ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 17

от проведеното на 04.03.2021година заседание

 

 

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1.Разглеждане на предложениеот д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Упълномощаване на представител на община Сунгурларе за участие в редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕАД град Бургас.

2.Разглеждане на предложениеот д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:Разпределение на общински жилищен фонд за 2021 година.

3.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:Допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година.

4.Разглеждане напредложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Проект на бюджет и извънбюджетните сметки и фондове за 2021 година на община Сунгурларе.

5.Отчет на временнатакомисия, избрана с решение на Общински съвет Сунгурларе по т.13 от Протокол № 16/03.02.2021г/.

6.Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет Сунгурларе, относно: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Дженгис Недялков Михайлов от с.Везенково.

7. Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет Сунгурларе, относно: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Цена Кирилова Рахнева от с.Чубра.

8. Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет Сунгурларе, относно: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Дочка Цонева Тенева от гр.Сунгурларе.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

По първа точка:

 

РЕШЕНИЕ№144

Общинския съвет – Сунгурларе,на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за водите:

I.УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас, да гласува на редовното присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията решения, както следва:

По т.1 от дневния ред: На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас, приема годишния отчет за дейността на асоциацията за 2020 г.

 

По т.2 от дневния ред: На основание чл.9, ал.2 и чл.26, ал.3 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас, приема отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК-Бургас за 2020 година.

По т.3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Бургас на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас приема годишния финансов отчет /ГФО/ на Асоциация по ВиК-Бургас за 2020 година, съгласно чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството.

По т.4 от дневния ред: На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас, приема бюджета на асоциацията за 2021 година.

II.Определя Димитър Гавазов – зам.кмет за Представител на Община Сунгурларе в Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Сунгурларе да участва лично в Общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.

III.Решението подлежи на предварително изпълнение

 

По втора точка:

 

РЕШЕНИЕ№145

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Закона за общинската собственост,определя общински жилища, както следва:

І. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди:

1. Жилища, находящи в гр.Сунгурларе

- апартамент № 15 в бл.5 вх.Б ет.3– едностаен, находящ се в УПИ ІІ кв.18

- къща в гр.Сунгурларе на ул.”Девети септември”№ 4, находяща се в УПИ ХVІІ-1005 кв.76.

2. Жилища, находящи се в селата на общината:

- къща в с. Манолич – имот с идентификатор 47096.501.221.6

- къща в с. Манолич – имот с идентификатор 47096.501.221.8

- къща в с. Манолич – имот с идентификатор 47096.501.222.1

- жилище /бивша детска градина/ с. Камчия, находящо се в УПИ VІІ кв.7

- жилище /бившо училище/ с. Камчия, находящо се в УПИ ІІ кв.7

- къща в с. Съединение кв.Морава, находяща се в УПИ ІХ кв.24 А

ІІ. Ведомственижилища:

1.Жилища находящи в гр.Сунгурларе

апартамент № 1 в бл.2 вх.А ет.1– двустаен, находящ се в УПИ ХІІІ-683 кв.34

апартамент № 6 в бл.1 вх.А ет.2 – двустаен, имот 730 кв.45

апартамент № 5 в бл.2 вх.А ет.2– едностаен, находящ се в УПИ ХІІІ-683 кв.34

апартамент № 8 в бл.2 вх.А ет.3– едностаен, находящ се в УПИ ХІІІ-683 кв.34

апартамент № 2 в бл.3 вх.Б ет.1– едностаен, находящ се в УПИ ІІ-686 кв.46

апартамент № 13 в ЕПЖБ-10 вх.Б ет.2 на ул ”Кирил и Методий” №16 – тристаен, находящ се в УПИ ХІХ-677 кв.34

- апартамент № 11 в бл.1 вх.А ет.3– двустаен, имот 730 кв.45

2.Жилища находящи се в селата на общината:

-общежитие за учители в с. Съединение, находящо се в квартал „Подем”, УПИ ІІІ-57 кв.1

 

-жилище в с. Везенково, находящо се в УПИ ХV кв.45

-жилище в с. Лозарево – имот 484.

ІІІ. Резервни жилища

къща, находяща се в гр.Сунгурларе, ул.”Славянска” № 6, в УПИ VІІІ кв.43.

ІV. За продажба

- апартамент № 10 в бл.5 вх.Б ет.2– двустаен, находящ се в УПИ ІІ кв.18 по ПУП на гр.Сунгурларе.

 

По трета точка:

 

РЕШЕНИЕ№146

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС допълва Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2021 г., както следва:

В раздел ІІ В – Имоти , които Община Сунгурларе има намерение да продаде:

№ 61 –имот с площ 2351 кв.м, съставляващ УПИ IХ в кв.6 по ПУП на с.Лозарево;

№ 62 – имот с площ 5532 кв.м, съставляващ УПИ ХII в кв.7 по ПУП на с.Лозарево;

 

По четвъртаточка:

 

РЕШЕНИЕ№147

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл.52 ал.1 и чл. 21 ал. 1, т. 6, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 год., ПМС № 408за изпълнението на държавния бюджет за 2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджетна Община Сунгурларе:

1.Приема бюджета на Община Сунгурларе за 2021 година, както следва:

1.1.По приходната част в размер на 16 367 150лв., съгласно Приложение № 1, в т. ч.

І. Приходи за делегирани държавни дейности вразмер на10 307544 лв.,в т.ч.:

І.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 50от ЗДБРБ за 2021 г.-

9 327 006 лв.

І.2.Преходен остатък от 2020 г. 1 027 120 лв.

І.3.Събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС - 51 673 лв.

І.4.Временнибезлихвени заеми от извънбюджетни с/ки § 76-005 091 лв.

ІІ. Приходи за местни дейности в размер на6 059 606 лв., т.ч.:

ІІ.1.Данъчни приходи 682 000 лв.

ІІ.2. Неданъчни приходи 3 980 800 лв.

ІІ.3. Трансфери за местни дейности, в т.ч. 1 456 300 лв.

- обща изравнителна субсидия 1 274 200 лв.

- за зимно поддържане и снегопочистване

на общински пътища 182 100 лв.

ІІ.4.Целева субсидия за КР за местни дейности 998 700 лв.

ІІ.5. Трансфери между бюджети § 6101 122 745 лв.

ІІ.6. Трансфери между бюджети § 6102 - 181 200 лв.

ІІ.7. Временнибезлихвени заеми от/за ЦБ § 7400 - 1 000 000 лв.

ІІ.8. Вр.безлихвени заеми м/у бюджети и сметки

за средствата от ЕС § 7600 287 063 лв.

ІІ.9.Погашения по краткосрочни заеми § 83-21 - 1 200 000 лв.

ІІ.10.Погашения по финансов лизинг § 93-18 - 26 380 лв.

 

ІІ.11.Събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС -47 001 лв.

ІІ.12. Преходен остатък от 2020 г. 986 648 лв.

ІІ.13. Преходен остатък от 2020 г. валутна сметка 1 лв.

 

1.2.Приема бюджета на Община Сунгурларе по разходната част в размер на 16 367 150лв., разпределен по основни видове разходи по бюджетни функции и дейности, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

1.2.1.Разходи за делегирани държавни дейности в размер на 10 307 544 лв., разпределени по функции, както следва :

Ф-я І “Общи държавни служби” 1 232 089 лв.

Ф-я ІІ “Отбрана и сигурност” 304 287 лв.

Ф-я ІІІ Образование” 6 982 000 лв.

Ф-я ІV “Здравеопазване” 194 657 лв.

Ф-я V “Соц.осигуряване, подпомагане и грижи” 1 264 096 лв.

Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, религ. дейности” 329 674 лв.

Ф-я VІІІ “Икономически дейности и услуги” 741 лв.

1.2.2. Разходи за местни дейностив размер на5 490 406 лв., разпределени по функции, както следва:

Ф-я І “Общи държавни служби” 995 000 лв.

Ф-я ІІІ „Образование” 300 600 лв.

Ф-я ІV “Здравеопазване” 276 700 лв.

Ф-я V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи 352 500 лв.

Ф-я VІ “Жилищно строителство, БКС” 2 286 275 лв.

Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, религ. дейности” 171 410 лв.

Ф-я VІІІ “Икономически дейности и услуги” 1 057 921 лв.

Ф-я ІХ „Разходи некласифицирани в другите функции” 50 000 лв.

1.2.3. Разходи за дофинансиране на делегираните дейности в размер на 569 200лв., разпределени по функции, както следва:

Ф-я І “Общи държавни служби” 345 200 лв.

Ф-я V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 24 000 лв.

подпомагане и грижи”

Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, религ. дейности” 200 000 лв.

1.2.4. Общински съвет - Сунгурларе утвърждава второстепенни разпоредители с делегиран бюджет за 2021 г., както следва :

1. СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе

2. ОУ „Отец Паисий” с. Съединение

3. ОУ „Христо Ботев” с. Лозарево

4. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Манолич

5. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Грозден

6. ОУ „Васил Левски” с. Прилеп

1.2.5. Упълномощава Кмета на община Сунгурларе да утвърди бюджетните сметки на второстепенните разпоредители по т.1.2.4, след утвърждаване на формулите за разпределение на средствата по единни разходни стандарти.

1.3.Приема Плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Сунгурларе за 2021 г. в размер на5 610 092 лв.по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложения № 3.

1.4.Утвърждава индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г. в размер на 2 320 591 лв.,съгласно Приложение № 8.

1.5.Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг в размер на 2 200 000 лв., съгласно погасителните планове по заемите, както следва: краткосрочен заем към банка – 1 200 000 лв., временни безлихвени заеми от ЦБ – 1 000 000 лв.

 

2.Приема разчета за целеви разходи, както следва:

2.1.Помощи за погребения на самотни, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица в размер на 1 000лева.

2.1.1.В помощта по т.2.2. се включват разходите за ковчег /по фактурна стойност/, надгробен знак и превоз на покойника.

2.1.2.Помощта се предоставя за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално подпомагане.

2.2.Членски внос на Община Сунгурларе за участие в сдружения, в размер на 95 012лева, отразени в текущата издръжка на местна дейност 122 “Общинска администрация” – 53 112 лв., в дейност 123 „Общински съвет” – 700 лв.,в дейност 603 „ВиК” – 1 200 лв. и в дейност 829 „Др.дейности по горско стопанство” – 40 000 лв.

2.3.Средства за социално - битово и културно обслужване на персонала в бюджетните дейности в размер до 3 % върху плановите средства за основни работни заплати на лицата, назначени по трудово правоотношение.

2.3.1.Определянето, разходването и отчитането на средствата по т. 2.3. се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година.

2.4.Лимит за представителни разходи на кмета на общината в размер на 2 %от издръжката на местна дейност 122 "Общинска администрация".

2.5.Лимит за представителни разходи на председателя на общински съвет в размер на 1%от издръжката на местна дейност 122 "Общинска администрация".

3.Утвърждава целеви средства и субсидии от приходите с общински характер:

3.1.Клубове на пенсионера – 2 000лв.;

3.2.Национален конкурс – рисунка „Св. Трифон Зарезан” – 3 000лв., планирани в дейност 337 „Извънучилищни дейности”;

3.3. Средства за културния календар на Община Сунгурларе, в размер на 20 000лв., като средствата да бъдат отразени в бюджета на местна дейност 759 “Др.дейности по културата”;

3.4. Разходи, свързани със задълженията на общините по Закона за защита на животните за осъществяване на дейностите по овладяване популацията на безстопанствените животни в размер на 2 000лв.;

3.5. Средства за обезщетения и помощи по решения на общински съвет в размер на  10 000лева, отразени в дейност 122 „Общинска администрация”.

 

4.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 4.

4.1.Стойността на билета за длъжностите се компенсира, както следва:

- в размер на 85 % за делегираните от държавата дейности и местни дейности.

- в размер на 100 % за лицата от педагогическия персонал, съгласно Наредбата за възстановяване на транспортните разходи.

4.2.Упълномощава Кмета на общината да одобри поименен списък на лицата, имащи право на транспортни разходи.

5. Утвърждава годишен разчет за субсидии на организации с нестопанска цел , както следва :

5.1.Държавни дейности :

- за читалищата – 321 552лв.

5.2.Местни дейности :

- за подпомагане спортни клубове и дружества със седалище и дейност на територията на общината, на основание чл. 59, ал.3 и ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорт определя средства в размер на 35 000лв. под формата на субсидия

 

от местни приходи, в т.ч 6 000 лв. за Крос-кънтри „Сунгурларска долина”. Сумата се разпределя по методика разработена от комисия, определена със заповед на Кмета на общината.

5.3.Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т. 5, свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането. Задължава същите да представят отчет на кмета на общината за изразходването на предоставените им средства под формата на субсидия.

6.Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2021 г. без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 5.

6.1 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” се определя от Кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т. 6 от настоящото решение.

7.В случаи на неритмично постъпване и неизпълнение на собствените приходи по бюджета на общината през годината, финансирането на съответните разходи в рамките на одобрените бюджетни кредити да се извършва до общия размер на постъпленията, пропорционално по функции и дейности.

8.Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:

8.1.Местни дейности - в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигури с временни безлихвени заеми от набирателнатасметка и от сметките за СЕСна общината.

8.2.Делегирани от държавата дейности - да се отправи мотивирано искане за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.

9.Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

9.1. За всеки отделен случай Кмета на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

9.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

9.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от временни безлихвени заеми, Кмета на общината внася предложение за предоставянетоим по решение на Общински съвет.

10.Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при съблюдаване на следните приоритети на бюджетните разходи за 2021 година:

Първа група- Разходи, осигуряващи жизнено важни дейности и плащания: - заплати, осигурителни плащания, помощи и стипендии.

Втора група– Неотложни разходи за осъществяване на общински дейности:

- разходи за храна, отопление, осветление, вода, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения;

- разходи за поддържане на публичната общинска собственост;

- за покриване на просрочени задължение от минали години.

Трета група- Разходи за стимулиране на икономически растеж.

- капиталови разходи с целеви и собствени средства.

10.1.При възникване на непредвидени обстоятелства – стихийни бедствия, аварии, катастрофи и други щети, финансирането на разходите за нормализиране обстановката в общината, да се счита за първостепенен приоритет за определения период.

11. Общинският съвет утвърждава средствата от § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” в размер на 1 675 000 лв., да се ползват за погасяване

 

на ползвания временен безлихвен заем от ЦБ и други задължения.

12.Общинският съвет определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер на 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Общинският съвет определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. в размер на 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

14. Общинският съвет определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2021 г. в размер на 509 709 лв.,съгласно Приложение № 7.

15. Общинският съвет определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 г. в размер на 118 914 лв.

16.Възлага на Кмета на общината:

16.1.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с делегирани бюджети и утвърди бюджетите им.

16.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

16.3.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и МФ.

16.4.Да ограничава или спира финансирането на второстепенните разпоредители с делегирани бюджети при неспазване на финансовата дисциплина и на правилата по Системите за финансово управление и контрол.

16.5.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

16.6.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

 

17.Дава съгласие временно свободните средства по бюджета на общината да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, включително за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

18.При спазване на общия размер на бюджета, Общински съвет Сунгурларе предоставя на Кмета на общината, следните правомощия:

18.1.Да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

18.2.Да извършва компенсирани промени в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

18.3.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

 

18.4.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти, включително по новата публична инвестиционна програма.

18.5.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

19. Общински съвет гр. Сунгурларе приема Приложение № 6 – Справка за разпределение на преходния остатък от 2020 г.

20. Общински съвет гр. Сунгурларе приема Приложение № 9 – Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2023 година на община Сунгурларе.

21. Общински съвет гр. Сунгурларе приема Приложение № 10 – Бюджети на кметства и кметски наместничества в община Сунгурларе.

22. Общински съвет гр. Сунгурларе приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета от 12.02.2021 г.

23. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

 

По петаточка:

 

РЕШЕНИЕ148

ОбщинскиясъветСунгурларе:

1. Приема справките за дейността на отдел „Общински горски територии“ за 2020 година.

2.Закрива Временна комисия за разглеждане на дейността на отдел „Общински горски територии“, избрана с решение на Общински съвет община Сунгурларе №141/03.02.2021г / по т.13 от Протокол № 16/03.02.2021г/.

 

По шестаточка:

 

РЕШЕНИЕ149

ОбщинскиясъветСунгурларе:

1. Отпуска на Дженгис Недялков Михайлов, ЕГН ………, с постоянен адрес село Везенково, община Сунгурларе, еднократна финансова помощ в размер на една минимална работна заплата /650 лева/.

2. Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да издаде заповед за отпускане на еднократната финансова помощ.

 

По седматочка:

 

РЕШЕНИЕ150

Общинския съвет-Сунгурларе:

1.Отпуска на Цена Кирилова Рахнева, ЕГН………, с постоянен адрес село Чубра, община Сунгурларе, еднократна финансова помощ в размер на три минимални работни заплати /1 950 лева/.

2. Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да издаде заповед за отпускане на еднократната финансова помощ.

 

По осматочка:

 

РЕШЕНИЕ№151

Общинския съвет – Сунгурларе:

 

1.Отпуска на Дочка Цонева Тенева,  ЕГН………., с постоянен адрес в гр. Сунгурларе, еднократна финансова помощ в размер на три минимални работни заплати /1 950 лева/.

2. Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да издаде заповед за отпускане на еднократната финансова помощ

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

ХАЛИЛАХМЕД