Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

12
Октомври2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 22 от проведеното на 30.09.2021 година заседание

24
Септември2021

Покана за двадесет и второто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана 22 заседание (/images/Zasedania2021/Покана22-2.pdf)

18
Август2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.08.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 21 от проведеното на 11.08.2021 година заседание

06
Август2021

Покана за двадесет и първото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 21 заседание (/images/Zasedania2021/ПОКАНА ЗА 21 ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС Сунгурларе.pdf)

01
Юли2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 20 от проведеното на 23.06.2021 година заседание

27
Май2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 19.05.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 19 от проведеното на 19.05.2021 година заседание

17
Май2021

Покана за деветнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 19-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана за 19-то заседание.pdf)

14
Април2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСЕМНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.04.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18 от проведеното на 09.04.2021 година извънредно заседание

12
Март2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.03.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17 от проведеното на 04.03.2021година заседание

26
Февруари2021

Покана за седемнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 17-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана17.pdf)

16
Февруари2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 03.02.2021 година заседание

«
»

                                                    

                                                          

Р Е Ш Е Н И Е

№ 434
Сунгурларе, 3 май  2019г.

 

Относно:. Предложение от Халил Ахмед – Председател на ОбСъвет Сунгурларе, относно попълване състава на Постоянната комисия по финансова, икономическа, инвестиционна и аграрна политика, и общинска собственост..

 

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА“, „ПРОТИВ“ – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „  - 0, Общински съвет Сунгурларе

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48 от ЗМСМА и чл. 20 и сл. от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияизбира за член на Комисия по финансова, икономическа, инвестиционна и аграрна политика и общинска собственост- г-н Шабан Мустафа.

 

 

 

 

 Председател  на ОбС         /п/

                                    Халил Ахмед

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 435
Сунгурларе, 3 май  2019г.

 

Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) ХІза социални услуги квартал 38 ПУП с.Подвис, обл.Бургас.

 

 

 

След проведеното поименно гласуване с 12 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  5, Общински съвет Сунгурларе

 

                                                             Р Е Ш И:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при Общината взето по т.1 на протокол №4/15.02.2019г., дава съгласиеза изменение на ПУП - ПР за УПИ ХІза социални услуги квартал 38 ПУП с.Подвис, обл.Бургас, като същия се раздели на три самостоятелни УПИ: ХІза социални услуги (с площ 3424 кв.м), VІІза социални услуги (с площ 2526 кв.м) и VІІІза обществени дейности (с площ 355 кв.м), съгласно приложена скица-предложение.

 

 

 Председател на ОбС   /п/

                                    Халил Ахмед

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 436
Сунгурларе, 3 май   2019г.

 

Относно:Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно:Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) Хза озеленяване и канал квартал 1 ПУП гр.Сунгурларе,  обл.Бургас .

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет – Сунгурларе

 

 

                                                               Р Е Ш И:

 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при Общината взето по т.3 на протокол №4/15.02.2019г., дава съгласиеза изменение на ПУП - ПР за УПИ Хза озеленяване и канал квартал 1 ПУП гр.Сунгурларе,  обл.Бургас, като същия се раздели на два самостоятелни УПИ: Хза озеленяване и канал (с площ 7429 кв.м) и ІХза озеленяване и детска площадка (с площ 2018 кв.м), съгласно приложена скица-предложение.

                                           

  

 Председател на  ОбС    /п/

                                    Халил Ахмед

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 437
Сунгурларе, 3 май   2019г.

 

 

Относно: Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за квартали 31, 32 и улица с о.т. (осови точки) 72-75 ПУП с.Славянци, община Сунгурларе, обл.Бургас.

 

 

След проведеното поименно гласуване с  17 гл.-„ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общинския съвет

.

                                                 Р Е Ш И :

 

 1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ ОДОБРЯВА проекта за изменение на ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за квартали 31, 32 и улица с о.т. (осови точки) 72-75 ПУП с.Славянци, община Сунгурларе, обл.Бургас, като отпада улица с о.т. 72-75, двата квартала се обединяват в един под номер 31 и се анулира (отпада) квартал 32, както и се преномерират част от УПИ в новообразувание квартал 31. 

2. Настоящото решение да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник”.

 

 

 

 

 Председател на  ОбС     /п/

                                    Халил Ахмед

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 438
Сунгурларе, 3 май  2019г.

 

 

 

Относно:Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал.2 от чл.26а, от ЗНЧ и за изразходваните от бюджета средства през 2018г.

 

 

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет - Сунгурларе

 

Във връзка с изпълнението на разпоредбите на текстовете на чл.26, ал.2 и чл.26а, т.4 и 5 от Закона за Народните читалища и с цел подобряване работата на читалищните организации в Община Сунгурларе

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1.     Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Просвета 1882” град Сунгурларе.

2.     Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Христо Ботев – 1928” с. Подвис.

3.     Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Васил Левски – 1929” с. Прилеп.

4.     Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Светлина – 1920” с. Лозарево.

5.     Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Гео Милев – 1930” с. Ведрово.

6.     Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Просвета – 1935” с. Везенково.

7.     Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Зора – 1929” с. Вълчин.

8.     Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Христо Ботев – 1927” с. Грозден.

9.     Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Христо Ботев – 1928” с. Завет.

10.  Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Васил Левски – 1936” с. Босилково.

11.  Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „М.И.Калинин – 1979” с. Камчия.

12.  Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Христо Смирненски – 1938” с. Манолич.

13.  Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Напредък – 1908” с. Славянци.

14.  Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Христо Ботев – 1928” с. Съединение.

15.  Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Христо Ботев – 1928” с. Терзийско.

16.  Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Пробуда – 1931” с. Чубра.

17.  Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Христо Ботев – 1932” с. Черница.

18.  Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2018година, за читалище  „Просвета - 1937” с. Садово.

 

 

 

 

Председател на  ОбС         /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 439
Сунгурларе, 3 май   2019г.

 

Относно:Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе  относно: Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2019г.

 

 

След проведеното поименно гласуване с 15 гл.- „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2 , Общински съвет – Сунгурларе

 

.

 

                                                 Р Е Ш И :

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 87от ЗДБРБ за 2018г.,  и чл. 124от Закона за публичните финанси:

1. Дава съгласие средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 220 000 лв. да се трансформират в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа за обект „Текущ ремонт на път ТBGS-2261/BGS-1265 Лозица - Огнен/ Терзийско от км.0+000 до км. 1+400” на стойност 50 000 лв. и „Текущ ремонт на път Съединение от кв. Морава - гара Завет” на стойност 170 000 лв.

 

2. Дава съгласие кмета на общината да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа в размер на 220 000 лв.

 

3.Утвърждава  промени в плана за капиталови разходи за 2019 г.,

съгласно Приложение № 1.

 

            4. Утвърждава  промени в бюджета за 2019 г.,както следва:

-  В дейност 122 – Общинска администрация увеличава § 51-00 – Основен ремонт  с  13 457лв. и намаля § 10-15 – Материали с 13 457лв.

 

            5.Всички промени по дейности и параграфи по пълна бюджетна класификация да се извършат със заповед на кмета на общината.

 

 

 

 

Председател ОбС         /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 440
Сунгурларе, 3 май  2019г.

 

Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе, относно: Кандидатстване на Община Сунгурларе, пред Сдружение "МИГ- Котел, Сунгурларе и Върбица"  с  Проект  “Обновяване на лесопарк „ Ичмята “  гр.Сунгурларе, община Сунгурларе“, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.- „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе

 

 

                                                      Р Е Ш И:

1. Общинският съвет – Сунгурларе, дава съгласие Община Сунгурларе да кандидатства с проект за “Обновяване на лесопарк „Ичмята““  гр.Сунгурларе, община Сунгурларе  по процедура за  прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.245 «МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица: Подмярка 7. 2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" и решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 гот Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

2. Дейностите в горепосочения проект за “Обновяване на лесопарк „Ичмята““  гр.Сунгурларе, община Сунгурларе са заложени в Приоритет/ Мярка  4.2.3  „Подобряване и модернизиране на културната и спортната инфраструктура“  и Приоритет/ Мярка 4.4.2. „Увеличаване броя на зелените площи“ от  Общинския план за развитие за периода 2014-2020.

3.Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да предприеме всички  необходими действия при кандидатстването и реализирането на проекта.

 

 

 

 Председател на  ОбС    /п/

                                    Халил Ахмед

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 441
Сунгурларе, 3 май  2019 г.

 

 

Относно:Прегласуване на решение от Протокол №50 от 28.03.19г., прието по т.2 от дневния ред, в частта му по т.3 от предложението на Кмета на общината..

 

 

След проведеното поименно гласуване с 9 гл.-„ЗА”,„ПРОТИВ”- 8  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе

 

Р Е Ш И:

 

            Определяне цените за продажба на дърва по ценоразпис за М.Н. за 2019г. от горски територии, собственост на Община Сунгурларе съгласно чл.71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и  недървесни горски продукти както следва:

           

-       Дърва  – 45,00лв./пр.м3 със ДДС в това число:

-   сеч и извоз  - 13,50лв./пр.м3 без ДДС

-  транспорт – 14,00 лв./пр.м3 без ДДС

  – такса към Община Сунгурларе – 10,00лв./пр.м3 без ДДС

като крайната цена за потребителя е 45,00лв./пр.м3 с ДДС, с включен транспорт.

            Определя максимален размер на дърва за огрев предоставени от Общината до 10пр.м3 за домакинство .

            Снабдяването на населението да се осъществи на база изготвени от кметовете и кметските наместници по села списъци, одобрени от Кмета на Община Сунгурларе и председателя на ОбС Сунгурларе.

            За гр.Сунгурларе списъците да се изготвят от касиера на общината.

            Отговорност за изготвените списъци носят кметовете и кметските наместници по села.

 

 

 

 

Председател  на ОбС         /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Външни връзки