Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА