Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

12
Октомври2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 22 от проведеното на 30.09.2021 година заседание

24
Септември2021

Покана за двадесет и второто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана 22 заседание (/images/Zasedania2021/Покана22-2.pdf)

18
Август2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.08.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 21 от проведеното на 11.08.2021 година заседание

06
Август2021

Покана за двадесет и първото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 21 заседание (/images/Zasedania2021/ПОКАНА ЗА 21 ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС Сунгурларе.pdf)

01
Юли2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 20 от проведеното на 23.06.2021 година заседание

27
Май2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 19.05.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 19 от проведеното на 19.05.2021 година заседание

17
Май2021

Покана за деветнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 19-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана за 19-то заседание.pdf)

14
Април2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСЕМНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.04.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18 от проведеното на 09.04.2021 година извънредно заседание

12
Март2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.03.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17 от проведеното на 04.03.2021година заседание

26
Февруари2021

Покана за седемнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 17-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана17.pdf)

16
Февруари2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 03.02.2021 година заседание

«
»

Р Е Ш Е Н И Е

№ 442
Сунгурларе, 31 май  2019г.

 

Относно:. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно:Допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г./

 

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА“, „ПРОТИВ“ – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „  - 0, Общински съвет Сунгурларе

 

 

 

Р Е Ш И:

 

               На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС  допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г., както следва:  

              В раздел ІІ А –  Имоти, които Община Сунгурларе има намерение да предостави под наем /Дългогодишен срок/

 

№ 43 – лекарски кабинети, находящи се в сграда, построена в ПИ № 47096.501.7004 по кадастралната карта на с.Манолич.

№ 44 – лекарски кабинети, находящи се в сграда, построена в УПИ VІ кв.10 по ПУП на Велислав.

№ 45 – лекарски кабинети, находящи се в сграда, построена в УПИ V кв.45 по ПУП на с.Везенково.

 

              В раздел ІІ Д –  Имоти, върху които Община Сунгурларе има намерение да учреди ограничени вещни права

      № 4 – УПИ ХХІІІ-общ в кв.2 по ПУП на гр.Сунгурларе, отреден за жилищно строителство.

 

 

 

 Председател  на ОбС     /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 443
Сунгурларе, 31 май  2019г.

 

Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе.

 

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет Сунгурларе

 

                                                             Р Е Ш И:

 

                1.На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 8, ал.2 от Закона за общинската собственост приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущесто на Община Сунгурларе.

             2.Във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация възлага на Кмета на Община Сунгурларе да публикува приетата Наредба на Интернет страница на Община Сунгурларе.

 

 

 Председател на ОбС   /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 444
Сунгурларе, 31 май   2019г.

 

Относно:Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Учредяване на право на строеж върху имот – частна общинска собственост.

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет – Сунгурларе

 

 

                                                               Р Е Ш И:

 

 1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и чл. 49а от ЗОС дава право на Кмета на Община Сунгурларе  да УЧРЕДИ на Ангел Славов Славов, с ЕГН -------------------- с постоянен адрес: гр. Сунгурларе, ул. Странджа   № 10   право на строеж  върху  недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Сунгурларе, представляващ  дворно място с площ  от  393 кв.м., съставляващо    УПИ ХХIII–общ. кв.2 по ПУП на гр. Сунгурларе, актувано  с АЧОС № 2435/23.02.2010 г. за изграждане на еднофамилна  жилищна сграда  със застроена площ до 60 кв.м. съобразно  предвижданията по ПУП, при цена на правото  на строеж  650 лв. без ДДС /Шестстотин  и петдесет   лева без ДДС/ и следните условия:

1. Приобретателят на правото на строеж  следва да заплати  дължимите данъци и такси   по сделката, както и стойността на разходите, направени  от общината за изготвяне на оценката.

2. Приобретателят на правото на строеж се задължава да изпълни строителството съобразно предвижданията на ПУП на гр.Сунгурларе в 5 годишен срок. Същият няма право да прехвърля учреденото право на строеж на трети лица и не може да извършва разпоредителни сделки с построената жилищна сграда или да отдава същата под наем за срок от 15 години.

 Упълномощава  Кмета на Общината да извърши необходимите действия във връзка с осъществяването на правните сделки.

 

                                           

  

 Председател на  ОбС    /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 445
Сунгурларе, 31 май   2019г.

 

 

Относно: Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Ликвидиране на съсобственост чрез замяна и доплащане .

 

 

След проведеното поименно гласуване с  15 гл.-„ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  1, Общинския съвет

.

                                                 Р Е Ш И :

 

             І. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, т. 4 и чл. 40  от ЗОС  дава съгласие да бъде прекратена съсобствеността между Община Сунгурларе и ПК”Сунгурларски мискет „ гр. Сунгурларе, върху недвижим имот, находящ се в град Сунгурларе, а именно: търговски обекти – магазини , находящи се в УПИ ІІ-800 в кв. 68 по ПУП на гр. Сунгурларе, ЧРЕЗ ЗАМЯНА, както следва:

            1/ Община  Сунгурларе прехвърля на  ПК”Сунгурларски мискет „ гр. Сунгурларе притежаваните от нея 19/100 ид.ч. кв.м. от магазин , избено помещение  и общи части от магазин  на І-ви етаж от търговска сграда , находящ се   в УПИ ІІ-800 в кв. 68 по ПУП на гр. Сунгурларе

Пазарната оценка на прехвърлената част е 19824,00 лева с ДДС.

Данъчната оценка е 1306,20 лв.

2/ В замяна на товаПК”Сунгурларски мискет „ гр. Сунгурларе  прехвърля  на Община Сунгурларе81/100 ид.ч.кв.м. от магазин и общите части от ІІ-ри етаж от търговска сграда , находяща се в УПИ ІІ-800 в кв. 68 по ПУП на гр. Сунгурларе .

Пазарната оценка на прехвърлените ид. части  е 56645 ,00 лв.с ДДС.

Данъчната оценка е 15651,40 лв.

ІІ. За уравняване на дяловете Община Сунгурларе ще заплати на ПК”Сунгурларски мискет „ гр. Сунгурларе  сума в размер на 36821,00 лв. с ДДС,представляваща разлика в стойностите на двата имота.

ІІІ. Общински съвет Сунгурларе, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед за прекратяване на съсобствеността, съобразно приетите решения, както и да подпише договор за доброволна делба.

 

 

 

 Председател на  ОбС     /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 446
Сунгурларе, 31 май  2019г.

 

 

 

Относно:Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе  относно: Учредяване безвъзмездно право на управление на помещение – частна общинска собственост на СНЦ“Златна възраст“ гр.Сунгурларе за нуждите на Клуб на пенсионера „Дълголетие“ с.Прилеп, общ.Сунгурларе .

 

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет - Сунгурларе

 

 

 

Р Е Ш И:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС, дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на СНЦ” Златна възраст” гр.Сунгурларе, с БУЛСТАТ 102874960, за нуждите на Клуб на пенсионера „Дълголетие”с.Прилеп, върху недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: част от І – ви етаж на жилищна сграда, с обща полезна площ 33,50 кв.м., с отделен вход, находяща се в УПИ VІІІ-84 кв.17 по ПУП на с.Прилеп за срок от десет години.

        2.Упълномощава Кмета на Общината да осъществи всички действия необходими за правилното и законосъобразно решение по т.1.

 

 

Председател на  ОбС   /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 447
Сунгурларе, 31 май   2019г.

 

Относно:Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе, относно :Предоставяне под наем на помещения-частна общинска собственост./

 

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.- „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе

 

 

                                                 Р Е Ш И :

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС, дава съгласие да се отдадат под наем за срок от десет години на „ИППИМП – д-р Вели Велиев” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Айтос 8500, обл.Бургас, общ.Айтос, ул.”Кирил и Методий” № 44, с ЕИК 205570230,представляваноот Вели Феимов Велиев,помещения – частна общинска собственост, а именно:

- част от сграда в с.Манолич с идентификатор № 47096.501.7004.1 по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № КД-14-02-1989/11.12.2013г., представляваща лекарски кабинет с площ 15,05кв.м., манипулационна с площ 8,92кв.м.  и идеални части от общи части с площ 9,32кв.м. в сградата, актувана с АОС № 3699/16.08.2016год.,построена в имот ПИ № 47096.501.7004, целият с площ 778 кв.м., при граници:  имот № 47096.501.2129, имот № 47096.501.6016, имот № 47096.501.6007 и имот № 47096.501.7005;

- част от сграда в с.Везенково, представляваща лекарски кабинет с площ 18,80кв.м.и идеални части от общи части с площ 7,50кв.м., в Здравна служба с.Везенково, актувана с АОС № 2154/23.10.2007год.,построена в УПИ ХV-за здравна служба кв.45 по ПУП на с.Везенково, целият с площ 2116кв.м., при граници на целият имот: север – улица, изток – улица, юг – УПИ ХVІ за производствени и складови дейности, запад – УПИ ХІV за озеленяване и дере;

- част от сграда в с.Велислав, състояща се от лекарски кабинет с площ 24,44кв.м. и идеални части от общи части с площ 11,47кв.м. в сграда, актувана с АОС № 295/24.01.2000г., построена в УПИ VІ кв.10 по ПУП на с.Велислав, целият с площ 2425 кв.м., при граници на целият имот: север – УПИ V-70, изток – улица, юг – УПИ ІХ-72 и УПИ VІІ-74, запад – улица, при месечна наемна цена общо за обектите 16,12 лв. /шестнадесет лева и дванадесет стотинки/ с вкл. ДДС.

 

 

Председател ОбС    /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 448
Сунгурларе, 31 май  2019г.

 

Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе, относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) ІІІобщ, ІVобщ и общински терен до дерето вквартал 26 и създаването на нова улица по ПУП с.Бероново, обл.Бургас.

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.- „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе

 

 

                                                     Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при Общината взето по т.2 на протокол №8/11.04.2019г., дава съгласиеза изменение на ПУП - ПР за УПИ ІІІобщ, ІVобщ и общински терен до дерето в квартал 26 ПУП с.Бероново, община Сунгурларе, обл.Бургас, като се създадат: нова улица с о.т. 49-49а-49б, УПИ ІІІобщ (с площ 618 кв.м), УПИ ІVобщ (с площ 616 кв.м), УПИ ІХза озеленяване (с площ 1051 кв.м), УПИ Хза трафопост (с площ 94 кв.м) и УПИ ХІза обществено обслужване (с площ 311 кв.м),  съгласно приложена скица-предложение.

 

 Председател на  ОбС    /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 449
Сунгурларе, 31 май  2019 г.

 

 

Относно:Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе, относно: Одобряване на Прогноза за периода 2020 – 2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Сунгурларе.

 

 

След проведеното поименно гласуване с 12 гл.-„ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 5 , Общински съвет – Сунгурларе

 

Р Е Ш И:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе

 

1.   Одобрява „Прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи  и на разходите за местни дейности на Община Сунгурларе” – Приложение № 8.

 

2.   Одобрява  „Прогноза  на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2020-2022 г.” – Приложение № 1а.

 

3.   Одобрява  „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г.” – Приложение № 6г.

 

 

Председател  на ОбС   /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

 

Външни връзки