Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

02
Юни2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.05.23Г.

Препис извлечение №46 (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №46 от 31 05 2023.pdf)

26
Май2023

ПОКАНА ЗА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА 46-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СУНГУРЛАРЕ.pdf)

09
Май2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 26.04.23Г.

Препис извлечение №45 (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №45 от 26.04.2023г..pdf)

20
Април2023

ПОКАНА ЗА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2023/ПОКАНА ЗА 45-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС-СУНГУРЛАРЕ.pdf)

15
Март2023

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе - 2023

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе (/index.php/component/phocadownload/category/22-naredbi-2023?download=102:naredba-za-opredelyane-razmera-na-mestnite-danatzi-na-teritoriyata-na-obshtina-sungurlare-2023)

02
Март2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.02.23Г.

Препис извлечение №44 (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №44 от 27.02.23г..pdf)

21
Февруари2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 20.02.2023Г.

Препис-извлечение - №43 (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис- извлечение-43 от 20.02.2023г..pdf)

21
Февруари2023

ПОКАНА ЗА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана за 44-то заседание (/images/Zasedania2023/Покана за 44-то заседание.pdf)

17
Февруари2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 15.02.2023Г.

Препис извлечение №42 (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис- извлечение №42 от 15.02.23.pdf)

07
Февруари2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТИРЕДЕС И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2023Г.

Препис извлечение № 41 от 31.01.2023г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение № 41 от 31.01.2023.pdf)

25
Януари2023

ПОКАНА ЗА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана за 41-то заседание (/images/Zasedania2023/Покана за ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС- Сунгурларе.pdf)

23
Декември2022

Уведомление

Уведомление (/images/Resheniya mandat 2019-2023/уведомление.pdf)

«
»

         На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.9,т.6  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Ви информирам за работата   на Общинския съвет и неговите комисии  за полугодието на 2019 г.

 

         За отчетния период  бяха проведени 5 заседания, на които Общинския съвет  прие 43 решения.

През отчетния период има една  промяна в състава на ОбС и  в  постоянни комисии към него.

      Приетите решения от ОбС се предоставяха на кмета на общината в предвидения от закона срок. Преписи от приетите решения се дават и на заинтересованите лица. Всички решения се обявяват в интернет страницата на общината.

През месец януариОбщинския съвет прие решение за:

 -Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост.

 -Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас през 2016, 2017 и2018 г.

-Отчет на кмета на общината за изпълнение на решенията приети от Общински съвет Сунгурларе от 01.072018г. до 31.12.2018г.

- Одобряване на план-сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Сунгурларе за дейностите по управление на отпадъците за 2019г.

 -Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе.

-Приемане на доклад за младежките дейности при Община Сунгурларе за 2018г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010 – 2020/./

-Приемане на общински план за младежта за 2019г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-20202г./

-Приемане на програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019г.

-Проекта на бюджет и извънбюджетните сметки и фондове за 2019г. на ОбщинаСунгурларе.

 

През месец март бяха приети следните решения:

-Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви  на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към община Сунгурларе за 2018г.

 - Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Сунгурларе за третата година от мандат  2015-2019г.

 -Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПП (проект за подробен устройствен план – парцеларен план) за ПИ (поземлен имот) №150005, местност „Къмпинг Хан Крум” в землището на с.Камчия, община Сунгурларе, обл. Бургас с цел изграждане на пътна връзка към път ІІ-73 „Шумен - Карнобат” при км 51+260 – ляво.

-Кандидатстване на Община Сунгурларе с проект „Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социалната услуга „Домашен социален патронаж” в Община Сунгурларе” по Фонд „Социална закрила” към МТСП и осигуряване на собствени финансови средства .

-Приемане на План за развитие на социалните  услуги  в община Сунгурларе за 2020г.

-Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Сунгурларе за 2019г.

 -Предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.

 -Ликвидиране съсобственост чрез продажба на общинско място.

 -Продажба  на терен  в кв.24  УПИ VI   по ПУП на с. Съединение , м/у двата квартала, общ. Сунгурларе , обл. Бургас .

 -Продажба  на терен  в кв.23  УПИ XII отреден за КОО    по ПУП на с.Вълчин ,  общ. Сунгурларе , обл. Бургас .

 -Учредяване на право на строеж върху имот – частна общинска собственост.

 -Безвъзмездно учредяване  на право на строеж върху имот частна общинска собственост в с.Черница за построяване на параклис.

 -Разпределение на общинския жилищен фонд за 2019г.

-Предоставяне под наем на помещения-частна общинска собственост.

-Определяне на размера на основните месечни работни заплати на кмета на община Сунгурларе, кметовете на кметства и кметските наместници в община Сунгурларе от 01.01.2019г.

- Кандидатстване на община Сунгурларе в партньорство с община Созопол с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна  грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 г.

 -Ползване на дървесина през 2019г. от район Карнобат и район Сунгурларе от Общински горски територии.

-Цени за продажба на дървесина от ЛФ 2019г.

 

 -Упълномощаване на представителя на община Сунгурларе за гласуване в Общото събрание на Асоциация по „ВиК“ на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД град Бургас.

 

През месец май  се приеха следните решения:

 

 -Попълване състава на Постоянната комисия по финансова, икономическа, инвестиционна и аграрна политика и общинска собственост.

 

-Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) ХІза социални услуги квартал 38 ПУП с.Подвис, обл.Бургас

 

-Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) Хза озеленяване и канал квартал 1 ПУП гр.Сунгурларе, обл.Бургас.

 -Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за квартали 31, 32 и улица с о.т. (осови точки) 72-75 ПУП с.Славянци, община Сунгурларе, обл.Бургас

 -Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал.2 от чл.26а, от ЗНЧ и за изразходваните от бюджета средства през 2018г.

 

 -Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2019г.

 

 -Кандидатстване на Община Сунгурларе, пред Сдружение "МИГ- Котел, Сунгурларе и Върбица"  с  Проект  “Обновяване на лесопарк „ Ичмята “  гр.Сунгурларе, община Сунгурларе“, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година

 

-Допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г.

 

 -Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе.

 

-Учредяване на право на строеж върху имот – частна общинска собственост.

 

-Ликвидиране на съсобственост чрез замяна и доплащане .

 

-Учредяване безвъзмездно право на управление на помещение – частна общинска собственост на СНЦ“Златна възраст“ гр.Сунгурларе за нуждите на Клуб на пенсионера „Дълголетие“ с.Прилеп, общ.Сунгурларе.

 

 -Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) ІІІобщ, ІVобщ и общински терен до дерето вквартал 26 и създаването на нова улица по ПУП с.Бероново, обл.Бургас.

 

 -Одобряване на Прогноза за периода 2020 – 2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Сунгурларе.

  От общинските съветници са постъпили две питания, на които кмета е отговорил своевременно.

 

 

         ДЕЙНОСТ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ  СЪВЕТ

 

Основната част от своята работа по внесените предложения, общинските съветници свършиха в постоянните комисии. Там подробно се разглеждаха всички проекти за решения, обсъждаха се проблемите, задаваха се въпроси към общинската администрация .

    На всички заседания на постоянни комисии разглежданите материали бяха приети с необходимия кворум.Присъствието на общинските съветници на заседанията на постоянните комисии  и ОбС се характеризира в значителна степен и с тяхното активно участие в дебатите  при вземането на решенията.

 

üКомисия по финансова, икономическа, инвестиционна и аграрна политика и общинска собственост.

     Комисията е провела 6 заседания.

 

üКомисия по устройство на територията, околна среда и гори, и транспорт.

     Комисията е провела 6 заседания.

 

üКомисия по образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм.

Проведени са 6 заседания.

 

üКомисия по законност, обществен ред и контрол по изпълнение  на актовете на Общинския съвет и гражданска защита.

         Проведени са 6 заседания. 

 

 

 Изминалият период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на извършеното до сега и приноса му в общия обем от работата за подобряване на местното самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните усилия на всички ни за още по-добри резултати в цялостната работа на Общинския съвет.

   Инициативата на кмета и неговия екип е изключително важна. Добрите намерения и добрите постижения в града и общината не биха били възможни без общата воля на общинските съветници, без тяхната инициатива и подкрепа на всяко  начинание. Всяко намерение, преди то да стане факт, трябва внимателно и задълбочено да бъде обсъдено в Общинския съвет. Всяко значително действие на местната изпълнителна власт е предшествано от решение на местната законодателна институция. Така ние, като общински съветници, поемаме отговорността за него пред гражданите.

 

 

Благодаря за вниманието!

 

 

 

 

 

ХАЛИЛ АХМЕД

    Председател на Общински съвет СУНГУРЛАРЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Външни връзки