Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество - 08.2022 ново приложение