Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

12
Октомври2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 22 от проведеното на 30.09.2021 година заседание

24
Септември2021

Покана за двадесет и второто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана 22 заседание (/images/Zasedania2021/Покана22-2.pdf)

18
Август2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.08.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 21 от проведеното на 11.08.2021 година заседание

06
Август2021

Покана за двадесет и първото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 21 заседание (/images/Zasedania2021/ПОКАНА ЗА 21 ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС Сунгурларе.pdf)

01
Юли2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 20 от проведеното на 23.06.2021 година заседание

27
Май2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 19.05.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 19 от проведеното на 19.05.2021 година заседание

17
Май2021

Покана за деветнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 19-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана за 19-то заседание.pdf)

14
Април2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСЕМНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.04.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18 от проведеното на 09.04.2021 година извънредно заседание

12
Март2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.03.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17 от проведеното на 04.03.2021година заседание

26
Февруари2021

Покана за седемнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 17-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана17.pdf)

16
Февруари2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 03.02.2021 година заседание

«
»

Р Е Ш Е Н И Е

№ 431
Сунгурларе, 28 март  2019г.

 

Относно:Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на община Сунгурларе, относно: Ползване на дървесина през 2019г. от район Карнобат и район Сунгурларе от Общински горски територии.

 

 

 

След проведеното поименно гласуване с 15 гл.-„ЗА“, „ПРОТИВ“ – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „  - 1,Общински съвет Сунгурларе

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във вр. с чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

    Р Е Ш И:

 

Одобрява Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост  на Община Сунгурларе за 2019година по видове сечи, с общ обем по лежаща маса както следва:

-          Количества от ЛФ 2019г.:

-          за район Карнобат – иглолистни – 2920м3 лежаща маса и широколистни – 5752м3 лежаща маса, общо 8672м3 лежаща маса.

-          за район Сунгурларе – иглолистни – 6790м3 лежаща маса и широколистни – 9955 м3 лежаща маса, общо 16745 м3 лежаща маса.

 

 

 Председател  на ОбС         /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 432
Сунгурларе, 28 март  2019г.

 

Относно:Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев  – Кмет на община Сунгурларе, относно:Цени за продажба на дървесина от ЛФ 2019г.

 

 

 

 

След проведеното поименно гласуване с 9 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 6  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  1, Общински съвет Сунгурларе

 

На основание чл.71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.18, ал.3 от Наредбата  за управление на горските територии на Община Сунгурларе

 

                                                Р Е Ш И :

2. Цени за продажба на дървесина по ценоразпис съгласно чл.71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и  недървесни горски продукти:

 Председател на ОбС   /п/

                                    Халил Ахмед

Външни връзки