Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

12
Октомври2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 22 от проведеното на 30.09.2021 година заседание

24
Септември2021

Покана за двадесет и второто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана 22 заседание (/images/Zasedania2021/Покана22-2.pdf)

18
Август2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.08.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 21 от проведеното на 11.08.2021 година заседание

06
Август2021

Покана за двадесет и първото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 21 заседание (/images/Zasedania2021/ПОКАНА ЗА 21 ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС Сунгурларе.pdf)

01
Юли2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 20 от проведеното на 23.06.2021 година заседание

27
Май2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 19.05.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 19 от проведеното на 19.05.2021 година заседание

17
Май2021

Покана за деветнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 19-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана за 19-то заседание.pdf)

14
Април2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСЕМНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.04.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18 от проведеното на 09.04.2021 година извънредно заседание

12
Март2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.03.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17 от проведеното на 04.03.2021година заседание

26
Февруари2021

Покана за седемнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 17-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана17.pdf)

16
Февруари2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 03.02.2021 година заседание

«
»

Р Е Ш Е Н И Е

№ 456
Сунгурларе, 1 август  2019г.

 

Относно:. Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет  Сунгурларе относно: Избор на комисия за изготвяне на предложенията за 10 съдебни заседатели за Районен съд Карнобат./Вх.№86/29.07.2019г./

 

 

След проведеното поименно гласуване с 16 гл.-„ЗА“, „ПРОТИВ“ – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „  - 1, Общински съвет Сунгурларе

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, чл. 68, чл. 68а от Закона за съдебната власт, чл. 8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, Общински съвет  Сунгурларе открива процедура за определяне на съдебни заседатели  за Районен съд Карнобат при следните правила:

І. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на

изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт, а именно:

1. Да са дееспособни български граждани;

2. Да са на възраст от 21 до 68 години;

3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

4. Да имат завършено най-малко средно образование;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. Да не страдат от психични заболявания;

7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или, ако са такива, да декларират пред Общински съвет Сунгурларе, че, ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред Карнобатския районен съд;

8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;

9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;

11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към  Карнобатския районен съд.

ІІ. Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Сунгурларе:

 

 

 

1. Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и мейл на кандидата;

2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;

4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;

5. Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;

6. Мотивационно писмо;

7. Писмено съгласие;

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67 ал. 3 от Закона за съдебната власт

9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.

ІІІ. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец за участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински съвет/, ведно с необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на Община Сунгурларе в срок до 16.08.2019 г.

ІV. Общински съвет Сунгурларе избира комисия от 3 (трима) члена за изготвяне на списък от 10 кандидати, които на основание чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт ще предложи за избиране за съдебни заседатели към Районен съд гр. Карнобат, в състав от следните общински съветници:

1.Мария Димитрова.– общински съветник;

2. Сабрие Копук – общински съветник;

3. Николай Терзиев – общински съветник;

V. Общински съвет Сунгурларе  възлага на Комисията да изготви списък на допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните  автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи да публикува на интернет страницата на Общински съвет Сунгурларе, най-малко 14 дни преди датата на изслушването от Комисията.

VІ. Събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се проведе в срока по чл. 68, ал. 5, във връзка с чл. 68а от Закона за съдебната власт.

VІІ. Общински съвет  Сунгурларе възлага на комисията да състави окончателен доклад за одобрените кандидати за съдебни заседатели не по- късно от 7 (седем) дни преди следващото редовно заседание на Общински съвет Сунгурларе, като задължително 10 на сто от общия брой на предложените лица да бъдат с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Докладът да се публикува на страницата на Общински съвет Сунгурларе, ведно с протокола от изслушването.

 

 

 Председател  на ОбС     /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 457
Сунгурларе, 1 август  2019г.

 

Относно: Разглеждане на предложение  от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет  Сунгурларе относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе/Вх.№87/29.07.2019г./

 

 

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет Сунгурларе

 

                                                             Р Е Ш И:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8 от ЗОС изменя  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе, както следва:

1. В чл. 11, ал. 1  и в чл. 46, ал. 1 се правят следните изменения:

            Думите „30 октомври”  се променят на „31 октомври”.

 

 

 Председател на ОбС   /п/

                                    Халил Ахмед

 

Външни връзки