Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

12
Октомври2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 22 от проведеното на 30.09.2021 година заседание

24
Септември2021

Покана за двадесет и второто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана 22 заседание (/images/Zasedania2021/Покана22-2.pdf)

18
Август2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.08.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 21 от проведеното на 11.08.2021 година заседание

06
Август2021

Покана за двадесет и първото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 21 заседание (/images/Zasedania2021/ПОКАНА ЗА 21 ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС Сунгурларе.pdf)

01
Юли2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 20 от проведеното на 23.06.2021 година заседание

27
Май2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 19.05.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 19 от проведеното на 19.05.2021 година заседание

17
Май2021

Покана за деветнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 19-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана за 19-то заседание.pdf)

14
Април2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСЕМНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.04.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18 от проведеното на 09.04.2021 година извънредно заседание

12
Март2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.03.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17 от проведеното на 04.03.2021година заседание

26
Февруари2021

Покана за седемнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 17-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана17.pdf)

16
Февруари2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 03.02.2021 година заседание

«
»

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 19

от проведеното на 19.05.2021 година заседание

 

 

 

                                          Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.

2.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба  на земеделска земя  в землището на с. Бероново, общ. Сунгурларе , обл. Бургас.

3.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба  на поземлен имот  в гр. Сунгурларе.

4.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на имот в с.Везенково.

5.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Предоставяне под наем на помещения – частна общинска собственост.

6.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба на общинско жилище с адрес гр.Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас, ул.”Янтра” бл.5, вх.Б, ет.2, ап.10.

7.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба  на  имоти в Община Сунгурларе.

8.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за квартали 29, 30 и улица с о.т. (осови точки) 26-80 ПУП с.Славянци, община Сунгурларе, обл.Бургас.

9.Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет Сунгурларе, относно: Предоставяне на еднократна финансова помощ.

10.Разглеждане на предложение от  Мария Димитрова – председател на постоянната комисия по ОЗСДКСТ, относно: Създаване на Временна комисия във връзка с изготвяне на нов Правилник/Правила за реда и начина за отпускане на еднократна помощ на жители от община Сунгурларе.

11.Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет, относно:Попълване състава на Комисията по устройство на територията, околна среда и гори, транспорт и безопасност на движението поради прекратяване пълномощията на Хатидже Мехмедова Георгиева- общински съветник, определяне участието в посочената постоянна комисия на новоизбрания общински съветник Мехмед Мустафа Шакир и определяне на нов заместник-председател на комисията.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

По първа точка:

 

РЕШЕНИЕ №156

Общинския съвет – Сунгурларе,на основание чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва Програмата  за управление и разпореждане с общинско имущество за 2021 г., както следва :

 В раздел II А – Имоти , които  Община  Сунгурларе  има намерение да предостави  под наем /Дългогодишен срок/

         № 41 – Неизползваема нива  с площ 9,557 дка , представляваща имот № 3959.32.32. по кад. карта  в землището на с. Бероново./стар № 032032/

         № 42 – Изоставена  орна  земя  с площ 13,440 дка , представляваща имот № 10327.107.13. по кад. карта  в землището на с.Везенково /стар № 107013/

         № 43 – Изоставена  орна  земя  с площ 16,659 дка , представляваща имот № 10327.33.36 по кад. карта  в землището на с. Везенково/стар № 033036/

         № 44 – Изоставена  орна  земя  с площ 29,080 дка , представляваща имот № 10327.37.6 по кад. карта  в землището на с. Везенково/стар № 037006/

         № 45 – Изоставена  орна  земя  с площ 63,50 дка , представляваща имот № 10327.19.15 по кад. карта  в землището на с. Везенково/стар № 019015/

         № 46 – Изоставена  орна  земя  с площ 10,982 дка , представляваща имот № 10327.23.16 по кад. карта  в землището на с. Везенково/стар № 023016/

         № 47 – Изоставена  орна  земя  с площ 22,100 дка , представляваща имот № 10327.23.17 по кад. карта  в землището на с. Везенково/стар № 023017/

         № 48 – Изоставена  орна  земя  с площ 23,000 дка , представляваща имот № 10327.23.18 по кад. карта  в землището на с. Везенково/стар № 023018/

         № 49 – Изоставена  орна  земя  с площ 47,000 дка , представляваща имот № 10327.22.12 по кад. карта  в землището на с. Везенково/стар № 022012/

         № 50 – Етерично маслена култура   с площ 21,899 дка , представляваща имот № 10327.22.11 по кад. карта  в землището на с. Везенково/стар № 022011/

         № 51 – Етерично маслена култура   с площ 21,899 дка , представляваща имот № 10327.22.11 по кад. карта  в землището на с. Везенково/стар № 022011/

         № 52 – нива   с площ 37,677 дка , представляваща имот № 10327.17.17 по кад. карта  в землището на с. Везенково/стар № 000132/

         № 53 – нива   с площ 13,602 дка , представляваща имот № 10327.17.18 по кад. карта  в землището на с. Везенково/стар № 000134/

         № 54 –изоставена орна земя   с площ 9,931 дка , представляваща имот № 10327.102.2 по кад. карта  в землището на с. Везенково/стар № 102002/

         № 55 – нива   с площ 121,270 дка , представляваща имот № 76056.45.1 по кад. карта  в землището на с. Велислав/стар 045001/

         № 56 – изоставена  нива   с площ 48,580 дка , представляваща имот № 76056.45.1 по кад. карта  в землището на с. Велислав/стар 045001/

         № 57 – изоставена  нива   с площ 100,898 дка , представляваща имот № 76056.45.2 по кад. карта  в землището на с. Велислав/стар 045001/

         № 58 – изоставена  нива   с площ 7,000 дка , представляваща имот № 76056.45.3 по кад. карта  в землището на с. Велислав/стар 045003/

         № 59 – изоставена  нива   с площ  8,000 дка , представляваща имот № 76056.45.4 по кад. карта  в землището на с. Велислав/стар 045004/

         № 60 – изоставена  нива   с площ  121,270 дка , представляваща имот № 76056.31.1 по кад. карта  в землището на с. Велислав/стар 031001/

         № 61 – изоставена  нива   с площ  268,2 дка , представляваща имот № 76056.30.10

по кад. карта  в землището на с. Велислав/стар 030010/

         № 62 – изоставена  нива   с площ  67,500 дка , представляваща имот № 76056.35.9

по кад. карта  в землището на с. Велислав/стар 035009/

         № 63 – изоставена  нива   с площ  20,600 дка , представляваща имот № 76056.44.2

по кад. карта  в землището на с. Велислав/стар 044002/

         № 64 – изоставена  нива   с площ  10,500 дка , представляваща имот № 76056.34.11

по кад. карта  в землището на с. Велислав/стар 034011/

         № 65 – изоставена  нива   с площ  91,998 дка , представляваща имот № 83137.11.1

по кад. карта  в землището на с.  Дъбовица/стар 011001/

         № 66 – изоставена  нива   с площ  65,574 дка , представляваща имот № 83137.42.17 по кад. карта  в землището на с.  Дъбовица/стар 042017/

         № 67 – изоставена  нива   с площ  62,574 дка , представляваща имот № 83137.42.19 по кад. карта  в землището на с.  Дъбовица/стар 042017/

         № 68 –   нива   с площ  18,845 дка , представляваща имот № 83137.44.21 по кад. карта  в землището на с.  Дъбовица/стар 044021/

         № 69 –  нива   с площ  3,574 дка , представляваща имот № 83137.12.52 по кад. карта  в землището на с.  Дъбовица/стар 012052/

         № 70 –   нива   с площ  1,496 дка , представляваща имот № 83137.12.83 по кад. карта  в землището на с.  Дъбовица/стар 012083/

         № 71 –  нива   с площ  2,167 дка , представляваща имот № 83137.12.153 по кад. карта  в землището на с.  Дъбовица/стар 012153/

         № 72 –  нива   с площ  3,562 дка , представляваща имот № 83137.28.38 по кад. карта  в землището на с.  Дъбовица/стар 028038/

         № 73 –  нива   с площ 37,959 дка , представляваща имот № 83137.28.100 по кад. карта  в землището на с.  Дъбовица/стар 028100/

         № 74 –  нива   с площ 31,758 дка , представляваща имот № 83137.45.28 по кад. карта  в землището на с.  Дъбовица/стар 045028/

         № 75 –  нива   с площ 60,364 дка , представляваща имот № 83137.56.203 по кад. карта  в землището на с.  Дъбовица/стар 056203/

         № 76 – изоставена  орна  земя   с площ  35,100 дка , представляваща имот № 27615.129.5 по кад. карта  в землището на с. Есен/стар 129005/

         № 77 – нива   с площ  8,997 дка , представляваща имот № 27615.132.12 по кад. карта  в землището на с. Есен/стар 132012/

         № 78 – изоставена  орна  земя   с площ  23,157 дка , представляваща имот № 47096.16.353 по кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000353/

         № 79  – изоставена  орна  земя   с площ  3,583 дка , представляваща имот № 47096.16.104 по кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000104/

         № 80 – нива   с площ  16,783 дка , представляваща имот № 47096.21.142 по кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000142/

         № 81 – нива   с площ  11,228 дка , представляваща имот № 47096.21.195 по кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000195/

         № 82 – друг вид нива   с площ  16,559 дка , представляваща имот № 47096.25.111 по кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000111/

         № 83 – изоставена  орна  земя   с площ  51,009 дка , представляваща имот № 47096.13.15 по кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000015/

         № 84 – друг вид нива   с площ  21,091 дка , представляваща имот № 47096.25.117 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000117/

         № 85 – друг вид нива   с площ  22,126 дка , представляваща имот № 47096.21.181 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000181/

         № 86 – друг вид нива   с площ  32,898 дка , представляваща имот № 47096.21.354 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000354/

         № 87 – друг вид нива   с площ  10,956 дка , представляваща имот № 47096.22.222 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000222/

         № 88 – друг вид нива   с площ  52,533 дка , представляваща имот № 47096.28.176 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000176/

          № 89 – друг вид нива   с площ  11,914 дка , представляваща имот № 47096.118.123 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000123 /

         № 90 – друг вид нива   с площ  16,703 дка , представляваща имот № 47096.21.142 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000142 /

         № 91 - изоставена орна земя   с площ  48,466 дка , представляваща имот № 47096.104.3 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 040003 /

         № 92 – изоставена орна земя   с площ  25,125 дка , представляваща имот № 47096.104.6 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 040006 /

         № 93 – друг вид нива   с площ 10,999 дка , представляваща имот № 47096.12.7 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 012007 /

         № 94 – друг вид нива   с площ 15,091 дка , представляваща имот № 47096.27.122 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000122

         № 95 –изоставена  орна земя   с площ 19,238 дка , представляваща имот № 47096.11.12  по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 011012

         № 96 – друг вид нива   с площ 123,000 дка , представляваща имот № 47096.21.166  по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000166/

         № 97 – друг вид нива   с площ  258,111 дка , представляваща имот № 47096.21.156  по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000156/

         № 98 – друг вид  земеделска земя  с площ  14,900 дка , представляваща имот № 47096.104.29  по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000013/

         № 99 – изоставена орна земя  с площ  4,304 дка , представляваща имот № 47096.18.88  по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000088/

         № 100 – изоставена орна земя  с площ  49,386 дка , представляваща имот № 47096.28.172  по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000172/

         № 101 – изоставена орна земя  с площ  12,204 дка , представляваща имот № 47096.18.89  по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000089/

         № 102 – изоставена орна земя  с площ  90,904 дка , представляваща имот № 47096.4.35  по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 004035/

         № 103 – изоставена орна земя  с площ  51,009 дка , представляваща имот № 47096.13.15  по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000015/

         № 104 – изоставена орна земя  с площ  94,806 дка , представляваща имот № 47096.25.113  по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000113/

         № 105 – изоставена орна земя  с площ 3,604 дка , представляваща имот № 47096.22.223  по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000223//

         № 106 – друг  вид  нива  с площ  6,917 дка , представляваща имот № 47096.21.178  по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000178/

         № 107 – друг  вид  нива  с площ  21,814 дка , представляваща имот № 47096.23.234  по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000234/

         № 108 – друг  вид  нива  с площ 11,574 дка , представляваща имот № 47096.21.150  по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000150 /

         № 109 – друг  вид  нива  с площ 19,138 дка , представляваща имот № 47096.21.195  по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000195 /

         № 110 – друг  вид  нива  с площ 5,500 дка , представляваща имот № 47096.24.248 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000248/

         № 111 – друг  вид  нива  с площ 66,086 дка , представляваща имот № 47096.21.149 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000149/

         № 112– друг  вид  нива  с площ 145,000 дка , представляваща имот № 47096.25.105 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000105/

         № 113 – друг  вид  нива  с площ 70,688 дка , представляваща имот № 47096.25.110 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000110/

        № 114 – изоставена орна земя с площ 34,221 дка , представляваща имот № 47096.104.1 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 004001/

         № 115 – друг вид нива с площ 94,515дка , представляваща имот № 47096.24.252 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар /000252/

         № 116 – друг вид поземлен имот с площ  2,307дка , представляващ имот № 47096.106.8 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000050/

         № 117 – друг вид поземлен имот с площ  1,151дка , представляващ имот № 47096.106.7 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар 000054/

         № 118 – друг вид нива с площ  69,157 дка , представляващ имот № 47096.23.243 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар /000243/

         № 119 – друг вид нива с площ  52,533 дка , представляващ имот № 47096.28.176 по  кад. карта  в землището на с. Манолич/стар /000176/

         № 120 – друг вид нива с площ  50,871 дка , представляващ имот № 47096.22.339 кад. карта  в землището на с. Манолич/стар /000339/

         № 121 – друг вид нива с площ  20,357 дка , представляващ имот № 47096.21.340 кад. карта  в землището на с. Манолич/стар /000340/

         № 122 – друг вид нива с площ  403,192 дка , представляващ имот № 47096.23.338 кад. карта  в землището на с. Манолич/стар /000338/

         № 123 – друг  вид  нива  с площ 24,414 дка , представляваща имот № 36004  по  кад. карта  в землището на с.Камчия/стар 000513 /

         № 124 –  нива  с площ 27,745 дка , представляваща имот № 36004.12.13  по  кад. карта  в землището на с.Камчия/стар 012013 /

         № 125 –  нива  с площ  13,199 дка , представляваща имот № 36004.15.1  по  кад. карта  в землището на с. Камчия/стар 015001 /

         № 126 –  нива  с площ  91,815 дка , представляваща имот № 36004.195.13  по  кад. карта  в землището на с. Камчия/стар 000279/

         № 127 – друг вид земя  с площ  36,742 дка , представляваща имот № 36004.140.82  по  кад. карта  в землището на с. Камчия/стар 000168/

         № 128 – изоставена орна земя  с площ  5,185 дка , представляваща имот № 36004.140.67  по  кад. карта  в землището на с. Камчия/стар 000125 /

         № 129 – изоставена орна земя  с площ 10,738 дка , представляваща имот № 36004.140.83  по  кад. карта  в землището на с. Камчия/стар 000238 /

         № 130 – друг вид земя  с площ 34,311 дка , представляваща имот № 36004.140.106  по  кад. карта  в землището на с. Камчия/стар 000290 /

         № 131 – нива  с площ 4,626 дка , представляваща имот № 36004.12.25  по  кад. карта  в землището на с. Камчия/стар 000234 /

         № 132 – нива  с площ 1,647 дка , представляваща имот № 36004.12.8  по  кад. карта  в землището на с. Камчия/стар 012008 /

         № 133 – нива  с площ 163,650 дка , представляваща имот № 36004.15.15  по  кад. карта  в землището на с. Камчия/стар 015015 /

         № 134 – нива  с площ 3,901 дка , представляваща имот № 36004.21.1  по  кад. карта  в землището на с. Камчия/стар 021001/

         № 135 – нива  с площ 63,428 дка , представляваща имот № 36004.21.3  по  кад. карта  в землището на с. Камчия/стар 021003/

         № 136 – нива  с площ 13,700 дка , представляваща имот № 36004.22.7  по  кад. карта  в землището на с. Камчия /стар 022007/

         № 137 – нива  с площ 35,090 дка , представляваща имот № 36004.22.8  по  кад. карта  в землището на с. Камчия /стар 022008/

         № 138 – нива  с площ 87,465 дка , представляваща имот № 36004.16.5 по  кад. карта  в землището на с. Камчия/стар 016005/

         № 139 – нива  с площ 53,413 дка , представляваща имот № 36004.19.8 по  кад. карта  в землището на с. Камчия/стар 019008/

         № 140 – изоставена орна земя  с площ 2,346 дка , представляваща имот № 37215.2.135  по  кад. карта  в землището на с. Климаш/стар 002135 /

         № 141 – изоставена орна земя  с площ 10,905 дка , представляваща имот № 58857.4.19  по  кад. карта  в землището на с. Пчелин/стар 000038 /

         № 142 – изоставена орна земя  с площ 103,032 дка , представляваща имот № 58857.3.23  по  кад. карта  в землището на с. Пчелин/стар 003023/

         № 143 – изоставена орна земя  с площ 66,280 дка , представляваща имот № 58857.3.22  по  кад. карта  в землището на с. Пчелин/стар 003022/

         № 144 – изоставена орна земя  с площ 375,762 дка , представляваща имот № 58857.2.17  по  кад. карта  в землището на с. Пчелин/стар 002017/

         № 145 – изоставена орна земя  с площ 230,056 дка , представляваща имот № 66682.85.20  по  кад. карта  в землището на с. Скала/стар 085020/

         № 146 – изоставена нива  с площ 1,096 дка , представляваща имот № 70514.140.27  по  кад. карта  в землището на с. Съединение/стар 000764/

         № 147 – изоставена нива  с площ 6,546 дка , представляваща имот № 70514.12.143  по  кад. карта  в землището на с. Съединение/стар 012143/

         № 148 – нива  с площ 1,140 дка , представляваща имот № 70514.2.193  по  кад. карта  в землището на с. Съединение/стар 002193/

         № 149 – изоставена орна  земя  с площ 22,865 дка , представляваща имот №  30051.30.13  по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 000176/

         № 150 – изоставена орна  земя  с площ 5,373 дка , представляваща имот №  30051.53.160  по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 053160/

         № 151 – изоставена орна земя  с площ 6,303 дка , представляваща имот №  30051.53.161  по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 053161/

         № 152 – изоставена орна земя  с площ  3,678 дка , представляваща имот №  30051.53.165  по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 053165/

         № 153 – изоставена орна земя  с площ 9,683 дка , представляваща имот №  30051.53.169  по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 053169/

         № 154 – изоставена орна земя  с площ 11,283 дка , представляваща имот №  30051.10.11  по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 010011/

         № 155 – изоставена орна земя  с площ 25,032 дка , представляваща имот №  30051.13.1  по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 013001/

         № 156 – нива  с площ 2,796 дка , представляваща имот №  30051.1.28  по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 001028/

         № 157 – изоставена орна земя  с площ 12,003 дка , представляваща имот №  30051.41.3  по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 041003/

         № 158 – изоставена орна земя  с площ 1,750 дка , представляваща имот №  30051.10.13  по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 010013/

         № 159 – изоставена орна земя  с площ 76,761 дка , представляваща имот №  30051.11.1  по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 011001/

         № 160 – изоставена орна земя  с площ 9,824 дка , представляваща имот №  30051.7.1  по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 007001/

         № 161 – нива  с площ 1,402 дка , представляваща имот №  30051.3.12  по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 003012/

         № 162 – нива  с площ 4,889 дка , представляваща имот №  30051.6.19  по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 006019/

         № 163 – нива  с площ 0,977 дка , представляваща имот №  30051.4.31  по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 004031/

         № 164 – нива  с площ 5,003 дка , представляваща имот №  30051.26.9  по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 026009/

         № 165 – нива  с площ 9,371 дка , представляваща имот №  30051.26.11 по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 026011/

         № 166 – нива  с площ 11,078 дка , представляваща имот №  30051.29.13 по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 029013/

         № 167 – нива  с площ 2,856 дка , представляваща имот №  30051.29.15 по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 029015/

         № 168 – нива  с площ 2,276 дка , представляваща имот №  30051.32.12 по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 032012/

         № 169 – нива  с площ 16,697 дка , представляваща имот №  30051.32.20 по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 032020/

         № 170 – нива  с площ 4,295 дка , представляваща имот №  30051.33.47 по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 033047/

         № 171 – нива  с площ 20,897 дка , представляваща имот №  30051.35.44 по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 035044/

         № 172 – нива  с площ 29,857 дка , представляваща имот №  30051.35.47 по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 035047/

         № 173 – нива  с площ 4,690 дка , представляваща имот №  30051.36.12 по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 036012/

         № 174 – нива  с площ 8,956 дка , представляваща имот №  30051.36.18 по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 036018/

         № 175 – нива  с площ 2,565 дка , представляваща имот №  30051.38.27 по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 038027/

         № 176 – нива  с площ 3,673 дка , представляваща имот №  30051.38.53 по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 038053/

         № 177 – нива  с площ 4,902 дка , представляваща имот №  30051.39.27 по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 039027/

         № 178 – нива  с площ 1,331 дка , представляваща имот №  30051.39.33 по  кад. карта  в землището на с. Завет/стар 039033/

         № 179 – нива  с площ  1,573 дка , представляваща имот № 12591.10.56  по  кад. карта  в землището на с. Вълчин /стар 010056/

         № 180 –друг вид земеделска земя   с площ 1,400 дка , представляваща имот № 56959.110.324  по  кад. карта  в землището на с. Подвис /стар 000711/

         № 181 – нива   с площ 28,458 дка , представляваща имот № 56959.50.28  по  кад. карта  в землището на с. Подвис /стар 050028/

         № 182 – нива   с площ 2,472 дка , представляваща имот № 56959.290.22  по  кад. карта  в землището на с. Подвис /стар 290022/

         № 183 – нива   с площ  41,194  дка , представляваща имот № 56959.400.33  по  кад. карта  в землището на с. Подвис /стар 400033/

         № 184 – нива   с площ  35,826  дка , представляваща имот № 56959.330.60 по  кад. карта  в землището на с. Подвис /стар 330060/

         № 185– нива   с площ  4,360 дка , представляваща имот № 56959.330.61 по  кад. карта  в землището на с. Подвис /стар 330061/

         № 186 – нива   с площ  28,050 дка , представляваща имот № 38889.480.32 по  кад. карта  в землището на с. Костен /стар 480032/

      № 187 – нива  с площ 10,002 дка , представляваща имот № 17909.180.1  по  кад. карта  в землището на с. Грозден /стар 180001/

         № 188 – изоставена орна земя   с площ 22,130 дка , представляваща имот № 17909.180.2  по  кад. карта  в землището на с. Грозден /стар 180002/

         № 189 – изоставена орна земя   с площ 16,006 дка , представляваща имот № 17909.180.3  по  кад. карта  в землището на с. Грозден /стар 180003/

         № 190 – изоставена орна земя   с площ 8,126 дка , представляваща имот № 17909.180.4  по  кад. карта  в землището на с. Грозден /стар 180004/

         № 191 – нива   с площ 6,386 дка , представляваща имот № 05726.13.8  по  кад. карта  в землището на с. Босилково /стар 013008/

         № 192 – друг вид поземлен имот  с площ 100,570 дка , представляваща имот № 70247.26.22 по  кад. карта  в землището на гр.Сунгурларе /стар 000179/

         № 193 – нива  с площ 78,793 дка , представляваща имот № 70247.170.9 по  кад. карта  в землището на с.Сунгурларе /стар 774177/

         № 194 – изоставена орна земя  с площ 20.962 дка , представляваща имот № 70247.141.19 по  кад. карта  в землището на с.Сунгурларе /стар 774618/

         № 195 – изоставено трайно насаждение  с площ 5,491 дка , представляваща имот № 70247.170.12 по  кад. карта  в землището на с.Сунгурларе /стар 774951/

         № 196 – лозе  с площ 8,436 дка , представляваща имот № 70247.170.16 по  кад. карта  в землището на с.Сунгурларе /стар 774614/

         № 197 – лозе  с площ 12,198 дка , представляваща имот № 70247.170.17 по  кад. карта  в землището на с.Сунгурларе /стар 774615/

         № 198 – горска   площ 1008,558 дка , представляваща имот № 37215.25.129 по  кад. карта  в землището на с. Климаш /стар 000215/

         № 199 – горска   площ 9,765 дка , представляваща имот № 37215.6.31 по  кад. карта  в землището на с.Климаш /стар 000062/

         № 200 – горска   площ 154.525 дка , представляваща имот № 37215.56.5 по  кад. карта  в землището на с.Климаш /стар 056005/

         № 201 – горска   площ 29,529 дка , представляваща имот № 37215.56.6 по  кад. карта  в землището на с.Климаш /стар 056006/

         № 202– горска   площ  123,855 дка , представляваща имот № 47096.26.404 по  кад. карта  в землището на с.Манолич /стар 000404/

         № 203– горска   площ  344,873 дка , представляваща имот № 47096.103.13 по  кад. карта  в землището на с.Манолич /стар 000126/

         № 204– горска   площ  767,866  дка , представляваща имот № 38889.10.39 по  кад. карта  в землището на с.Костен /стар 000406 /

         № 205 – изоставено трайно насаждение с площ 28.769 дка, представляващо имот № 72299.47.6 по кад.карта на с. Терзийско/ стар 000298/

         №206 – горска територия с площ 432.172 дка, представляваща имот № 72299.73.18  по кад.карта в землището на с. Терзийско / стар 000299/

          № 207 –друг вид нива  с площ 403.192 дка, представляваща имот № 47096.23.338 по кад.карта в землището на с.Манолич / стар 000389/

          № 208 – друг вид поземлен имот с площ 403.192 дк , представляваща имот № 70247.97.66 по кад.карта  в землището на гр. Сунгурларе /стар 000308/

         № 209 – лекарски кабинети , находящи се в сграда построена в УПИ I квартал 16 по ПУП на гр. Сунгурларе

         № 210 – лекарски кабинети , находящи се в сграда с идентификатор 44029.501.516.3 по кадастралната карта на с. Лозарево

 

 В раздел ІІ В – Имоти , които Община Сунгурларе има намерение да продаде:

    № 63 имот с площ 898 кв.м,   съставляващ УПИ ХII в кв.33 по ПУП на с.          Прилеп;

    № 64 – имот с площ 1159 кв.м,   съставляващ УПИ ХIII в кв.33 по ПУП на с.Прилеп;

     № 65 – имот с площ 57112 кв.м., съставляващ имот  с идентификатор  65111.37.2 по кадастрална карта на с. Садово;

     № 66 – имот с площ 23226 кв.м., съставляващ имот  с идентификатор  65111.37.3 по кадастрална карта на с. Садово.

 

По втора точка:

 

РЕШЕНИЕ №157

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35 ал. 3 от ЗОС дава право на Кмета на Община Сунгурларе да ПРОДАДЕ на Веселин Кирилов Василев , с  ЕГН ----------,постоянен адрес:с. Бероново, общ.Сунгурларе, право насобственост върху имот – частна общинска собственост, находящ се в село Бероново, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, а именно: поземлен имот с площ 68  кв.м., съставляващ имот с идентификатор 03959.33.44 по кад.план  на селото, при граници : 03959.33.4; 03959.33.43; 03959.33.45; 03959.33.53, актуван с АЧОС № 4222/07.01.2021 г., върху който имот купувачът  има  законно построена  сграда , при продажна цена  251 лв.  /Двеста петдесет и един лева /.

Упълномощава кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с осъществяването на правната сделка.

 

По трета точка:

 

РЕШЕНИЕ №158

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост:

1.ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Сунгурларе, обл.Бургас, а именно: поземлен имот  с площ 1193  кв.м., съставляващ имот с идентификатор  70247.57.66 по кад. карта на града, актуван с АЧОС № 4208/06.10.2020 г., при начална цена 670  лв.  /Шестстотин и седемдесет  лева  /.

Данъчната оценка на имота е в размер на 4,80 лв. /Четири лева и осемдесет стотинки/.

2. Продажба на имота да се извърши след проведен публичен търг с явно наддаване, открит със заповед на Кмета на общината, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 3. Определените купувачи следва да заплатят достигната цена на имотите, 3 % местен данък, стойноста  на разходите, направени от Общината за изготвянето на оценките, съгласно чл. 38 от НРПУРОИ.

4. Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга и с осъществяването на правните сделки.

 

По четвърта точка:

 

РЕШЕНИЕ №159

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание  чл.6, ал.1 и ал. 3 от ЗОС, обявява за частна общинска собственост поземлен имот  с идентификатор10327.107.37 по кадастрална карта  и кадастрални регистри  на с. Везенково , обл. Бургас , одобрена със Заповед № РД-18-1679/ 10.10.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 1484 кв.м., поради отпадане на предназначението им по чл. 3, ал. 2 от ЗОС.

 

По пета точка:

 

РЕШЕНИЕ №160

Общинскиясъвет–Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС, дава съгласие да се отдадат под наем за срок от десет годинина „АПИДПИП – д-р Алеко Атанасов” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Сунгурларе 8470, обл.Бургас, общ.Сунгурларе, ул.”Първи май” № 4, с ЕИК 201891801,представляваноот Алеко Бисеров Атанасов,помещения – частна общинска собственост, а именно:

- лекарски кабинет № 7 с площ 17,16кв.м. и лекарски кабинет № 8 с площ 17,16кв.м., находящи се на ІІ-ри етаж на сградата, и идеални части от общи части с площ 23,16кв.м., намиращи се в сградата на Поликлиника в гр.Сунгурларе, актувана с АОС № 3407/03.09.2015год., построена в УПИ І в кв.16 по ПУП на гр.Сунгурларе, при граници на имота: север – улица, изток – улица, юг – УПИ ІІ кв.16, запад – улица;

- част от двуетажна сграда в с.Лозарево с идентификатор № 44029.501.516.3 по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-02-14-2273/29.12.2000г., представляваща лекарски кабинет с площ 18,13кв.м.  и идеални части от общи части с площ 2,80кв.м., находящи се на І-ви етаж на сградата, актувана с АОС № 300/01.02.2000год.,построена в имот № 501.516 /бивш имот 484- за здр.пункт – болница/, целият с площ 4,966 дка, при граници:  имот № 501.5066, имот № 501.5067 и имот № 501.5512,при месечна наемна цена общо за обектите 27,24 лв. /двадесет и седем лева и двадесет и четири стотинки/ с вкл. ДДС.

 

По шеста точка:

 

РЕШЕНИЕ №161

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.42, ал.1, т.2, чл.47, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3, от ЗОС, чл.39 и чл.40, от НУРННРОЖ, разрешава да се ПРОДАДЕ на Методи Рачев Петров, с ЕГН************, с адрес: гр.Сунгурларе, обл.Бургас, общ.Сунгурларе, ул.”Янтра” бл.5, вх.Б, ет.2, ап.10, следният недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 10 от 15 01.1997г. и АЧОС № 4211 от 17.11.2020г., а именно:Самостоятелен обект, представляващ Апартамент № 10 в гр.Сунгурларе, ул.”Янтра”, бл.№ 5, вх.Б, ет.2, със застроена площ 65,83 (шестдесет и пет цяло и осемдесет и три) кв.м., състоящ се от спалня, хол, кухня, баня-тоалетна и антре, заедно с принадлежащото му избено помещение № 10 с полезна площ 17,16 (седемнадесет цяло и шестнадесет) кв.м., в едно с 6,652% (шест цяло шестстотин петдесет и два процента) ид.части от общите части на жилищната сграда, равняващи се на 10,27 (десет цяло и двадесет и седем) кв.м. и ид.ч. от правото на строеж на терена върху който е построен жилищния блок, находящ се в УПИ ІІ от квартал 18 по ПУП на гр.Сунгурларе.

 Продажбата да се извърши на цена в размер на 25 730,00 (двадесет и пет хиляди седемстотин и тридесет) лева, представляваща пазарната оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 20.02.2021г.

 Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение по настоящото решение.

 

По седма точка:

РЕШЕНИЕ №162

 Общинския съвет   - Сунгурларе:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост , ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Садово, общ. Сунгурларе, а именно: терен с площ 980  кв.м., съставляващ  УПИ Х-за кооперация в квартал 27 по ПУП на селото, актуван с АЧОС № 1724/11.11.2005 г., при начална цена 4733  лв. без ДДС /Четири хиляди седемстотин тридесет и три лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 1693,40 лв. /Хиляда шестстотин деветдесет и три  лева и четиридесет стотинки/.

 2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост , ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Прилеп, общ. Сунгурларе, а именно: терен с площ 898  кв.м., съставляващ  УПИ ХII в квартал 33 по ПУП на селото, актуван с АЧОС № 2807/26.03.2012 г., при начална цена 4118  лв. без ДДС /Четири хиляди сто и осемнадесет лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 1702,60 лв. /Хиляда седемстотин  и два  лева и шестдесет стотинки/.

3.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост , ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Прилеп, общ. Сунгурларе, а именно: терен с площ 1159  кв.м., съставляващ  УПИ ХIII в квартал 33 по ПУП на селото, актуван с АЧОС № 2808/26.03.2012 г., при начална цена 5314  лв. без ДДС /Пет хиляди триста и четиринадесет лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 2197,50 лв. /Две хиляди сто деветдесет и седем  лева и петдесет стотинки/.

 4. Продажба на имотите да се извърши след проведен публичен търг с явно наддаване, открит със заповед на Кмета на общината, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 5. Определените купувачи следва да заплатят достигната цена на имотите, 3 % местен данък, стойноста  на разходите, направени от Общината за изготвянето на оценките, съгласно чл. 42 от НРПУРОИ.

 6.Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга и с осъществяването на правните сделки.

 

По осма точка:

 

РЕШЕНИЕ №163

Общинския съвет – Сунгурларе:

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ ОДОБРЯВАпроекта за изменение на ПУП - ПР за квартали 29, 30 и улица с о.т.26-80 ПУП с.Славянци, община Сунгурларе, обл.Бургас, като отпада предвидената с плана улица с о.т.26-80 и се запазва съществуващата на място улица, която се проектира с о.т.26А-26Б-26В-81, както  и промяната на дворищната регулация на част от УПИ (урегулираните поземлени имоти) в двата квартала и преномерирането на част от УПИ в променения квартал 30.

2. Настоящото решение да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник.

 

 

 

По девета точка:

 

РЕШЕНИЕ №164

Общинския съвет – Сунгурларе:

1.На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 2, т. 1  и чл. 7 от Правила за реда  и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе, отпуска на Хюсеин Мехмед Селят, с ЕГН -----------------, с постоянен адрес: село Съединение, община Сунгурларе, еднократна финансова помощ в размер на  три минимални работни заплати /1 950 лева/.

2. На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 2, т. 1  и чл. 7 от Правила за реда  и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе, отпуска на Красимир Радев Радев, с ЕГН ---------------, с постоянен адрес: гр.Сунгурларе, ул. „Пирин“ № 4, еднократна финансова помощ в размер на  една минимална работна заплата /650 лева/.

3. На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 2, т. 1  и чл. 8 от Правила за реда  и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе, отпуска на Янка Тодорова Малчева, с ЕГН ---------------, с постоянен адрес: гр.Сунгурларе, ул. „Пирин“ № 4, еднократна финансова помощ в размер на  една минимална работна заплата /650 лева/.

4. Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да издаде заповед за отпускане на еднократните финансови помощи.

 

По десета точка:

 

РЕШЕНИЕ №165

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл.48 от ЗМСМА и чл.30 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

1.Създава Временна комисия със задача изготвяне на нов Правилник /Правила/ за реда и начина за отпускане на еднократна помощ на жители от община Сунгурларе.

2. Временната комисия със задача изготвяне на нов Правилник /Правила/ за реда и начина за отпускане на еднократна помощ на жители от община Сунгурларе да бъде в следния състав:

1.Валентин Славов

2.Иван Ангелов

3.Живка Колева

4.Мария Димитрова

5.Ружди Хаджен

и със следния срок на действие: до изпълнение на задачата т.е. до изготвяне на проект на Правилник/Правила за реда и начина за отпускане на еднократна помощ на жители от община Сунгурларе

 

По единадесета  точка:

 

РЕШЕНИЕ №166

Общинския съвет – Сунгурларе:

 

1. Избира Мехмед Мустафа Шакир за член на Комисията по устройство на територията, околна среда и гори, транспорт и безопасност на движението към  Общински съвет Сунгурларе, на освободеното от Хатидже Мехмедова Георгиева място.

2. Избира  Фикрет Миман Кадиш за заместник-председател на Комисията по устройство на територията, околна среда и гори, транспорт и безопасност на движението към  Общински съвет Сунгурларе, на освободеното от Хатидже Мехмедова Георгиева място.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

                                                             ХАЛИЛАХ

Външни връзки