Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

12
Октомври2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 22 от проведеното на 30.09.2021 година заседание

24
Септември2021

Покана за двадесет и второто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана 22 заседание (/images/Zasedania2021/Покана22-2.pdf)

18
Август2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.08.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 21 от проведеното на 11.08.2021 година заседание

06
Август2021

Покана за двадесет и първото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 21 заседание (/images/Zasedania2021/ПОКАНА ЗА 21 ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС Сунгурларе.pdf)

01
Юли2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 20 от проведеното на 23.06.2021 година заседание

27
Май2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 19.05.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 19 от проведеното на 19.05.2021 година заседание

17
Май2021

Покана за деветнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 19-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана за 19-то заседание.pdf)

14
Април2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСЕМНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.04.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18 от проведеното на 09.04.2021 година извънредно заседание

12
Март2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.03.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17 от проведеното на 04.03.2021година заседание

26
Февруари2021

Покана за седемнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 17-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана17.pdf)

16
Февруари2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 03.02.2021 година заседание

«
»

Р Е Ш Е Н И Е

№ 406
Сунгурларе, 31 януари  2019г.

 

Относно:. Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост.

 

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА“, „ПРОТИВ“ – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „  - 0, Общински съвет Сунгурларе

 

На основание  чл. 6 ал. 1 и ал. 3 от ЗОС

 

Р Е Ш И:

 

 Обявява  УПИ ХІ за  параклис в  квартал 23 по ПУП на с. Черница, общ. Сунгурларе, обл.Бургас за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл. 3, ал. 2 от закона. 

 

 

 Председател  на ОбС         /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 407
Сунгурларе, 31 януари  2019г.

 

Относно: : Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас през 2016г., 2017г. и 2018г.

 

 

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет Сунгурларе

  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.12, ал.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.198о, ал. 1 от Закона за водите и в съответствие с указания, дадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството с изх. № 91-00-87 от 13.10.2017 г., 

 

                                                             Р Е Ш И:

 

 

I. Дава съгласие за приемане на инвестициите, извършени от „ВиК“ ЕАД Бургас за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г. в размер на  15 558.38 лева, преминаване управлението на активите в Асоциация ВиК и предаване на същите  за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащият ВиК оператор, чрез допълване и/или актуализация на приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите както следва: 

1.1.  „Поддръжка на водопроводна мрежа -  с.Везенково“ на стойност 1783.91 лв.

1.2. „Поддръжка на водопроводна мрежа -   с.Подвис“ на стойност 83.40лв.

            1.3. „Поддръжка на водопроводна мрежа -   с.Климаш“  на стойност 72.68 лв.

            1.4. „Поддръжка на водопроводна мрежа -   с.Дъбовица“  на стойност 72.69 лв.

            1.5. „Помпи:Доставка помпа сух 151/12 в ПС Терзийско“  на стойност 5655.70 лв.

            1.6. „Помпи:Доставка помпа  SP30-15 в ПС Везенково“  на стойност 7890.00 лв.

II. Общински съвет – Сунгурларе дава съгласие за приемане на инвестициите, извършени от „ВиК“ ЕАД Бургас за периода от 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. в размер на 31 448.50 лв, преминаване управлението на активите в Асоциация ВиК и предаване на същите  за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащият ВиК оператор, чрез допълване и/или актуализация на приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите както следва: 

2.1. „Водопровод: Реконструкция на СВО - с.Бероново“ на стойност 461.59 лв.

 2.2. „Водопровод:Реконструкция на външен водопровод- с.Босилково“ на стойност 388.01 лв.

            2.3. „Водопровод:Реконструкция на СВО - с.Ведрово“ на стойност 117.30 лв.

            2.4. „Водопровод: Реконструкция на СВО - с.Везенково“ на стойност 53.69 лв.

            2.5. „ПС масивна бетон, тухли 51/24: Монтаж на нов приходен водомер  с.Вълчин“ на стойност  361.31 лв.

            2.6. „Водоем черпателен 30к.м.-бетон:Монтаж на потапяща помпа в сондаж  с.Вълчин“ на стойност 1183.40 лв.

2.7. „ПС масивна бетон 62/283 с.Климаш: Подмяна на помпа“ на стойност 282.87 лв.

2.8. „Водопровод: Реконструкция на СВО –с. Лозарево“  на стойност 54.18 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

2.9. „Водопровод:Преработка на водоем - с.Лозица“ на стойност 176.69 лв.

2.10. „Водопровод:Подмяна на приходен водомер и реконструкция на разпределителен водопровод - с.Манолич“ на стойност 1525.34 лв.

2.11. „Водопровод: Реконструкция на СВО   и на външен водопровод - с.Подвис“ на стойност 3785.46 лв.

2.12.  „Водопровод: Реконструкция на СВО - с.Прилеп“ на стойност 59.35 лв.

2.13. „Водопровод: Изграждане на разпределителен водопровод - гр.Сунгурларе“ на стойност 2248.49 лв.

2.14.  „Водопровод: Реконструкция на СВО и на разпределителен водопровод - гр.Сунгурларе“  на стойност 2108.59 лв.

2.15.  „Водопровод: Реконструкция на СВО - с.Славянци“ на стойност 27.14 лв.

2.16.  „Водопровод:Ремонт на водопроводна мрежа, реконструкция на СВО и отводняване на ВШ в  с.Съединение“  на стойност 668.41 лв.

2.17.  „Водопровод:Реконструкция на външен водопровод -  с.Терзийско“  на стойност 645.48 лв.

2.18. „Дренаж дълбок дол 14 м.: Реконструкция на външен водопровод -  с.Терзийско“ на стойност 292.38 лв.

2.19. „Водопровод: Реконструкция на СВО - с.Чубра“ на стойност 26.42 лв.

2.20. „Водопровод: Реконструкция на  разпределителен водопровод -  с.Черница„ на стойност 624.66 лв.

2.21. „Дренаж „Кю бунар”:Реконструкция на външен водопровод-  с.Везенково“ на стойност 415.65 лв.

2.22. „ПС Грозден: Монтаж на дренажна помпа -  с.Грозден „ на стойност 644.88 лв.

2.23. „ПС Терзийско:Окабеляване, оборудване на нов сондаж и монтаж на нова помпа - с.Терзийско“ на стойност 2993.60 лв.

2.24. „Водоснабдяване:Монтаж на лебедка, дозаторна и варелна помпа в  ПСОВ с.Манолич“ на стойност 8607.37 лв.

2.25.  „Пречистване : Ремонт в ПСОВ с.Манолич“ на стойност 3696.24 лв..

III. Общински съвет – Сунгурларе дава съгласие за приемане на инвестициите, извършени от „ВиК“ ЕАД Бургас за периода от 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. в размер на 140578,73 лв.,, преминаване управлението на активите в Асоциация ВиК и предаване на същите  за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащият ВиК оператор, чрез допълване и/или актуализация на приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите както следва: 

3.1.„Бункерна помпена станция: Монтаж на нов приходен водомер – с.Бероново“ на стойност 574.30 лв.

            3.2.„ПС-Бетон ,тухли 64 кв.м.: Монтаж на нова помпа –с.Бероново“ на стойност 5542.87 лв.

            3.3. „Водоем-120к.м.:Монтаж на нов приходен водомер- с.Босилково“ на стойност  504.05 лв.

            3.4. „Водопроводна мрежа:Изграждане на разпределителен водопровод – с.Ведрово“ на стойност 295.99 лв.

            3.5. „Водопроводна мрежа:Друго-ремонт на СВО – с.Везенково“  на стойност 142.43 лв.

            3.6. „Други:Подмяна на сигнален кабел в ПС с.Везенково“ на стойност 161.38 лв.

            3.7. „Водопроводна мрежа:Изграждане на ново СВО- с.Вълчин“ на стойност 227.59 лв.

            3.8.„Други:Ремонт на спукан тласкател ет 60и СВО, Водомери : Монтаж на нов приходен водомер – с.Дъбовица“ на стойност 1122.75 лв.

            3.9. „ПС”Дъбовица” : Монтаж на нова помпа – с.Дъбовица“ на стойност 4885.26 лв.

            3.10. „Водомери :Монтаж на нов приходен водомер в ПС „Есен” – с. Есен“ на стойност 915.05 лв.

            3.11. „Водомери:Монтаж на нов приходен водомер , Водопроводна мрежа :Изграждане на ново СВО – с.Завет“ на стойност 928.36 лв.

            3.12. „Водомери:Подмяна на приходен водомер във водоем 50к.м. – с.Камчия“ на стойност 766.98 лв.

            3.13. „Помпи: Подмяна на нова помпа в ПС масивна бетон 62/283 – с.Климаш“ на стойност 1481.12 лв.

            3.14. „Водопроводна мрежа:Изграждане на външен водопровод – с.Лозарево“  на стойност 204.73 лв.

            3.15.„Водопроводна мрежа: Реконструкция на СВО и отстраняване на авария на тласкател ст.159 – с.Манолич „ на стойност  688.10 лв.

            3.16. „Помпи: Монтаж на нова помпа в ПС”Манолич” – с.Манолич“ на стойност 857.57 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

            3.17. „Водопроводна мрежа: Друго- ремонт на СВО – с.Подвис“ на стойност 311.02 лв.

            3.18. „Водопроводна мрежа: Друго- монтаж на възвратна клапа Ф150 на ПС Прилеп – с. Прилеп“ на стойност 201.55 лв.

            3.19. „ПС масивна 76/380 бетон тухла: Монтаж на нова помпа, подмяна на помпи и преработка на арматура , полагане на хлорираща система – с.Терзийско“ на стойност 7988.57 лв.

            3.20. „ПС”Терзийско”: Монтаж на фланшов водомер ф80 и УЗР, ремонт на арматура, смяна на възвратна клапа – с.Терзийско”   на стойност 3727.52 лв.

            3.21. „Водопроводна мрежа: Друго – ремонт на СВО – с.Садово“  на стойност  294.13 лв.

            3.22. „Водопроводна мрежа:ремонт на съществуващо СВО, реконструкция на СВО, изграждане на ново СВО – с.Садово“ на стойност  400,97 лв.

            3.23. „Водоем напорен 35 к.м/бетон: Монтаж на СК – с.Садово“ на стойност 404.57 лв.

            3.24. „Водопроводна мрежа : Ремонт, реконструкция, изграждане на нови СВО – Сунгурларе“  на стойност  2343.74 лв.

            3.25. „Водопроводна мрежа: Реконструкция на разпределителен водопровод, изграждане на нови СВО - Сунгурларе  „ на стойност  2390.56 лв.

            3.26.„Водопроводна мрежа: Ремонт на СВО – Сунгурларе“ на стойност  318.28 лв.

            3.27. „Водопроводна мрежа: Ремонт но СВО, Водомери:Монтаж на нов приходен водомер – с.Съединение“ на стойност  1211.70 лв.

            3.28. „Напорен водоем 25МЗ: Подмяна на СК в облекчителна шахта – с.Съединение“ на стойност 607.16 лв.

            3.29. „ПС масивна 42 кв.м.: Монтаж на нов приходен водомер – с.Съединение“  на стойност  767.42 лв.

            3.30. „Водопроводна мрежа: Реконструкция и изграждане на ново СВО – с.Черница“ на стойност  468.95 лв.

            3.31. „Водопроводна мрежа: Реконструкция на разпределителен водопровод, монтаж на СК – с.Чубра“ на стойност  1972.45 лв.

            3.32. „Водопроводна мрежа: Реконструкция на разпределителен водопровод, монтаж на СК – с.Чубра“   на стойност 193.21 лв.

            3.33. „ИЗГРАЖДАНЕ НА   SCADAСИСТЕМА – ПС СЪЕДИНЕНИЕ“ на стойност 6700.00 лв.

            3.34. „ИЗГРАЖДАНЕ НА   SCADAСИСТЕМА – ВОДОЕМ СЪЕДИНЕНИЕВ.З.“ на стойност  5900.00 лв.

            3.35. „ИЗГРАЖДАНЕ НА   SCADAСИСТЕМА – ВОДОЕМ СЪЕДИНЕНИЕН.З.“ на стойност  5900.00 лв.

            3.36. „ИЗГРАЖДАНЕ НА   SCADAСИСТЕМА – ВОДОЕМ ПОДВИС„ на стойност  4650.00 лв.

            3.37. „ИЗГРАЖДАНЕ НА   SCADAСИСТЕМА – ПС ПОДВИС“ на стойност 15420.00 лв.

            3.38. „ИЗГРАЖДАНЕ НА   SCADAСИСТЕМА – ВОДОЕМ ПРИЛЕП“ на стойност 5900.00 лв.

            3.39. „ИЗГРАЖДАНЕ НА   SCADAСИСТЕМА – ПС ПРИЛЕП“ на стойност 30340.00 лв.

            3.40. „ИЗГРАЖДАНЕ НА   SCADAСИСТЕМА – ВОДОЕМ ТЕРЗИЙСКО“  на стойност  5900.00 лв.

            3.41. „ИЗГРАЖДАНЕ НА   SCADAСИСТЕМА – ВПС ТЕРЗИЙСКО“ на стойност  15140.00 лв.

            3.42. „Канализационна мрежа:Отводняване на ПС – с.Славянци“ на стойност  818.19 лв.

            3.43. „Други: Оборудване на ПСОВ – с.Манолич“ на стойност 1010.21 лв.

 

 

 

 

 Председател на ОбС   /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 408
Сунгурларе, 31 януари   2019г.

 

Относно:Отчет на кмета на общината за изпълнение на решенията приети от Общински съвет Сунгурларе от 01.07.2018г. до 31.12.2018г.

 

След проведеното поименно гласуване с 12 гл.-„ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  5, Общински съвет – Сунгурларе

 

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА

 

                                                          Р Е Ш И:

                                                         

  Приема Отчета на кмета на общината за изпълнение на решенията приети от Общински съвет Сунгурларе  за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

 

  

 Председател на  ОбС    /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 409
Сунгурларе, 31 януари   2019г.

 

 

Относно: Одобряване на план-сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Сунгурларе за дейностите по управление на отпадъците за 2019г.

 

 

След проведеното поименно гласуване с  17 гл.-„ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общинския съвет

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.18от Наредбаза определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе

.

                                                 Р Е Ш И :

 

 Приема План-сметка за приходите и необходимите разходи по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за Община Сунгурларе за 2019 год., както следва:

 

                                                              ПЛАН-СМЕТКА

№ по ред

за приходите и необходимите разходи

на Община Сунгурларе за дейностите по управление на отпадъците за 2019 год.

Сума в лева

 

I.

ОБЩО ПРИХОДИ, в т.ч.

490 300

1.

Приходи за 2019 год. от такса „Битови отпадъци”

380500

2.

Дофинансиране с общински приходи

109 800

II.

ОБЩО РАЗХОДИ, в т.ч.

490 300

1.

За осигуряване на съдове за битовите отпадъци

50 000

2.

За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им съоръжения и инсталации за тяхното третиране

134 300

3.

За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч и разходите за обезвреждане чрез депониране на регионалното депо и както и тези по чл.60 и чл.64 от ЗУО, в т.ч.:

-съфинансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в имот №197003 и №197004, землище-Балабанчево, Община Сунгурларе” - 80 145.64 лв.

-отчисления по чл.60 и отч. по чл.64  от ЗУО – 39 360 лв.

/ по чл. 60 прогнозно количество отпадъци – 600 т. по 8.60 лв.= 5160лв. и по чл.64 прогнозно количество отпадъци - 600 т. по 57 лв. = 34200лв./.

195200

4.

За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване

110 800

5.

Наличност към 31.12.2019 година

0

6.

ОБЩО РАЗХОДИ плюс наличност към 31.12.2019 г.

490 300

 

 

 

 

 

 

 Председател на  ОбС     /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 410
Сунгурларе, 31 януари  2019г.

 

 

 

Относно:: Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе.

 

 

След проведеното поименно гласуване с 13 гл. „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 4, Общински съвет - Сунгурларе

На основание, чл.21, ал.2 от ЗМСМА  във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ

 

Р Е Ш И:

 

           

Приема изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци  на територията на Община Сунгурларе, както следва:

            §1. Алинея 1 начл. 7 се изменя, както следва:

            „(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.”

            § 2. Алинея 4 на чл. 8 се изменя, както следва:

            „(4)При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.”

            § 3. В чл. 9 след думите "вещно право" се добавя "на ползване".

            § 4. Чл. 10 се изменя, както следва:

           1. Алинея 1 на чл.10  придобива следната редакция:

             „(1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:

            1. В брой в касата на „МДТ”, находяща се в гр. Сунгурларе, ул.”Г.Димитров” №2 и в кметствата по населени места.

           2.По банков път  - по банковата сметка на общината.

           3.На каса в български пощи.

           4.Изипей каси.

           5.В Банка ДСК.

                 2. В ал. 2 на същия член, след думите "вещно право" се добавя "на ползване".

            § 5. В чл. 19 се създават нови ал. 3 и ал. 4 със следния текст:

             "(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища."

            „(4) Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.”

            § 6. Чл. 21 се изменя, както следва:

            „Чл.21. При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по  чл. 14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.”

            § 7. В чл. 30:

            1.Досегашният текст става ал. 1. 

            2. Създава се нова ал. 2, със следния текст:

             "(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник."

            § 8. В чл. 37:  ал. 2 се изменя, както следва:

            „(2)Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.”

            § 9. Текста на чл.40 придобива следната редакция:

            „ (1)  Собствениците  на превозни средства, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от  Закона за местните данъци и такси, когато са ги придобили по един от начините посочени в чл.54, ал.3 от  Закона за местните данъци и такси, а именно:

            -пътното превозно средство е придобито по наследство;

            -пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;

            -собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

            -са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък.”

             (2) За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.

            § 10. В чл. 41, ал.1,2,4,6,8,9 и 12 се изменят, създава се нова ал.14, както следва:

            1.Алинея 1 се изменя така:

             "(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

            ГДПС = ИмК х ЕК, където:

            ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

            ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

            ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

            1.имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

            ИмК = СkW х Кгп, където:

            СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

 а) до 55 kW включително –                          0.55  лв. за 1 kW;

 б) над 55 kW до 74 kW включително –       0.55   лв. за 1 kW;

 в) над 74 kW до 110 kW включително –     1.65  лв. за 1 kW;

 г) над 110 kW до 150 kW включително -    1.90  лв. за 1 kW;

 д) над 150 kW до 245 kW включително -    2.00  лв. за 1 kW;

 е) над 245 kW –                                              3.00  лв. за 1 kW;

             Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, вкл. годината на производство

Коефициент

 Над 20 години

1,1

 Над 15 до 20 години включително

1

 Над 10 до 15 години включително

1,3

 Над 5 до 10 години включително

1,5

 До 5 години включително

2,3

           

 

2.екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:

Екологична категория

Коефициент

 без екологична категория,

с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"

1,10

 "Евро 3"

1,00

 "Евро 4"

0,80

 "Евро 5"

0,60

 "Евро 6" и "ЕЕV"

0,40

           

            2. В алинея 2, думите "леки автомобили" се заменят с "леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т".

            3.В алинея 4, текста преди т.1 се изменя, както следва:

            "(4) Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013", на базата на общото тегло е в размер, както следва:”

             4. Алинея 6 се изменя, както следва:

             "(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т е в размер на 20 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост."

                  5. В алинея 8, думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или       извън       габаритни товари“ се заличават.

            6. В алинея 9, думите„специализирани ремаркета за превоз на тежки или извън габаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се заличават.

            7. В алинея 12, думите„превозни средства от категория L7e по Закона за движението по пътищата“ се заменят с „четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013“.

            8. Създава се нова ал. 14 на чл.41, със следното съдържание:

             "(14) Когато в регистъра по чл. 39, ал. 2 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория."

                  § 11. В чл. 45:

                   1. Алинея 1 се отменя;

                   2. Алинея  2 се изменя, както следва:

             "(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" – с 60 на сто намаление от определения  данък по чл. 41, ал. 3 от Наредбатаза определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе”.

                   3. Алинея 3 се изменя, както следва:

             "(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения  данък по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе”.

                  4. Създава се нова ал. 5, със следното съдържание.

            "(5) Когато в регистъра по чл.54, ал.1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория."

                  § 12. Чл. 47 се изменя така:

            "Чл. 47.  Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси  – в приход на общината по регистрация на превозното средство."

                  § 13. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 11 и §12,със следното съдържание:

            1. §11.За 2019г. общинският съвет определя размерите на данъка върху превозните средства до 31 януари 2019г. Когато не са определени нови размери в посочения срок, за 2019г. данъкът се определя съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.”

            2.§12.Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе, приета с Решение № 410/ по Протокол №48/31.01.2019 г. на Общински съвет  Сунгурларе, влиза в сила от01.01.2019г.”

 

 

 

 

Председател на  ОбС         /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 411
Сунгурларе, 31 януари   2019г.

 

Относно:Приемане на Отчет  за младежките дейности при Община Сунгурларе за 2018г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010 – 2020г./

 

 

След проведеното поименно гласуване с 17гл.- „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе

 

.На основание чл.21, ал.1 ,т.12 от ЗМСМА и чл.15, ал.4 от Закона за младежта  

 

                                                 Р Е Ш И :

 

Приема Общински отчет  за младежта за 2018г.

 

 

 

 

 

Председател ОбС         /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 412
Сунгурларе, 31 януари  2019г.

 

Относно: Приемане на общински план за младежта за 2019г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-20202г./

 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.- „ЗА”,„ПРОТИВ”- 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе

 

На основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.16, ал.1 от Закона за младежта

 

 

                                                        Р Е Ш И:

             Приема Общински план за младежта за 2019.

 

 

 

 Председател на  ОбС    /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 413
Сунгурларе, 31 януари  2019 г.

 

 

Относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019г.

 

 

След проведеното поименно гласуване с 14 гл.-„ЗА”,„ПРОТИВ”- 1  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2 , Общински съвет – Сунгурларе

На основание  чл. 8, ал. 9 от ЗОС  и чл. 21, ал. 1 т. 12 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

 

 

             ПРИЕМА  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Сунгурларе за 2019година.

 

 

 

 

Председател  на ОбС         /п/

                                    Халил Ахмед

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 414
Сунгурларе, 31 януари  2019г.

 

 

 

Относно:Проекта на бюджет и извънбюджетните сметки и фондове за 2019г. на Община Сунгурларе.

 

След проведеното поименно гласуване с 10 гл.-„ЗА”,„ПРОТИВ”- 3  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 4 , Общински съвет – Сунгурларе

 

На основание чл.52 ал.1 и чл. 21 ал. 1, т. 6, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019год., ПМС № 344за изпълнението на държавния бюджет за 2019г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сунгурларе

                                                              

                               

                                              Р Е Ш И :

 

1.Приема бюджета на Община Сунгурларе за 2019година, както следва:

1.1.По приходната част в размер на   12 670 290  лв., съгласно Приложение № 1, в т. ч.:

І. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на  7 569 280                                                                                             лв., в т.ч.:

І.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 52от ЗДБРБ за 2018г.                                                                                                     6 984 611лв.

І.2.Преходен остатък от 2018г.                                                  485 062лв.

І.3.Събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС            24 019 лв.

І.4. Друго финансиране                                                                    1 988 лв.                           

І.5. Временнибезлихвени заеми                                                   73600лв.

 

ІІ. Приходи за местни дейности в размер на    5 101 010 лв., т.ч.:

ІІ.1.Данъчни приходи                                                                    582 433 лв.

ІІ.2. Неданъчни приходи                                                             3431 529 лв.

ІІ.3. Трансфери за местни дейности, в т.ч.                              1 285 300лв.

    - обща изравнителна субсидия                                            1 140 300лв.

              - за зимно поддържане и снегопочистване

      на общински пътища                                                               145 000лв.

ІІ.4.Целева субсидия за КР за местни дейности                       803 700лв.

ІІ.5. Друго финансиране                                   

-  друго финансиране - операции с активи –

предоставени временни депозити                                            - 412 946 лв.

ІІ.6. Временнибезлихвени заемиот/за ЦБ § 7400                -1470 000лв.

ІІ.8. Вр.безлихвени заемим/у бюджетни сметки § 7500         -73 600лв.

ІІ.9. Вр.безлихвени заемим/у бюджети и сметки

 за средствата от ЕС § 7600                                                         - 120 000 лв.

ІІ.10.Погашения по краткосрочни заеми § 83-21                     -  150 000лв.

ІІ.11.Погашения по краткоср.заеми от Фонд „ФЛАГ” § 83-89-  220 000лв.

ІІ.12. Преходен остатък от 2018г.                                               1 444 594 лв.

 

1.2.Приема бюджета на Община Сунгурларе по разходната част в размер на 12 670 290 лв., разпределен по основни видове разходи по бюджетни функции и дейности, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

1.2.1.Разходи за делегирани  държавни дейностив размер на 7 569 280 лв.,  разпределени по функции, както следва :                                                               

Ф-я І “Общи държавни служби”                                                      908 848 лв.

Ф-я ІІ “Отбрана и сигурност”                                                         184 714 лв.

Ф-я ІІІ Образование”                                                                   5 155 508 лв.

Ф-я ІV “Здравеопазване”                                                               219 894 лв.

Ф-я V “Соц.осигуряване, подпомагане и грижи”                       835 921 лв.

Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, религ.дейности”                     263 654 лв.

Ф-я VІІІ “Икономически дейности и услуги”                                        741 лв.

 

1.2.2. Разходи за местни дейности  в размер на  4 721 939 лв.,  разпределени по функции, както следва:

Ф-я І “Общи държавни служби”                                                    737 627лв.

Ф-я ІІІ „Образование”                                                                    351 800 лв.

Ф-я V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”           242 900лв.

Ф-я VІ “Жил.стр., БКС и опазв. на околната среда”               2 374 892 лв.

Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, религ. дейности”                   169 430лв.                         

Ф-я VІІІ “Икономически дейности и услуги”                               839 290 лв.

Ф-я ІХ „Разходи некласифицирани в другите функции”             6 000лв.

 

1.2.3. Разходи за дофинансиране на делегираните дейностив размер на 379 071  лв., разпределени по функции, както следва:

Ф-я І “Общи държавни служби”                                                   301 300лв.

Ф-я ІІІ „Образование”                                                                      45 571 лв.

Ф-я V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”              22 200 лв.

     подпомагане и грижи”                                                       

Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, религ. дейности”                      10 000 лв.                         

 

1.2.4.Общински съвет - Сунгурларе утвърждава  второстепенни разпоредители с делегиран бюджетза 2019г., както следва :

1. СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе                                

2. ОУ „Отец Паисий” с. Съединение                                      

3. ОУ „Христо Ботев” с. Лозарево                                         

4. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Манолич                          

5. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Грозден                           

6. ОУ „Васил Левски” с. Прилеп

                                          

1.2.5.Упълномощава Кмета на община Сунгурларе да утвърди бюджетните сметки на  второстепенните разпоредители по т.1.2.4,  след утвърждаване на формулите за  разпределение  на средствата по единни разходни стандарти.

 

1.3.Приема Плана за финансиране на капиталовите разходи на Община  Сунгурларе за 2019г. в размер на 6 274 518лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложения № 3.

 

1.4.Утвърждава  индикативен годишен разчет за  сметките за средства от Европейския съюз за 2019г. в размер на  5 158 794лв., съгласно Приложение № 8.

 

1.5.Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг в размер на  1 840 000 лв., съгласно погасителните планове по заемите, както следва: краткосрочен заем към банка – 150 000 лв., заем по Фонд ФЛАГ – 220 000 лв., временни безлихвени заеми от ЦБ –  1 470 000 лв.,

           

2.Приема разчета за целеви разходи, както следва:

2.1.Помощи за погребения на самотни, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица  в размер на 1 000 лева.

2.1.1.В помощта по т.2.2. се включват  разходите за  ковчег /по фактурна стойност/, надгробен знак и  превоз на покойника.

2.1.2.Помощта се предоставя за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално подпомагане.

2.2.Членски внос на Община Сунгурларе за участие в сдружения, в размер на   17 740 лева, отразени в текущата издръжка на местна дейност 122 “Общинска администрация” – 10 000 лв., в дейност 123 „Общински съвет” – 620 лв.,в дейност 603 „ВиК” – 1 120 лв. и в дейност 829 „Др.дейности по горско стопанство” – 6 000 лв.

2.3.Средства за социално - битово и културно обслужване на персонала в бюджетните дейности в размер до 3 % върху плановите средства за основни работни заплати на лицата, назначени по трудово правоотношение.

2.3.1.Определянето, разходването и отчитането на средствата по т. 2.3. се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година.

 

2.4.Лимит за представителни разходи на кмета на общината в размер на 2 % от издръжката на местна дейност 122 "Общинска администрация".

2.5.Лимит за представителни разходи на председателя на общински съвет в размер на 1 % от издръжката на местна дейност 122 "Общинска администрация".

 

3.Утвърждава целеви средства и субсидии от приходите с общински характер:

3.1.Клубове на пенсионера – 2 000 лв.

            3.2. Национален конкурс – рисунка  „Св. Трифон Зарезан” – 3 000 лв., планирани в дейност 337 „Извънучилищни дейности”;

            3.3. Средства за културния календар на Община Сунгурларе, в размер на 18 500 лв., като средствата да бъдат отразени в бюджета на местна дейност 759 “Др.дейности по културата”;

            3.4. Разходи, свързани със задълженията на общините по Закона за защита на животните за осъществяване на дейностите по овладяване популацията на безстопанствените животни в размер на 2 000 лв.;

            3.5Средства за обезщетения и помощи по решения на общински съвет в размер на  20000лева, отразени в дейност 122 „Общинска администрация”.

           

4.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 4.

4.1.Стойността на билета за длъжностите се компенсира,както следва:

- в размер на 85 %  за делегираните от държавата дейности и местни дейности.

- в размер на 100 %  за лицата от педагогическия персонал, съгласно Наредбата за възстановяване на транспортните разходи         .

4.2.Упълномощава Кмета на общината да одобри поименен списък на лицата, имащи право на транспортни разходи.

 

5. Утвърждава годишен разчет за субсидии на организации с нестопанска цел , както следва :

            5.1. Държавни дейности :

            -  за читалищата –  266 230лв., в т.ч. 10 000 лв. дофинансиране с общински приходи.

            5.2. Местни дейности :

            -  за подпомагане спортни клубове и дружества със седалище и дейност на територията на общината, на основание чл. 59, ал.3и ал. 4от Закона за физическото възпитание и спорт определя средства в размер на 35 000 лв.под формата на субсидия от местни приходи,в т.ч 6 000 лв. за Крос-кънтри „Сунгурларска долина”. Сумата се разпределя по методика разработена от комисия, определена със заповед на Кмета на общината.

            5.3.Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т. 5, свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането. Задължава същите да представят отчет на кмета на общината за изразходването на предоставените им средства под формата на субсидия.

 

6.Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2019г. без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 5.

6.1 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” се определя от Кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т. 6 от настоящото решение.

 

7. В случаи на неритмично постъпване и неизпълнение на собствените приходи по бюджета на общината през годината, финансирането на съответните разходи в рамките на одобрените бюджетни кредити да се извършва до общия размер на постъпленията, пропорционално по функции и дейности.

 

8.Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:

8.1.Местни дейности - в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигури с временни безлихвени заеми от набирателната сметка и от сметките за СЕСна общината.

8.2.Делегирани от държавата дейности - да се отправи мотивирано искане за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.

 

9.Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

9.1. За всеки отделен случай Кмета на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

9.2.  При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

9.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от временни безлихвени заеми, Кмета на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет.

 

10.Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при съблюдаване на следните приоритети на бюджетните разходи за 2018година:

 Първа група- Разходи, осигуряващи жизнено важни дейности и плащания: - заплати, осигурителни плащания, помощи и стипендии.

 Втора група– Неотложни разходи за осъществяване на общински дейности:

- разходи за храна, отопление, осветление, вода, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения;

    - разходи за поддържане на публичната общинска собственост;

    - за покриване на просрочени задължение от минали години.

Трета група- Разходи за стимулиране на икономически растеж.

- капиталови разходи с целеви и собствени средства.

 

10.1.При възникване на непредвидени обстоятелства – стихийни бедствия, аварии, катастрофи и други щети, финансирането на разходите за нормализиране обстановката в общината, да се счита за първостепенен приоритет за определения период.

 

11. Общинският съвет утвърждава средствата от § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” в размер на  2 010000  лв.,  да се ползват за погасяване на ползвания временен безлихвен заемот ЦБ и други задължения.

 

12.  Общинският съвет определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019г. в размер на  15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

 

13. Общинският съвет определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019г. в размер на  50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

 

            14. Общинският съвет определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2019г. в размер на 753 624 лв., съгласно Приложение № 7.

 

15. Общинският съвет определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019г. в размер на  65 799лв.

 

           16. Възлага на Кмета на общината:

16.1.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с делегирани бюджети и утвърди бюджетите им.

16.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

16.3.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и МФ.

16.4.Да ограничава или спира финансирането на второстепенните разпоредители с делегирани бюджети при неспазване на финансовата дисциплина и на правилата по Системите за финансово управление и контрол.

16.5.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

16.6.Да информира  общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване  на бюджетните разходи.

 

17.Дава съгласие временно свободните средства по бюджета на общината да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания,включително за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината./чл. 126 от ЗПФ/.

 

18.При спазване на общия размер на бюджета, Общински съвет Сунгурларе предоставя на Кмета на общината, следните правомощия:

18.1.Да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите  в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

18.2.Да извършва компенсирани промени в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

18.3.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.4.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти, включително по новата публична инвестиционна програма.                                                                                                 

18.5.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

 

19. Общински съвет гр. Сунгурларе приема Приложение № 6 – Справка за разпределение на преходния остатък от 2018г.

 

20. Общински съвет гр. Сунгурларе приема Приложение №9 – Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021година на  община Сунгурларе.

 

21. Общински съвет Сунгурларе приемаза сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета от  14.01.2019 г.

 

22. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

 

 

 

 

Председател  на ОбС      /п/

                                    Халил Ахмед

 

Външни връзки