Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

02
Юни2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.05.23Г.

Препис извлечение №46 (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №46 от 31 05 2023.pdf)

26
Май2023

ПОКАНА ЗА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА 46-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СУНГУРЛАРЕ.pdf)

09
Май2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 26.04.23Г.

Препис извлечение №45 (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №45 от 26.04.2023г..pdf)

20
Април2023

ПОКАНА ЗА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2023/ПОКАНА ЗА 45-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС-СУНГУРЛАРЕ.pdf)

15
Март2023

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе - 2023

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе (/index.php/component/phocadownload/category/22-naredbi-2023?download=102:naredba-za-opredelyane-razmera-na-mestnite-danatzi-na-teritoriyata-na-obshtina-sungurlare-2023)

02
Март2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.02.23Г.

Препис извлечение №44 (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №44 от 27.02.23г..pdf)

21
Февруари2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 20.02.2023Г.

Препис-извлечение - №43 (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис- извлечение-43 от 20.02.2023г..pdf)

21
Февруари2023

ПОКАНА ЗА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана за 44-то заседание (/images/Zasedania2023/Покана за 44-то заседание.pdf)

17
Февруари2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 15.02.2023Г.

Препис извлечение №42 (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис- извлечение №42 от 15.02.23.pdf)

07
Февруари2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТИРЕДЕС И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2023Г.

Препис извлечение № 41 от 31.01.2023г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение № 41 от 31.01.2023.pdf)

25
Януари2023

ПОКАНА ЗА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана за 41-то заседание (/images/Zasedania2023/Покана за ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС- Сунгурларе.pdf)

23
Декември2022

Уведомление

Уведомление (/images/Resheniya mandat 2019-2023/уведомление.pdf)

«
»

Настоящият отчет е изготвен на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и обхваща периода от 01.03.2018 г. до 20.12.2018г.

Съгласно чл. 9, т.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, отчетът се разглежда на открито заседание на Общинския съвет и се разгласява на населението по редаопределен в същия.

За отчетния период ОбС-Сунгурларе е провел общо 10 заседания, 9 от тях редовни и 1 тържествено заседание. Заседанията са свикани и проведени съгласно разпоредбите на ЗМСМА.

За отчетния период ОбС е приел 94 решения.

Преобладават решенията, свързани с правомощията на ОбС по чл.21, ал.1, т.6, 8, т.11 и т.23 от ЗМСМА - по управление и разпореждане с недвижими имоти общинска собственост, с устройството на територията, с даване на съгласия за кандидатстване с проекти и др.

Общинският съвет през отчетния период е приел нова Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Сунгурларе.

През м.май е направена актуализация на бюджета на общината за 2018г.

През отчетния период бяха приети, изменени и/или допълнени следните прогнози, планове и програми:

- Актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти през 2018г.;

- Одобряване на прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Сунгурларе.

- Допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018.

- Актуализиране на общински план за действие на Община Сунгурларе в изпълнение на областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение.

- Одобряване на промени в структурата на общинска администрация Сунгурларе и дейностите към нея.

Приети са решения за кандидатстване на Общината  по следните  Програми:

- за финансиране по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция по приоритетна ос1 „Околна среда“

- за финансиране по ппрограма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция за периода 2014-2020, приоритетна ос 2“Устойчив туризъм“

-Оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси“, приоритетна ос4, „Транснационално сътрудничество“

-кандидатстване за финансиране по Програма на Европейската комисия, която насърчава безплатния достъп до безжичен интернет за граждани и посетители на обществени места, като паркове, градинки, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи, навсякъде в Европа.

- Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура – СУ“Хр.Ботев“ гр.Сунгурларе по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

- проект „Изграждане и оборудване на спортна площадка в с.Славянци;

- проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на територията на община Сунгурларе;

-  за трансгранично сътрудничество и побратимяване на градове от Европейския съюз-градове от РТурция, като е сключено споразумение за партньорство с Община Тиреболу.

Общината кандидатства пред сдружение „МИГ-Котел,Сунгурларе и Върбица“ с проект“Стадион и спортна зала/съблекалня/ към него в гр.Сунгурларе

Обособена е Експозиция на спортните постижения и спорта в Община Сунгурларе.

През месец септември, по случай 44-та годишнина от обявяването на Сунгурларе за град, се прие предложение за именуване на площада и парка в центъра на гр.Сунгурларе     и стадиона в града.

Проведено бе тържествено заседание, на което със званието „Почетен гражданин на Община Сунгурларе бяха удостоени двама граждани.

Кмета на Общината връчи и отличие „Почетен знак на Община Сунгурларе“ на граждани за значима обществено полезна дейност, дарителство и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в общината.

Прие се решение за поставяне на паметна плоча на къщата, в която е живял учителя и общественик Добри Келеведжиев.

Приети са Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Сунгурларе.

Председателят на ОбС и част от съветниците се включваха в мероприятия, форуми, срещи, тържества и др. прояви в града, в благотворителни инициативи.

В заседанията на съвета участват вносителите на предложенията, като присъства и ръководството на общината, представители на администрацията, както кметовете и кметски наместници от населени места на общината.

 

Присъствие на заседанията на ОбС:

Общинските съветници присъстват на заседанията на Общинския съвет и формират кворум, необходим за законното провеждане на заседанията. През отчетния период Общински съвет-Сунгурларе няма непроведено заседание, поради липса на кворум. От справка в присъствените списъци за всяко едно от заседанията, в които общинските съветници полагат подписи, се установяват  отсъствия от заседания, както следва:

На 22.03.2018г.- редовно заседание на ОбС-Сунгурларе, отсъствал е : г-н Валентин Славов.

На 23.05.2018г.- редовно заседание на ОбС-Сугурларе , не са присъствали г-н Николай Терзиев и г-н Валентин Славов.

На 28.06.2018 г.- редовно заседание на ОбС-Сунгурларе, не са присъствали: г-н Георги Кенов и г-жа Станислава Георгиева.

На 12.10.2018г. – тържествено  заседание на ОбС-Сунгурларе, не са присъствали: Васил Михалев, Сабрие Копук, Вейсел Али, Георги Кенов, Николай Терзиев, Айше Гюджен и Валентин Славов.

В съответствие с реда, начина, сроковете и мястото, уредени в Правилника ни се публикуват поканите за заседанията на ОбС. Приетите от ОбС актове в седмодневен срок се изпращат на кмета на общината, секретаря на общината, областния управител и районния прокурор на Районна прокуратура - Карнобат. Освен това те се разгласяват на населението на общината в седем дневен срок от приемането им, чрез средствата за масово осведомяване –Общинския вестник, Общински радиовъзел, чрез интернет страницата на общината, като се публикуват в секцията „Общински съвет”. Заседанията на общински съвет са винаги публични, открити за медиите и обществеността.

 

Относно дейността на комисиите при Общински съвет-Сунгурларе:

 Основната дейност е предварителната и подготвителната работа по провеждане на заседанията на Общинския съвет, която се извършва в постоянните комисии,където задълбочено и на експертно ниво се обсъждат предложените в докладните записки /в предложенията/ проекти за решения. На заседанията на комисиите присъстват представители на ръководството на общината, служители от общинската администрация.

ØЗа този период постоянните комисии са провели заседания, както следва:

ØКомисията по законност, обществен ред и контрол по изпълнение на актовете на Общинския съвет и гражданска защита – 9 бр.;

ØКомисията по финансовата, икономическа, инвестиционна и аграрна политика и общинска собственост -9 бр.;

ØКомисията по устройство на територията, околна среда и гори и транспорт – 9 бр.;

ØКомисията по образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм – 9 бр.;

ØКомисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 1 бр.;

ØНяма непроведени заседания поради липса на кворум.

Гражданите на общината се информират за предстоящите заседания на Общинския съвет, чрез покани и съобщения оповестявани предварително за датата, мястото и часа на заседанията и дневния ред публикувани на сайта на Община Сунгурларе и чрез общинското радио.

Заседанията на Общинския съвет са открити и гражданите свободно могат да участват в тях и да поставят въпроси. Такива са и заседанията на Постоянните комисии на Общинския съвет.

  Оценката за нашата работа ще бъде дадена от гражданите на Община Сунгурларе. Надявам се тя да бъде положителна и нека да продължим да полагаме усилия, за да отговорим на техните очаквания.

 През отчетния период мога да обобщя и да направя извода, че общинските съветници подхождаха и продължават да го правят, като се отнасят отговорно към задълженията си и показват активно отношение

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Надявам се, че  в изнесения отчет  са засегнати основните ангажименти вменени със  Закона за местното самоуправление и местната администрация на Общинския съвет. Вярвам, че в оставащия  период от нашия мандат, ще работим отговорно в интерес на гражданите на общината и с решенията си ще спомогнем за благополучието на хората. Искрено се надявам с конструктивност, законност и градивност да продължим нашата работа за развитието на Община Сунгурларе.

БЛАГОДАРЯ ВИ!

 

Председател на

 Общински съвет-Сунгурларе:

(ХАЛИЛ АХМЕД)

 

 

Външни връзки