Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

12
Октомври2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 22 от проведеното на 30.09.2021 година заседание

24
Септември2021

Покана за двадесет и второто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана 22 заседание (/images/Zasedania2021/Покана22-2.pdf)

18
Август2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.08.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 21 от проведеното на 11.08.2021 година заседание

06
Август2021

Покана за двадесет и първото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 21 заседание (/images/Zasedania2021/ПОКАНА ЗА 21 ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС Сунгурларе.pdf)

01
Юли2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 20 от проведеното на 23.06.2021 година заседание

27
Май2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 19.05.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 19 от проведеното на 19.05.2021 година заседание

17
Май2021

Покана за деветнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 19-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана за 19-то заседание.pdf)

14
Април2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСЕМНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.04.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18 от проведеното на 09.04.2021 година извънредно заседание

12
Март2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.03.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17 от проведеното на 04.03.2021година заседание

26
Февруари2021

Покана за седемнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 17-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана17.pdf)

16
Февруари2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 03.02.2021 година заседание

«
»
РЕШЕНИЕ

№ 458
Сунгурларе ,5 септември 2019г.

 

 

 

Относно:Разглеждане на предложение от Васил Панделиев– Кмет на Община Сунгурларе, относно: Актуализация на бюджета на община Сунгурларе./Вх.№101/27.08.2019г./

 

 

След проведеното поименно гласуване с11 гласа- „ЗА”,„ПРОТИВ”- 1 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 4, Общински съвет-Сунгурларе

 

Р Е Ш И :

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 124от Закона за публичнитефинанси

1.Утвърждава променив плана за капиталови разходи за 2019 г.,

съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава променив бюджета за 2019 г.,кактоследва:

-В дейност 311 – „Детскиградини” намалява § 10-15 – Материали с 25 000 лв. и увеличава § 10-30 – Текущ ремонт с 25 000 лв. за обект „Ремонт и оборудване на Детска градина с. Грозден”.

-В дейност 122 – Общинска администрация увеличава § 10-15 – Материали с 13 457лв. и намалява§ 51-00 – Основен ремонт с 13 457лв.

-В дейност 623 – Чистота увеличава§ 51-00 – Основен ремонт с13 457лв. и намалява § 10-15 – Материали с 13 457лв.

 

ОБЩИНСКИСЪВЕТСУНГУРЛАРЕ

3.Всички промени по дейности и параграфи по пълна бюджетна класификация да се извършат със заповед на кмета на общината.

 

 

 

Председател на ОбС/п/

Халил Ахмед

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 459
Сунгурларе, 5 септември 2019г.

 

 

Относно:Разглеждане на предложение от Васил Панделиев– Кмет на Община Сунгурларе,относно: Отчет на кмета на община Сунгурларе за изпълнение на решенията приети от Общински съвет Сунгурларе от 01.01.2019г. до 30.06.2019г./Вх.№100/27.08.2019г./

 

След проведеното поименно гласуване с12 гласа- „ЗА”,„ПРОТИВ”- 1 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 3, Общински съвет-Сунгурларе

 

 

Р Е Ш И :

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, приема Отчета на кмета на Община Сунгурларе за изпълнение решенията на Общински съвет Сунгурларе за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

на Община Сунгурларе за третата година от мандат 2015 – 2019 г.

 

 

 

ПредседателнаОбС/п/

Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 460
Сунгурларе, 5 септември 2019г.

 

 

Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев– Кмет на Община Сунгурларе относно: Удостояване с отличието „Почетен знак на Община Сунгурларе“ Детска градина „Слънце“ гр.Сунгурлареи Детска градина „Славейче“ с.Чубра./Вх.№90/05.08.2019г./

 

ОБЩИНСКИСЪВЕТСУНГУРЛАРЕ

 

 

След проведеното поименно гласуване с16 гласа- „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет-Сунгурларе

 

 

Р Е Ш И :

 

1. ПрисъждаотличиетоПочетен знак на Община Сунгурлареидиплом наДГ Слънцегр. Сунгурлареи ДГ Славейчес. Чубра.

 

Мотиви: За значима обществено полезна дейност, свързана с отглеждането и възпитанието на най-малките жители на общината, за тяхното духовно, физическо и социално развитие в предучилищна възраст, за отговорното и професионално отношение при подготовката на своите възпитаници, за приемането на новатаим роля наученици и тяхното израстване, като достойни граждани на Община Сунгурларе.

 

2.Възлага на кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия за изпълнение на решението.

 

 

 

Председателна ОбС/п/

Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 461
Сунгурларе, 5 септември 2019г.

 

Относно:Разглеждане на предложение от Васил Панделиев– Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на съгласие от Общински съвет-Сунгурларе на Община Сунгурларе за ползване на част от финансовите средства, натрупани като отчисления по чл.64 от ЗУО за закупуване на един брой употребяван комбиниран багер товарач. ./Вх.№99/27.08.2019г./

 

След проведеното поименно гласуване с10гласа- „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 5,Общински съвет-Сунгурларе

 

 

Р Е Ш И :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от Наредба №7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпечениятаи отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,дава съгласие Община Сунгурларе да ползва част от финансовите средства, натрупани като отчисления по чл.64 от ЗУО за закупуване на един брой употребяван комбиниран багер товарач.

 

 

 

 

ОБЩИНСКИСЪВЕТСУНГУРЛАРЕ

Председателна ОбС/п/

Халил Ахмед

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 462
Сунгурларе, 5 септември 2019г.

 

 

Относно:Разглеждане на предложение от Васил Панделиев– Кмет на Община Сунгурларе относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния брой в училища в община Сунгурларе за учебната 2019/2020 г ./Вх.№93/13.08.2019г./

 

 

След проведеното поименно гласуване с 15 гласа- „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет-Сунгурларе

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 100, ал. 1 и чл. 108, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и във връзка с разпоредбите на Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219/05.10.2017г.

 

РЕШИ:

 

Дава съгласие и разрешава за учебната 2019/2020 година да се сформират и да се провежда обучение в самостоятелни паралелки или слети от два класа с брой ученици под минималния, както следва:

 

Училище, населено място

 

Начален и прогимназиален етап

Първи и Втори гимназиален етап

общ брой

у-ци

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

ОУ „Отец Паисий“ с. Съединение

9

15

16

12

12

16

11

 

 

 

 

 

91

ОУ „Христо Ботев“ с. Лозарево

19

14

10

17

15

14

14

 

 

 

 

 

103

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Грозден

11

11

11

11

15

11

12

 

 

 

 

 

82

 

ОБЩИНСКИСЪВЕТСУНГУРЛАРЕ

ОУ „Васил Левски“ с. Прилеп

9

 

I+II

 

14

 

III+IV

 

8

 

V+VII

5

 

 

 

 

 

 

36

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Манолич

17

 

I+III

0

 

14

0

10

9

 

 

 

 

 

50

СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Хб-16

Хв-17

-

-

 

 

 

Финансирането на маломерните паралелки да се извършва в рамките на делегирания бюджет на училища - ОУ „Христо Ботев“ с. Лозарево, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Грозден и СУ „Христо Ботев“гр. Сунгурларе ;

Утвърждава допълнително дофинансиранена слети паралелки на ОУ „Васил Левски“ с. Прилеп в размер на 26694 лева

 

Клас

 

 

 

 

 

 

Брой ученици

Разлика до норматива за мин.

брой ученици

Размер на доп. средства лв.

/самостоятелни паралелки/

40%х 1609

к3х 643

Размер на доп. средства в лв./слети паралелки

60%х1609

к3х965

I+II

9

7

-

6755

III+IV

14

2

-

1930

V-VII

8

10

-

9650

VI

5

13

8359

-

 

 

 

8359

18335

Утвърждава допълнително дофинансиранена самостоятелна паралелка в ОУ „Отец Паисий“ с. Съединение в размер на 2254лева

 

 

Клас

 

 

 

 

 

 

Брой ученици

Разлика до норматива за мин.

брой ученици

Размер на доп. средства лв./самост. паралелки/

20%х 1609

к3х322

I

9

 

7

 

2254

 

5.Възлага на Кмета на Община Сунгурларе осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

 

Председателна ОбС/п/

 

ОБЩИНСКИСЪВЕТСУНГУРЛАРЕ

Халил Ахмед

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 463
Сунгурларе, 5 септември 2019г.

 

 

Относно:Разглеждане на предложение от Васил Панделиев– Кмет на Община Сунгурларе, относно:Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) Ізафотоволтаична централаквартал 115 ПУП гр.Сунгурларе, обл.Бурга./Вх.№91/12.08.2019г./

 

 

След проведеното поименно гласуване с 14 гласа- „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1,Общински съвет-Сунгурларе

 

 

Р Е Ш И :

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при Общината взето по т.1 на протокол №15/30.07.2019г., дава съгласиеза изменение на ПУП - ПР за УПИ Ізафотоволтаична централаквартал 115 ПУП гр.Сунгурларе, обл.Бургас, като се създадат: нова улица с о.т.43А-167А (разделяща квартал 115 на два квартала 115 и 116) и обособяването на самостоятелни УПИ в двата новообразувани квартала, както следва: в квартал 115 - Ізапроизводствени и складови дейности(с площ 7331 кв.м), ІІзатрафопост(с площ 110 кв.м), ІІІзапроизводствени и складови дейности (с площ 9310 кв.м), ІVзапроизвоствении складови дейности(с площ 9690 кв.м), Vзапроизводствени и складови дейности (с площ 3194 кв.м) и запроизводствени и складови дейности(с площ 4919 кв.м); в квартал 116 – Ізаспорт (с площ 3950 кв.м), ІІзаобществено обслужване (с площ 3790 кв.м), ІІІзапроизводствени и складови дейности (с площ 5404 кв.м), ІVзапроизводствени и складови дейности (с площ 8727 кв.м), Vзапроизводствени и складови дейности (5475 кв.м), запроизводствени и складови дейности (с площ 4411 кв.м) и VІІзапроизводствени и складови дейности(с площ 5289 кв.м), съгласно приложена скица-предложение.

 

 

Председател ОбС/п/

Халил Ахмед

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 464

 

ОБЩИНСКИСЪВЕТСУНГУРЛАРЕ

Сунгурларе, 5 септември 2019г.

 

 

Относно:Доклад от Васил Панделиев– Кмет на Община Сунгурларе, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Сунгурларе към 30.06.2019г. /Вх.№98/20.08.2019г./

 

 

След проведеното поименно гласуване с 12 гласа- „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 3, Общински съвет-Сунгурларе

 

 

Р Е Ш И :

 

Приема информацията за отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Сунгурларе към 30.06.2019 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 5 942 107 лева.

Приема информацията за отчетите за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи към 30.06.2019 г. за 823 965 лева.

Приема информацията за състоянието на общинския дълг към 30.06.2019

 

 

 

Председателна ОбС/п/

Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 465
Сунгурларе, 5 септември 2019г.

 

 

Относно:Доклад от Васил Панделиев– Кмет на Община Сунгурларе, относно Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Сунгурларе към 31.12.2018г. /Вх.№97/20.08.2019г./

 

 

 

ОБЩИНСКИСЪВЕТСУНГУРЛАРЕ

 

След проведеното поименно гласуване с 11 гласа- „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 4,Общински съвет-Сунгурларе

 

 

Р Е Ш И :

 

1. Приема уточнения годишен план на бюджета на община Сунгурларе за 2018 г. по приходната и разходната част, както следва:

1.1. по прихода, съгласно Приложение № 1 - 13 796 001 лв.,

от които за:

1.1.1. делегираните от държавата дейности - 7 303 786лв.;

1.1.2. местни дейности - 6 492 215 лв.

 

1.2. по разхода, съгласно Приложения № 2, 2.1, 2.2, 2.3 - 13 796 001 лв.,

в т.ч. за:

1.2.1. делегирани от държавата дейности - 7 303 786 лв.;

1.2.2. дофинансиранена държавните дейности - 681 070 лв.;

1.2.3. местни дейности - 5 811 145 лв.

 

2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета община Сунгурларе за 2018

г.както следва:

2.1. по прихода, съгласно Приложение № 1 - 11 773 878 лв.,

от които за:

2.1.1. делегираните от държавата дейности - 6 718 790 лв.;

2.1.2. местни дейности - 5 055 088 лв.

 

2.2. по разхода, съгласно Приложения № 2, 2.1, 2.2, 2.3 - 11 773 878 лв.,

в т.ч. за:

2.2.1. делегирани от държавата дейности - 6 718 790 лв.;

2.2.2. дофинансиранена държавните дейности - 588 962 лв.;

2.2.3. местни дейности - 4 466 126 лв.

 

3. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2018 г. по второстепенни разпоредители в община Сунгурларе, съгласно Приложение № 3.

 

4. Приема уточнения годишен план и отчет по източници на финансиране на капиталовите разходи 2018 г. в общ размер, съгласно Приложение № 4, както следва:

4.1. Уточнен годишен план - 1 928 487 лв.;

4.2.Отчет за 2018 г. - 1 616 973 лв.;

4.2.1 за основен ремонт - 703 170 лв.;

4.2.2 за придобиване на ДМА - 830 321 лв.;

4.2.3. за придобиване на НДА - 83 482 лв.

 

5. Приема отчета за сметки на средствата по Европейски програми за 2018 година, съгласно Приложение № 5.

 

6. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г., съгласно Приложение № 6.

 

7. Приема за сведение Годишния доклад по Плана за финансово оздравяване за 2018 г. на Община Сунгурларе, съгласно Приложение № 7.

 

8. Приема за сведение Одитно становище на Годишния финансов отчет за 2018 г. на Община Сунгурларе, съгласно Приложение № 8.

 

 

 

 

ОБЩИНСКИСЪВЕТСУНГУРЛАРЕ

Председател на ОбС/п/

Халил Ахмед

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 466
Сунгурларе, 5 септември 2019г.

 

 

Относно:Докладна записка от Халил Ахмед – Председател на ОбСъвет,относно: Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г./Вх.№102/28.08.2019г./

 

 

 

След проведеното поименно гласуване с 13 гласа- „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, Общински съвет-Сунгурларе

 

 

Р Е Ш И :

 

На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , приема Отчета за дейността на Общински съвет – Сунгурларе и на неговите комисии.

 

 

 

Председател на ОбС/п/

Халил Ахмед

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Външни връзки