Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

12
Октомври2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 22 от проведеното на 30.09.2021 година заседание

24
Септември2021

Покана за двадесет и второто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана 22 заседание (/images/Zasedania2021/Покана22-2.pdf)

18
Август2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.08.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 21 от проведеното на 11.08.2021 година заседание

06
Август2021

Покана за двадесет и първото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 21 заседание (/images/Zasedania2021/ПОКАНА ЗА 21 ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС Сунгурларе.pdf)

01
Юли2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 20 от проведеното на 23.06.2021 година заседание

27
Май2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 19.05.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 19 от проведеното на 19.05.2021 година заседание

17
Май2021

Покана за деветнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 19-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана за 19-то заседание.pdf)

14
Април2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСЕМНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.04.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18 от проведеното на 09.04.2021 година извънредно заседание

12
Март2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.03.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17 от проведеното на 04.03.2021година заседание

26
Февруари2021

Покана за седемнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 17-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана17.pdf)

16
Февруари2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 03.02.2021 година заседание

«
»

Р Е Ш Е Н И Е

№ 450
Сунгурларе, 4 юли  2019г.

 

Относно:. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно:Допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г./Вх.№73/24.06.2019г./

 

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА“, „ПРОТИВ“ – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „  - 0, Общински съвет Сунгурларе

 

 

 

Р Е Ш И:

 

               На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС  допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г., както следва:  

              В раздел ІІ А –  Имоти, които Община Сунгурларе има намерение да предостави под наем /Дългогодишен срок/

 

№ 46 – язовир с площ 29,197 дка, съставляващ поземлен имот № 000346 по КВС, с идентификатор 65111.48.21 по кадастралната карта в землището на с.Садово.

№ 47– язовир с площ 128,855 дка, съставляващ поземлен имот № 000384 по КВС, с идентификатор 70514.430.66 по кадастралната карта в землището на с.Съединение.

№ 48– язовир с площ 11,535 дка, съставляващ поземлен имот № 000243 по КВС, с идентификатор 72299.199.10 по кадастралната карта в землището на с.Терзийско.

№ 49– язовирс площ 2,169 дка, съставляващ поземлен имот № 000239 по КВС, с идентификатор 76056.75.8 по кадастралната карта в землището на с.Велислав.

№ 50– язовирс площ 174,961 дка, съставляващ поземлен имот № 000514 по КВС, с идентификатор 58325.32.87 по кадастралната карта в землището на с.Прилеп

№ 51 – помещение с обща полезна площ 12,60 кв.м., находящо се в УПИ VІ кв.10 по ПУП на с.Чубра

 

 

 

 Председател  на ОбС     /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 451
Сунгурларе, 4 юли  2019г.

 

Относно: Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Предварително съгласие за делба на общински имот и промяна НТП/Вх.№78/27.06.2019г./

 

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет Сунгурларе

 

                                                             Р Е Ш И:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.10 от ЗСПЗЗ  и чл. 78а от ППЗСПЗЗ,  дава предварително съгласие да започне процедура за изменение на кадастралната карта на гр. Сунгурларе, като се изработи проект за делба на имот идентификатор 70247.57.57 по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Сунгурларе, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-133/27.02.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2250 кв.м., с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път”, с трайно предназначение на територията – земеделска, с номер по предходен план 000250, като от същият се обособят два нови имота, съответно единият с площта попадаща в терена, ползван от „Саротро” ООД, като на същият се промени начина на трайно ползване  от „ селскостопански, горски, ведомствен път” на „Друга селскостопанска територия”,  и другият с остатък да запази НТП за  „селскостопански, горски, ведомствен път”.

Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да възложи изработването на проект за делбаот правоспособно лице по ЗКИР, след което да внесе същият за окончателно решение в общинския съвет.

Разпорежда всички такси и разноски в производството да бъдат за сметка на заявителя „Саротро” ООД.

Предварителното съгласие важи за срок до 1 година, от датата на влизане в законна сила на настоящото решение.

 

 

 Председател на ОбС   /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 452
Сунгурларе, 4 юли   2019г.

 

Относно:Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване-язовири ./Вх.№75/24.06.2019г./

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет – Сунгурларе

 

 

                                                               Р Е Ш И:

 

 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 4, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за сдруженията за напояване, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.19от НРПУРОИ, упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да проведе процедура за предоставянето импод наем, за срок от десет години чрез провеждане на публичен търг по реда на НРПУРОИ на следните язовири:

            1. Язовир ”Кору дере” с площ 29,197 дка, представляващ имот № 000346 по КВС, с идентификатор 65111.48.21 по Кадастралната карта в землището на

с.Садово и АПОС № 34/04.03.1998г., с начална годишна наемна цена 700,73 лв. без ДДС.

            2. Язовир ”Съединение” с площ 128,855 дка, представляващ имот № 000384 по КВС, с идентификатор 70514.430.66 по Кадастралната карта в землището на с.Съединение и АПОС № 78/08.02.1999г. и АПОС № 77/08.02.1999г., с начална годишна наемна цена 1546,26 лв. без ДДС.

            3. Язовир ”Терзийско” с площ 11,535 дка, представляващ имот № 000243 по КВС, с идентификатор 72299.199.210 по Кадастралната карта в землището на с.Терзийско и АПОС № 24/04.03.1998г., с начална годишна наемна цена 276,84 лв. без ДДС.

            4. Язовир ”Гемя баир” с площ 2,169 дка, представляващ имот № 000239 по КВС, с идентификатор 76056.75.8 по Кадастралната карта в землището на с.Велислав и АПОС № 2181/21.04.2008г., с начална годишна наемна цена 52,06 лв. без ДДС.

           5. Язовир ”Азмака” с площ 174,961 дка, представляващ имот № 000514 по КВС, с идентификатор 58325.32.87 по Кадастралната карта в землището на с.Прилеп и АПОС № 2236/02.10.2008г., с начална годишна наемна цена 2099,53 лв.без ДДС.

             ІІ.Възлага на Кмета на общината да извърши всички последващи действия по процедурата за отдаване под наем на язовири– публична общинска собственост и сключи договори за наем със спечелилите търговете участници.

                                     

  

 Председател на  ОбС    /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 453
Сунгурларе, 4 юли   2019г.

 

 

Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе  относно: Откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект-язовир, имоти №000480 по КВС/ПИ 81006.200.5 по кад.карта, одобрена със З-д №РД-18-1957/11.12.2018г./ и №000819 /ПИ 81006.23.78 по кад.карта, одобрена със З-д №РД-18-1957/11.12.2018г./ в землището на с.Черница – публична общинска собственост./Вх.№74/24.06.2019г./

 

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общинския съвет

.

                                                 Р Е Ш И :

 

  На основание чл. 21 ,ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , във връзка с разпоредбите на чл. 52,ал.1 , т.3 , буква „а” на Закона за водите

              Разрешава откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир,  имоти № 000480 по КВС /ПИ 81006.200.5 по кад. карта , одобрена със З-д № РД-18-1957/ 11.12.2018 г. / и № 000819 /ПИ 81006.23.78 по кад. карта , одобрена със З-д № РД-18-1957/ 11.12.2018 г. / в землището на с. Черница - публична общинска собственост, с цел напояване.

 

 

 

 Председател на  ОбС     /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 454
Сунгурларе, 4 юли  2019г.

 

 

 

Относно:Отпускане на еднократна финансова помощ на Альоша Арсов Узунов от с.Манолич, общ.Сунгурларе.

 

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет - Сунгурларе

 

 

 

Р Е Ш И:

 

На основание  чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 9  от Привила за реда  и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе, отпуска еднократна финансова помощ в размер на  10 000,00 лева на Альоша Арсов Узунов, с ЕГН 8304290665, с постоянен адрес: село Манолич, община Сунгурларе.

 

 

Председател на  ОбС   /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 455
Сунгурларе, 4 юли   2019г.

 

Относно:Отпускане на еднократна финансова помощ на Неврие Шабан Ходжа от с.Манолич, общ.Сунгурларе.

 

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.- „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе

 

 

                                                 Р Е Ш И :

 

На осн. чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 2, т. 1 от Привила за реда  и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе, отпуска еднократна финансова помощ в размер 1500,00 (хиляда и петстотин) лева на Неврие Шабан Ходжа, с ЕГН 5001090477, с постоянен адрес: село Манолич, община Сунгурларе, ул. Сергей № 8.

 

Председател ОбС    /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Външни връзки