Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

12
Октомври2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 22 от проведеното на 30.09.2021 година заседание

24
Септември2021

Покана за двадесет и второто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана 22 заседание (/images/Zasedania2021/Покана22-2.pdf)

18
Август2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.08.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 21 от проведеното на 11.08.2021 година заседание

06
Август2021

Покана за двадесет и първото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 21 заседание (/images/Zasedania2021/ПОКАНА ЗА 21 ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС Сунгурларе.pdf)

01
Юли2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 20 от проведеното на 23.06.2021 година заседание

27
Май2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 19.05.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 19 от проведеното на 19.05.2021 година заседание

17
Май2021

Покана за деветнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 19-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана за 19-то заседание.pdf)

14
Април2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСЕМНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.04.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18 от проведеното на 09.04.2021 година извънредно заседание

12
Март2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.03.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17 от проведеното на 04.03.2021година заседание

26
Февруари2021

Покана за седемнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 17-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана17.pdf)

16
Февруари2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 03.02.2021 година заседание

«
»

РЕШЕНИЕ

№ 467
Сунгурларе , 26 септември  2019г.

 

 

Относно:Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе, относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Сунгурларе за мандат 2015-2019г.

 

 

След проведеното поименно гласуване с13 гласа- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет-Сунгурларе

 

                                                  Р Е Ш И :

 

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА, приема Отчета за изпълнението на Програмата за управление на Община Сунгурларе за  мандат 2015- 2019 г.

 

 

 Председател  на ОбС     /п/

                                    Халил Ахмед

___________________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е

№ 468
Сунгурларе, 26 септември  2019г.

 

 

Относно:Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Избиране временно изпълняващи длъжността кмет на кметство.

 

След проведеното поименно гласуване с13 гласа- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет-Сунгурларе

 

 

                                                  Р Е Ш И :

 

         I.Избира временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, за срок до полагане клетва на новоизбраните кметове, в следните населени места с население над 350 души /съгл.чл.16,т.1 от ЗАТУРБ/ от община Сунгурларе, в които ще се проведе избор за кмет на кметство:

1.Кметство с.Везенково –вр.изп.дл.кмет на кметство-Славка Овчарова-спец.кметство.

2.Кметство с.Вълчин-вр.изп.дл.кмет на кметство-Недка Миндова-спец.кметство.

3.Кметство с.Грозден/съставно с.Лозица/-вр.изп.дл.кмет на кметство-Веселина Костова-спец.кметство.

4.Кметство с.Костен-вр.изп.дл.кмет на кметство – Анифе Мустафа-спец.кметство.

5.Кметство с.Лозарево-вр.изп.дл.кмет на кметство-Теодора Зенгинова-спец.кметство.

6.Кметство с.Манолич-вр.изп.дл.кмет на кметство-Гюлназ Ибиш-спец.кметство.

7.Кметство с.Прилеп-вр.изп.дл.кмет на кметство-Фатме Хасан-спец.кметство.

8.Кметство с.Съединение-вр.изп.дл.кмет на кметство-Севим Емин-км.наместник с.Камчия.

9.Кметство с.Чубра-вр.изп.дл.кмет на кметство-Живка Бояджиева-спец.кметство.

            II.Определя възнаграждение на временно изпълняващите длъжността кметове на кметства, равно на възнаграждението получавано от кметовете на съответните кметства, към момента на приемане на решение на ОбС.

 

 

 Председател на ОбС   /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 469
Сунгурларе, 26 септември  2019г.

 

 

Относно: Разглеждане на предложение  от Комисията за определяне на съдебни заседатели.

 

 

След проведеното поименно гласуване с13 гласа- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет-Сунгурларе

 

 

                                                  Р Е Ш И :

 

  1. Определя кандидатурата на г-жа Ирина Джендова за съдебен заседател.

 

  1. На основание чл. 68 в от ЗСВ, Общински съвет Сунгурларе изпраща  кандидатурата на г-жа Ирина Джендова за съдебен заседател, заедно с копие от решението си и документите по чл. 68, ал. 3 до Председателя на Окръжен съд Бургас.

 

  1. Предлага кандидатурата на г-жа Ирина Джендова за избиране от общото събрание на съдиите при Окръжен съд Бургас.

 

                                              

  

 Председател на  ОбС    /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Външни връзки