе, при продължителност на работното време – 40 /четиридесет/ часа седмично, при петдневна работна седмица.

Чл. 11. (1). Общинският съвет по предложение на общинските съветници избира от своя състав заместник – председатели, като определя техния брой. Гласуването за избор на заместник-председатели се извършва поотделно за всеки предложен кандидат, с явно гласуване. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(2). Заместник-председателите на Общинския съвет подпомагат председателя при упражняване на неговите функции и правомощия.

(3). При отсъствие на председателя, неговите функции и правомощия се упражняват от посочен от него заместник-председател.

            (4). При обсъждане дейността на председателя или при откриване на процедура за предсрочно прекратяване на правомощията му, заседанието се води от избран от повече от половината от присъстващите общински съветници заместник-председател.

Чл. 12. (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

 1. по негово искане – чрез писмено депозирана оставка в деловодството на общинския съвет.
 2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.
 3. с влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията.
 4. при предсрочно прекратяване на пълномощията му като съветник.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува. В случая по ал. 1, т. 1 прекратяването поражда действие от обявяване на изявлението пред общинския съвет, а по ал. 1, т. 3 и т. 4 – от влизане в сила на съответния акт.

(3) При мотивирано писмено искане за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет по смисъла на ал. 1, т. 2, заместник-председателите свикват нарочно заседание на общинския съвет не по-късно от 14 дни след постъпването му. Заседанието се ръководи от избран от общинския съвет заместник-председател, за когото са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници. Гласуването е тайно и искането се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.

            (4). В случай, че искането по ал. 3 не се приеме, не може да се иска предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет, докато не изтекат шест месеца от разглеждането на това искане.

(5) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя избор за нов председател се произвежда на същото заседание.

Чл. 13. Пълномощията на Заместник-председател/ите се прекратяват с решение на Общинския съвет на основание чл. 12 от този правилник, по реда предвиден за прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет. 

 

Глава четвърта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

Чл. 14. Правомощията, правата и задълженията на общинските съветници, извън тези по Глава ІV от ЗМСМА, се уреждат със следващите разпоредби на този правилник.

Чл.  15. (1). Общинските съветници могат да се обединяват в групи за проучване на отделни въпроси, за внасяне на общи предложения, както и за осъществяване на контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет.

(2).  Групата общински съветници от дадена политическа партия и коалиция обхваща съветниците, избрани с една и съща листа.

Чл. 16. (1). Общински съветници могат да отсъстват от заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии само по уважителни причини, за което са длъжни да уведомят председателя на Общинския съвет или председателя на съответната комисия. 

(2) Общински съветник, на когото се налага да напусне заседанието, преди да е завършило, или да закъснее за заседание, уведомява председателя на общински съвет.   

(3). Общински съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнася до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг, роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

(4). Общинския съветник обявява пред Общинския съвет предварително ако разглеждания въпрос засяга неговите интереси.

(5). При гласуване на решения, засягащи общински съветник неучастието му не намалява кворума.

Чл. 17. Общинските съветници могат да извършват проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи интересите на жителите на Общината и да внасят съответните предложения.

Чл. 18. Всеки общински съветник получава служебна карта, с която се легитимира  при осъществяване на своите функции.

Чл. 19. (1). За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно възнаграждение в размер  на 70 /седемдесет/ на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация за съответния месец. За участие в заседание на Общинския съвет и на Постоянните комисии се приема присъствие и гласуване на не по-малко от половината от точките от дневен ред, по който се провеждат.

(2). Определеното възнаграждение на общинският съветник за месец се намалява при неговото отсъствие по неуважителни причини за:

            - неучастие в заседание на Общинския съвет със 50 /петдесет/ на сто от посоченото в ал. 1 възнаграждение;

            - неучастие в заседания на временни или постоянни  комисии с 25 /двадесет и пет/ на сто от посоченото в ал. 1 възнаграждение.        

(3). Пътните и други разходи, направени от общинския съветник във връзка с работата му в Общинския съвет се поемат от общинския бюджет.

(4). Всички разходи, направени от общинския съветник се утвърждават от председателя на Общинския съвет.

(5). Възнагражденията на председателя на Общинския съвет и общинските съветници се изплащат заедно с възнагражденията на общинската администрация, а направените разходи от общинския съветник – текущо.

 

Глава пета

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 20. (1). Общинският съвет избира от своя състав с явно гласуване постоянни и временни комисии, както и комисии, създадени по силата на специален закон или подзаконов нормативен акт.

(2). Комисиите са орган на Общинския съвет, изпълняващи съвещателни, инициативни, контролни, както и други възложени им от Общинския съвет функции.

Чл. 21. (1). Постоянните комисии на Общинския съвет Сунгурларе са:

 1. Комисия по законност, обществен ред, сигурност, гражданска защита и контрол по изпълнение на актовете на Общинския съвет;
 2. Комисия по финансова, икономическа, инвестиционна политика и общинска собственост,общински предприятия и дружества;
 3. Комисия по устройство на територията, транспорт, безопасност на движението, околна среда и гори;
 4. Комисия по образование, вероизповедания, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм;
 5. Комисия за установяване на конфликт на интереси;

 (2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, съставите и ръководствата на постоянните комисии.

Чл. 22. Временните комисии се създават от Общинския съвет за конкретно определени случаи или дейности и се прекратяват с отпадане на необходимостта от съществуването им.

Чл. 23. (1). Съставът на постоянните комисии може да бъде от  три до  пет души, като в тях могат да се привличат експерти, консултанти и други специалисти, които да участват в заседанията на комисията със съвещателен глас.

            (2) Всеки общински съветник трябва да  е член на поне една постоянна комисия, като може да бъде избиран в не повече от три постоянни комисии.

Чл. 24. (1). Ръководството на всяка комисия се състои от председател и  заместник-председател, които организират работата на комисията, ръководят заседанията и поддържат връзки с другите комисии и с председателя на общинския съвет, водят присъствията на членовете на комисията. Ръководството се избира от Общинския съвет с явно гласуване.

(2) Председателят и заместник-председателят на постоянните комисии се освобождават предсрочно:

 1. по тяхно искане;
 2. с решение на общинския съвет.

(3) В случаите по т. 1 на предходната алинея прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(4) При обективна невъзможност на член на постоянна комисия, както и на лицата по ал. 1 да изпълняват своите задължения за непрекъснат период от три месеца, при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения, трима от членовете на комисията могат да предложат общинският съвет да го освободи предсрочно.

Чл. 25. Освен предвидените в чл.49, ал.1 от ЗМСМА задачи, постоянните комисии могат:

 1. Да бъдат оторизирани с решение на Общинския съвет с други функции, за изпълнението на които се отчитат пред него;
 2. Да образуват самостоятелно свои комисии или работни групи с привличане на външни експерти и консултанти;

Чл. 26. (1). Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общинския съвет, изготвят и приемат доклади, предложения, становища и проекти за решения по тях.

(2). Постоянните комисии се свикват на заседание от председателите им, а при тяхно отсъствие  и от заместниците им в срок не по – малко от 48 часа.

(3). Комисиите заседават при необходимост.

            (4). /нова с Протокол № 7/25.04.2024г./ Дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

Чл. 27. (1). Заседанията на постоянните комисии са законни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете им.

(1а). /нова с Протокол № 7/25.04.2024г./ Заседанията на комисиите се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница.

(2).  Комисиите вземат решения с обикновено мнозинство.

(3). За заседанията на комисиите се води протокол, в който се отразяват предложенията, разискванията и приетите решения. Протоколът се подписва от председателя на заседанието и водещия протокола, и се съхранява в канцеларията на Общинския съвет.

(3а). /нова с Протокол № 7/25.04.2024г./ Протоколът от всяко заседание на комисия се публикува на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

Чл. 28. (1). Постоянните комисии предоставят приетите от тях решения, предложения, препоръки, становища и други на председателя на Общинския съвет, който ги внася за разглеждане на предстоящите заседания.

(2). При предоставяне на тези предложения и препоръки задължително се отразява и становището на тези членове от комисията, които не са били съгласни с тях.

(3). Комисия по законност, обществен ред, сигурност, гражданска защита и контрол по изпълнение на актовете на Общинския съвет разглежда всички предложения и препоръки на останалите комисии и дава становище по тяхната законосъобразност.

Чл. 29. (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2)  За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.

(3)  При провеждане на заседания по ал. 1 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

Чл. 30.  Когато заседанията на комисиите се провеждат по реда на чл. 29, по същия ред се уведомяват вносителите на предложения и кмета на общината, които по преценка могат да уведомят и други служители от администрацията, общинските предприятия и дружества.

Чл. 31. По отделни въпроси могат да се извършват проучвания и проверки от няколко постоянни комисии на съвместни заседания. В тези случаи общите предложения и решения се предават на председателя на Общинския съвет, след като бъдат подписани от председателите на тези комисии.

Чл. 32. (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Временните комисии се избират от общинския съвет по предложение на председателя или общински съветник.

(3) С решението за създаване на временна комисия общинският съвет определя нейните задачи, числеността, състава, ръководството, срока на действие и необходимите финансови средства.

(4) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.

(5) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на общинския съвет.

           

 

Глава  шеста

ЗАСЕДАНИЯ  НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 33. (1). Заседанията на Общинския съвет се свикват от неговия председател:

            (2). Председателят на Общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на Общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА,  по електронен път, в петдневен срок преди неговото провеждане.

(3) По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.

            (4). При събития, за които се налага спешно свикване на общинския съвет, председателят насрочва извънредно заседание и в по-кратък срок, но не по-малък от 24 часа, на което се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда заседанието. В този случай не е необходимо уведомление с писмена покана и спазване на срока по ал. 2. Уведомяването се извършва по телефон или SMS.

            (5). На-малко пет дни преди заседанието, председателя на Общинския съвет, чрез  звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА уведомява за  предстоящото заседание по електронен път Кмета, зам. кмета и секретаря на общината, кметове на  кметства и кметски наместници, с покана, съдържаща датата, мястото и часът на провеждане, проект за дневен ред  на заседанието и други материали за заседанието.

(6). Най-малко 3 дни преди заседанието председателят на Общинския съвет, чрез  звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на  заседанието на предварително определените за това места в Общината и на  официалната Интернет страница на Общинския съвет.

(7). /нова с Протокол № 7/25.04.2024г./ Дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

Чл. 34. (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2)  За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл. При провеждане на заседания чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. При наличие на техническа възможност,  председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване в социалните мрежи или на интернет страницата на Общински съвет, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.

(3)  При провеждане на заседания по ал. 1 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

Чл. 35. Когато заседанията на Общинския съвет се провеждат по реда на чл. 34, по същия ред се уведомяват вносителите на предложения и кмета на общината, които по преценка могат да уведомят и други служители от администрацията, общинските предприятия и дружества.

Чл. 35а. /нова с Протокол № 7/25.04.2024г./ Всяко открито заседание на общинския съвет се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница.

 Чл. 36. / Отм. с Прот.№7/25.04.2024г. /

 Чл. 36. Въпросите, предстоящи за разглеждане в заседание, проекторешенията и материалите към тях се подготвят и обсъждат от постоянните и временните комисии към Общинския съвет, които  могат да привличат експерти и консултанти. Тези проекторешения  се включват от председателя на Общинския съвет в проекта за дневен ред на заседанието.

Чл. 37. Заседанието на Общинския съвет е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички общински съветници.

Чл. 38. (1). Заседанията на Общинския съвет са открити.

(2) Лица, които не са общински съветници, могат да присъстват, като заемат определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.

(3) При безредие председателят въдворява ред и може да разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица.

(4) На заседанията на общинския съвет не се допускат въоръжени лица (с изключение на охрана), лица в явно нетрезво състояние, с психични отклонения и неприличен външен вид.

(5). В определени случаи Общинският съвет може да реши отделни заседания да бъдат закрити.

(6) При постъпило предложение за закрито заседание председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, Общинският съвет го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.

(7) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред.

Чл. 39. (1). Заседанията на Общинския съвет се свикват при необходимост, но не по-малко от 6 пъти годишно.

(2). Заседанията на Общинския съвет се провеждат на територията на община Сунгурларе или друго подходящо място, определено от Председателя на Общинския съвет.

Чл. 40. (1). Председателят открива заседанието, ако на него присъстват повече от  половината общински съветници.

(2). Председателят прекратява заседанието, ако в залата липсва необходимия кворум от общинските съветници и насрочва дата, час и място за следващото заседание.

Чл. 41. (1). След откриване на заседанието от председателя, се пристъпва към гласуване на проекта за дневен ред, освен ако няма питане.

(2). Кметът на Общината и общинските съветници могат да предлагат за включване други неотложни въпроси в дневния ред.

(3). Предложението за включване на други въпроси в дневния ред задължително съдържа мотиви за внасяне на предложението, фактическо и правно основание, проект на решение.

(4). След приемане на окончателния дневен ред,  не могат да се обсъждат невключени в него въпроси.

Чл. 42. (1). Председателят ръководи заседанието и дава думата за изказвания на съветниците.

(2). Общинският съветник не може да се изказва без да е получил разрешение от председателя. Думата се иска от място с вдигане на ръка. Изказването се извършва винаги при включен микрофон на изказващия се, като след приключване на изказването, микрофонът се изключва.

Чл. 43. (1). Определеното време за изказване е до 5 минути, ако не е гласувано друго.

(2). В случай, че говорещият се отклонява от обсъждания въпрос или надвишава определеното  време, председателят го предупреждава, а ако нарушението продължава, му отнема думата.

(3). Общинският съветник не може да говори по същество по един и същи въпрос повече от един път.

Чл. 44. (1). Общинските съветници имат право на реплика, която представлява  кратко възражение по същество на току-що приключило изказване.Тя се прави  след изказването и не може да трае повече от две минути. По едно изказване се допускат най-много три реплики.

(2). След направените реплики изказалият се има право на отговор  с времетраене не повече от две минути.

Чл. 45. Общинският съветник има право на лично обяснение в рамките на  две минути, в случаите, когато:

 1. е засегнат лично в изказване на заседание;
 2. желае да обясни мотивите за свой отрицателен вот при гласуване.  Не се допуска обяснение на отрицателен вот при тайно гласуване. Думата за лично обяснение при отрицателен вот се дава  след проведеното гласуване.

Чл. 46.  (1). По процедурни въпроси думата се дава незабавно.

(2). Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретното нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за:

 1. прекратяване на заседанието;
 2. отлагане на заседанието;
 3. прекратяване на разискванията;
 4. отлагане на разискванията;
 5. отлагане на гласуването;
 6. проверка на кворума.

            (3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на обсъждания въпрос.

(4) При предложения за прекратяване на разискванията и за отлагането им, най-напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.

Чл. 47. Думата се дава при поискване от Областния управител, Кмета на Общината, Заместник Кмет или  на упълномощени техни представители.

Чл. 48. (1) Правомощията си по чл.28, ал.3 от ЗМСМА гражданите могат да упражнят, след като писмено заявят искането си преди заседанието само по въпроси включени в дневния ред. Преди разглеждането на съответната точка от дневния ред Общинския съвет гласува допускане на изказването, с оглед преценката за обществен интерес съобразно чл. 28, ал. 3 от ЗМСМА.

(2). Гражданите могат да отправят питане от компетенцията на Общински съвет, Кмета на Общината и общинската администрация представляващи обществен интерес.

Чл. 49.  По време на заседание на Общинския съвет присъстващите лица нямат право:

            - да прекъсват изказващия се;

            - да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

            - да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

            - да накърняват собственото мнение и свободния избор на всеки един от общинските съветници;

            - на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието;

            - да носят неприлично облекло;

            - да носят и/или използват мобилни телефони, таблети, лаптопи и други устройства с включен звук;

            - да отговарят на телефонни обаждания и да водят телефонни разговори в залата.

Чл. 50. (1). Председателят на Общинския съвет има право да прилага спрямо нарушителите на реда следните дисциплинарни мерки, които се отразяват в протокола на съответното заседание:

 1. забележка;
 2. отнемане на думата;
 3. отстраняване от заседание.

(2) Забележка се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха, или наруши реда на заседанието.

(3) Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

 1. по време на изказването си има наложена предвидената в ал. 1, т. 1 дисциплинарна мярка, но нарушението продължава или се повтаря;
 2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

(4) Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин или на който е отнета думата, но продължава да говори и да се държи неучтиво. При отказ да напусне залата, председателят прекратява заседанието за определено време.

Чл. 51. Председателят може да прекъсва заседанието за почивка. Всяка група общински съветници може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 15 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването.

Чл. 52. Когато никой от общинските съветници не иска думата, председателят обявява разискванията за прекратени. Това той прави и в случай, че на заседанието въз основа на направено предложение е гласувано за това.

Чл. 53. (1). Гласуването е лично. Гласува се "за", "против" или "въздържал се". Гласуването се извършва явно или тайно.

(2). Явно гласуване се осъществява с вдигане на ръка или поименно

(3). Тайно гласуване се осъществява от временна комисия избрана от Общински съвет чрез бюлетини. Предложение за тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник, като същото се поставя на гласуване, след изслушване на съветника.

Чл. 54. Председателят обявява, че се  пристъпва към гласуване. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл. 55. (1) Гласуването се извършва по следния ред:

 1. предложения за отхвърляне;
 2. предложения за отлагане за следващо заседание;
 3. предложения за поправки;
 4. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
 5. основното предложение

 (2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл. 56. (1).Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закона или правилника не е предвидено друго.

            (2) Когато са постъпили няколко предложения в рамките на процедура по избор, за прието се смята предложението, за което са гласували най - много общински съветници, при спазване на изискванията на ал.1.

Чл. 57. (1). Резултатът от гласуването се обявява от Председателя на Общински съвет.

(2). Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени, председателят веднага подлага на гласуване предложението за повторно гласуване. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

(3) Повторно гласуване по същество на взето решение в рамките на същото заседание е недопустимо.

Чл. 58. (1). Решенията на Общинския съвет се обявяват на населението чрез средствата за масово осведомяване и  Интернет страницата на Общинския съвет, информационно табло на Общинския съвет.

(2). Гражданите от общината могат да четат на място в общинската администрация в рамките на 8 часовото работно време, във всеки работен ден, актове на общинския съвет или да получат копия срещу заплащане.

Чл. 59.  (1).  За всяко заседание на Общинския съвет се води протокол. Протоколът се подписва от председателя /председателстващия/ и техническия сътрудник. В него се вписват пълния текст на изказванията, предложенията, начина на гласуването им и всички взети решения по обсъжданите въпроси;

(2). Всички писмени материали, предоставени на заседанието се прилагат към протокола и се считат за неразделна част от него;

(3). Протоколът се изпраща в 7-дневен срок на Областния управител за контрол по законосъобразност;

(4). Общинските съветници имат право в 7-дневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и писмено поискат извършване на поправки в него. Спорните моменти относно това се решават от Общинския съвет на следващото заседание.

            (5). Поправка на фактически и технически грешки в приетите от Общинския съвет решения и актове се извършват с решение на председателя, след като се изслуша вносителя.

            (6). /нова с Протокол № 7/25.04.2024г./ Протоколът по ал. 1 се публикува на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

 

Глава седма

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ

 

Чл. 60. (1). Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината, Заместник кметове и Секретаря, по въпроси свързани с ресора им и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета.

(2) Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества, могат да се внасят и от техните управители. Проекти на решения, свързани с търговски дружества, в които Община Сунгурларе е съдружник или акционер, могат да се внасят и от представителите на общината в органите им за управление.

(3) Ако нормативен акт предвижда друг вносител извън кръга на посочените в горните алинеи, се прилага реда предвиден в съответния акт.

 (4). Проектът се обсъжда и гласува, след като Общинският съвет изслуша становищата на вносителя и на постоянните комисии, на които той е бил разпределен. Становищата на вносителя и на комисиите могат да бъдат устни или писмени.

(5) Всеки проект за решение трябва да бъде мотивиран и придружен със съответните документи. В мотивите на проекта вносителят е длъжен да посочи и необходимите бюджетни разходи за неговото изпълнение. Относно решения, свързани с разпореждане с общинска собственост, се изисква и становище на кмета, съответно кметския наместник на населеното място, на чиято територия е имота.

(6) В случай че разходите за изпълнение на предложено решение не са предвидени в бюджета на общината за текущата година и не съществува източник за изпълнението му в рамките на приетия бюджет, решението има препоръчителен характер за включването му при актуализация на бюджета или за следващата бюджетна година.

(7) Предложения за включване на неотложни въпроси в дневния ред, могат да бъдат правени от кмета на общината, председателя на Общинския съвет и председателите на постоянните комисии, от чиято компетентност е въпроса. Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде: настъпване на непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение; както и спазването на законен или друг установен срок, който не позволява прилагането на установената процедура, или срокове, свързани с усвояване на средства.      Чл. 61.  Проекти за декларации и обръщения от името на общинския съвет може да внася всеки общински съветник.

Чл. 62. (1) Проектът за общинския бюджет и приходно-разходните сметки за извънбюджетни средства по чл. 94 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии.

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии, които са длъжни да се произнесат в срок до 7 дни от разпределянето му.

(3) След изтичане на срока по предходната алинея проектът се внася за обсъждане и приемане, независимо от броя на представените становища.

(4) Обсъждането започва с изложение на вносителя, след което се изслушват становищата на комисията по бюджет и финанси и на постоянните комисии.

(5) Обсъждането и гласуването на проекта се извършва по общи суми, раздели, параграфи, мероприятия и кметства.

Чл. 63. (1) Предложения по проекта за годишен бюджет, които предвиждат или предполагат увеличаване на бюджетните разходи по един параграф или мероприятие, се разглеждат, когато се посочи източника на финансиране.

(2) Предложения за изменения в предвидения размер на бюджетните приходи по групи и параграфи могат да се правят съгласувано с вносителя, като се имат предвид нормите в Закона за публичните финанси.

Чл. 64. Проектите за изменение и допълнение на общинския бюджет се разглеждат по правилата на чл. 62 и чл. 63.

Чл. 65. Всички проекти, чието прилагане предполага допълнително бюджетно финансиране, се съпровождат с предложение за съответно изменение на приетия общински бюджет.

 

Глава осма

КОНТРОЛ И ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА

 

Чл. 66. (1)  Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на Общината, издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет.

(2) Общинските съветници упражняват контрола по ал.1 чрез питания по актуални въпроси, които представляват обществен интерес.

(3). Питанията се отправят чрез председателя на Общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на Общинския съвет най-късно до 7 дни преди началото на заседанието, на което следва да се даде отговор. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки. Общинския съветник изрично посочва в питането дали желае писмен отговор.

(4). Общинският съветник може да отправя не повече от две питания за едно заседание.

(5). Председателят на Общинския съвет уведомява незабавно кмета на общината за постъпилите питания.

(6). Общинските съветници могат да оттеглят своите питания писмено до започване на заседанието, или устно в самото заседание. Председателят на Общинския съвет уведомява кмета за това.

(7). /нова с Протокол № 7/25.04.2024г./ В общинския съвет се създава и поддържа публичен електронен регистър на питанията по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и отговорите към тях. Питанията и отговорите към тях се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

Чл. 67. (1)  Кметът отговаря на питането на следващото заседание. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

(2). Постъпилите писмени отговори на питания се оповестяват от председателя на следващото заседание преди гласуване на дневния ред.

(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл. 68. Общинският съвет изслушва питанията и отговорите по тях в края на съответното заседание, освен ако реши друго. Устните отговори се огласяват от кмета на общината или от упълномощено от него лице.

Чл. 69. (1) Времето за отговор на всяко питане е до 5 минути.

(2) По отговорите на питанията не се допускат разисквания, освен възможността на питащия съветник да изрази удовлетворението или неудовлетворението си от отговора, като обясни мотивите си за това в рамките на две минути.

Чл. 70. Контролът по изпълнение решенията на Общинския съвет се извършва на всяко шестмесечие, чрез внасяне на писмен отчет от кмета на общината.

            Чл. 71. Актовете на кмета на общината и на Общинския съвет, могат да бъдат оспорени или отменени, по реда на чл. 45 от ЗМСМА.

 

Глава  девета

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл. 72. Кметът на общината изпраща на Общинския съвет преписи (копия) от заповедите, издадени от него в изпълнение на решения на Общинския съвет, в тридневен срок от издаването им. Председателят на Общинския съвет представя същите на заседанията на постоянните комисии.

Чл. 73. За заседанията на постоянните комисии и дневния им ред се уведомяват вносителите на проектите за решения, както и кмета на общината, който осигурява присъствието на представители на администрацията.

Чл. 74. Кметът осигурява подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на Общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на Общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.

Чл. 75. (1) Общинският съвет поддържа своя интернет страница.

(2) Всички актове на Общинския съвет по чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА се публикуват на интернет страницата на Общинския съвет в 7 – дневен срок от изготвяне на протокола от заседанието, на което са приети.

Чл. 76.  (1) В структурата на общинска администрация се създава специализирано звено с наименование „Експертно-техническо осигуряване на Общински съвет“, което е на пряко подчинение на председателя на Общинския съвет.

(2) Служителите в звеното по ал. 1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет, при спазване на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

(3) Функциите и длъжностните характеристики на служителите от административното звено се одобряват от председателя на Общинския съвет.

Чл. 77.  Звено „Експертно-техническо осигуряване на Общински съвет“  във връзка с осигуряване дейността на Общинския съвет:

 1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;
 2. отговаря за изпълнение на дейностите по административно обслужване и осигуряване дейността на Общинския съвет и контролира прецизното функциониране на документооборота, архивирането и съхранението на документацията;
 3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените списъци от заседанията на съвета и неговите комисии, разпространяване на актовете на Общинския съвет и становищата на комисиите;
 4. следи за достоверността на правните основания на проектите за решения на Общинския съвет и тяхното законосъобразно изпълнение;
 5. осигурява процесуалното представителство и правната защита на актовете на Общинския съвет пред съдилищата;
 6. изпълнява и други функции, възложени му от председателя.

Чл. 78. (1). Кметът на общината организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това съгласно чл. 44, ал. 1, т.7 от ЗМСМА два пъти годишно.

(2). Кметът на общината, заместник кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници участвуват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас.

(3). При обсъждане на въпроси отнасящи се  до съответните кметства и населени места, кметовете и кметските наместници задължително се изслушват.

 

Глава десета

ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

 

Чл. 79. (1) Общинският съвет упражнява правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и осъществява контрол върху изпълнението.

(2) Проект на договор за сдружаване се разглежда от постоянните комисии на общинския съвет съобразно материята на договора и предмета на дейност на съответните комисии, които се произнасят по него в определен от председателя на съвета срок.

(3) Становище по проекта за договор дава и кметът на общината, когато предложението не е направено от него.

Чл. 80. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на Община Сунгурларе с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. Общинският съвет може да приема отделни решения по неуредени процедурни въпроси на този правилник, които се прилагат само за конкретното заседание, освен ако не бъде решено друго.
 • 2. Този правилник се приема на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила от деня на публикуването му.
 • 3. По смисъла на този Правилник:
 1. „Явна фактическа грешка“ е всяко несъответствие между формираната действителна воля на решаващия в дадено производство орган и нейното външно изразяване в писмения текст на административния акт или решение.
 2. „Техническа грешка“ е грешното изписване на имена, цифри, дати и др.
 3. ,,Уважителни причини“ са служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и др.
 • 4. Направените промени са съгласно Решение №74 по Протокол №7 от 25.04.2024 година на Общински съвет Сунгурларе, и влизат в сила три дни след обнародването им на интернет страницата на Община Сунгурларе, с изключение на §2 и §4 относно чл. 27, ал.1 и чл.35а, които влизат в сила от 01.07.2024 г.

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

8470 Сунгурларе, Бургас

ул.Георги Димитров - 2

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗАСЕДАНИЯ НА ЖИВО