Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

12
Октомври2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 22 от проведеното на 30.09.2021 година заседание

24
Септември2021

Покана за двадесет и второто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана 22 заседание (/images/Zasedania2021/Покана22-2.pdf)

18
Август2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.08.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 21 от проведеното на 11.08.2021 година заседание

06
Август2021

Покана за двадесет и първото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 21 заседание (/images/Zasedania2021/ПОКАНА ЗА 21 ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС Сунгурларе.pdf)

01
Юли2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 20 от проведеното на 23.06.2021 година заседание

27
Май2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 19.05.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 19 от проведеното на 19.05.2021 година заседание

17
Май2021

Покана за деветнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 19-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана за 19-то заседание.pdf)

14
Април2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСЕМНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.04.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18 от проведеното на 09.04.2021 година извънредно заседание

12
Март2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.03.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17 от проведеното на 04.03.2021година заседание

26
Февруари2021

Покана за седемнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 17-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана17.pdf)

16
Февруари2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 03.02.2021 година заседание

«
»

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 18

от проведеното на 09.04.2021 година извънредно заседание

 

 

 

                                          Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Даване на съгласие за разходване на средства от натрупаните по чл.64 от ЗУО отчисления, за закупуване на един брой нов комбиниран багер-товарач.

2.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Издаване на Запис на заповед за авансово плащане на дейности по проект на Община Сунгурларе с договор за безвъзмездна  финансова помощ № 02/07/2/0/00603 „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе ”, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

3.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Издаване на Запис на заповед за ДДС по авансово плащане на дейности по проект на Община Сунгурларе с договор за безвъзмездна  финансова помощ № 02/07/2/0/00603 „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе ”, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

4.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Кандидатстване на община Сунгурларе пред Сдружение „МИГ-Котел, Сунгурларе и Върбица“ с Проект „Обновяване на лесопарк „Ичмята“ гр.Сунгурларе, община Сунгурларе, по Подмярка 7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

По първа точка:

 

РЕШЕНИЕ №152

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание § 58 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА:

 Дава съгласие Община Сунгурларе да закупи един брой нов комбиниран багер-товарач с прогнозна стойност до 140 000,00 лв./сто и четиридесет хиляди лева/ с включен ДДС, от натрупаните средства от отчисления по чл.64 от ЗУО.

 

По втора точка:

 

РЕШЕНИЕ №153

Общинския съвет – Сунгурларе,  на основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  02/07/2/0/00603  от дата: 16.10.2018 г. по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,за Проект „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе”, сключен между  ДФ „Земеделие“ и община Сунгурларе, седалище и адрес на управление-гр.Сунгурларе,ул.„Георги Димитров” №2., ЕИК по БУЛСТАТ 000057250 идентификационен номер по ДДС № BG000057250, представлявана от Георги Стефанов Кенов – Кмет:

1. Упълномощава  кмета  на  Община  Сунгурларе да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на   35 500,00лв. (тридесет и пет хиляди и петстотин лева) за обезпечаване на 100 % от заявения размер за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00603 по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за Проект „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе“.

2. Възлага на кмета на Община Сунгурларе да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по договор 02/07/2/0/00603 „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе , по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”.

 

По трета точка:

 

РЕШЕНИЕ №154

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  02/07/2/0/00603  от дата: 16.10.2018 г. по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за Проект „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе”,сключен между  ДФ „Земеделие“ и община Сунгурларе, седалище и адрес на управление .. гр.Сунгурларе  ул. „Георги Димитров” №2., ЕИК по БУЛСТАТ 000057250 идентификационен номер по ДДС № BG000057250, представлявана от Георги Стефанов Кенов – Кмет:

1. Упълномощава  кмета  на  Община  Сунгурларе да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  7 100,00  лв. (седем хиляди и сто лв.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер за ДДС по авансово плащане към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00603 по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за Проект „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе“.

2. Възлага на кмета на Община Сунгурларе да подготви необходимите документи за получаване на ДДС авансово плащане по договор 02/07/2/0/00603 „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе , по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”.

 

По четвърта точка:

 

РЕШЕНИЕ №155

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

 1.Дава съгласие Община Сунгурларе да кандидатства с проект за „Обновяване на лесопарк „Ичмята“ гр.Сунгурларе, община Сунгурларе по процедура за прием на проектни предложения №BG06RDNP001-19.245 „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“: Подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в  създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ и решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“, чл.62, т.4 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

2.Дейностите в горепосочения проект за „Обновяване на лесопарк „Ичмята“ гр.Сунгурларе, община Сунгурларе са заложени в Приоритет/Мярка 4.2.3. „Подобряване и модернизиране на културната и спортната инфраструктура“ и Приоритет/Мярка 4.4.2. „Увеличаване броя на зелените площи“ от Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.

3.Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да предприеме всички необходими действия при кандидатстването и реализирането на проекта.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

                                                             ХАЛ

Външни връзки