Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

12
Октомври2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 22 от проведеното на 30.09.2021 година заседание

24
Септември2021

Покана за двадесет и второто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана 22 заседание (/images/Zasedania2021/Покана22-2.pdf)

18
Август2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.08.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 21 от проведеното на 11.08.2021 година заседание

06
Август2021

Покана за двадесет и първото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 21 заседание (/images/Zasedania2021/ПОКАНА ЗА 21 ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС Сунгурларе.pdf)

01
Юли2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 20 от проведеното на 23.06.2021 година заседание

27
Май2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 19.05.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 19 от проведеното на 19.05.2021 година заседание

17
Май2021

Покана за деветнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 19-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана за 19-то заседание.pdf)

14
Април2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСЕМНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.04.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18 от проведеното на 09.04.2021 година извънредно заседание

12
Март2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.03.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17 от проведеното на 04.03.2021година заседание

26
Февруари2021

Покана за седемнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 17-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана17.pdf)

16
Февруари2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 03.02.2021 година заседание

«
»

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 16

от проведеното на 03.02.2021 година заседание

 

 

 

                                          Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно-делегирана дейност.

2.Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Определяне на размера на основните месечни работни заплати на кмета на Община Сунгурларе, кметовете на кметства и кметските наместници в Община Сунгурларе от 01.01.2021 година.

3.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) на с.Завет, община Сунгурларе, обл.Бургас за УПИ ІІІ156 и улица с о.т. (осови точки) 115-114-48 в квартал 13.

4.Разглеждане на предложение от Гергана Желязкова – Зам.кмет на община Сунгурларе и Председател на МКБППМН, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Сунгурларе за 2020 година.

5.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:Приемане на инвестиции, извършени от “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас през 2020 г.

6.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година.

7.Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:  Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2020 година.

8.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба на теренв кв.2УПИ ХVІІ-54,общ.по ПУП на с. Съединение, кв.Морава, общ. Сунгурларе, обл. Бургас.

9.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост с начин на трайно ползване – язовир.

10.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване на територията на община Сунгурларе през 2021 година.

11.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Закупуване на лек учебен автомобил за нуждите на СУ“Христо Ботев“ град Сунгурларе.

12.Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на цените за продажба на дървесина за 2021 година.

13.Избор на Временна комисия за разглеждане на дейността на отдел Общински горски територии.

14. Издаване на Запис на заповед за ДДС по авансово плащане на дейности по проект на Община Сунгурларе с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0069-C01 “Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, Община Сунгурларе"

По Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.007 - Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

15.Издаване на Запис на заповед за авансово плащане на дейности по проект на Община Сунгурларе с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0069-C01 “Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, Община Сунгурларе"

По Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.007 - Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

            По първа точка:

 

РЕШЕНИЕ №129

Общинския съвет – Сунгурларе:

На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 и чл.93 от Закона за социалните услуги и чл.84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги:

            1.Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена  нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност със следните показатели:

            1.1.Вид на услугата: Асистентска подкрепа;

            1.2. Профил: Специализирана социална услуга;

            1.3. Адрес: гр.Сунгурларе, ул.Георги Димитров №2;

            1.4. Брой асистенти: 12

            1.5. Брой потребители: 36

            2.Възлага на Кмета на община Сунгурларе да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

 

По втора точка:

 

РЕШЕНИЕ №130

 Общинския съвет – Сунгурларе:

1.На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.16 и чл.8, ал.3 от ПМС №67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности:

            1.1.Определя  основната месечна  работна заплата на кмета на Община Сунгурларе и на кметовете на кметства, считано от 01.01.2021 г., както следва:

-Кмет на Община Сунгурларе                                                          2 350.00 лв.

 

            -Кметове на кметства с над 1000 жители                                        1 030.00 лв.

              /с.с. Манолич и Съединение/

 

            -Кметове на кметства с от 500 до 1000 жители                                 920.00 лв.

              /с.с. Прилеп, Лозарево, Грозден, Славянци и Чубра/

 

-Кметове на кметства с под 500 жители                                             820.00 лв.

 /с.с. Подвис, Везенково, Костен, Климаш и Вълчин/

 

-Кметски наместник                                                                             710.00 лв.

 /с.с.Терзийско, Завет, Бероново,Садово, Камчия, Черница,

  Велислав, Ведрово, Есен, Дъбовица, Босилково и Пчелин/       

 

1.2. Приема размера на допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, в размер 1 на сто върху основната месечна работна заплата, за всяка година зачитаща се за придобит трудов стаж и професионален опит, съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

 

По трета точка:

 

РЕШЕНИЕ №131

            Общинския съвет – Сунгурларе:      

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.1, чл.208, ал.1 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при Общината взето по т.1 на протокол №20/19.11.2020г., дава съгласие за изменение на ПУП - ПР на с.Завет, община Сунгурларе, обл.Бургас за УПИ ІІІ156 и улица с о.т.115-114-48 в квартал 13, като се промени уличната регулация и същата се проектира по съществуващата западна имотна граница на имот с пл.№156, съгласно приложена скица – предложение.

 

По четвърта точка:

 

РЕШЕНИЕ №132

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, приема за сведение Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Сунгурларе за 2020 година.

 

По пета точка:

 

РЕШЕНИЕ №133

Общинскиясъвет-Сунгурларе,на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.198о, ал.1 от Закона за водите и в съответствие с указания, дадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството с изх. № 91-00-87 от 13.10.2017 г.

I. Дава съгласие за приемане на инвестициите, извършени от „ВиК“ ЕАД Бургас за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. в размер на  24703.49 лева без ДДС, преминаване управлението на активите в Асоциация ВиК и предаване на същите  за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащият ВиК оператор, чрез допълване и/или актуализация на приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите, както следва: 

       1.1 ”Водопровод: Изграждане на ново СВО- 2 броя ; Изграждане на разпределителен  водопровод- 2 броя. с.Бероново „  на стойност 1473.06 лв.

      1.2.”Водопровод: Изграждане на ново СВО- 2 броя ; Изграждане на разпределителен  водопровод; Други: отремонтиране на три аварии- ет.60, ет.150 и СВО 25 мм. с.Ведрово „  на стойност 1614.73 лв.

      1.3. ”Водопровод:  Други: ремонт на разпределителен водопровод с.Ведрово „   на  стойност 283.06 лв.

       1.4. ”Водопровод: Изграждане на ново СВО- 3 броя  с.Везенково „  на стойност  630.27 лв.

       1.5. ”Водопровод: Изграждане на външен водопровод  с.Везенково „  на стойност 557.78 лв.

       1.6. ”Водопровод: Изграждане на ново СВО ; Изграждане на външен  водопровод с.Велислав „ на стойност 438.10 лв.

       1.7. ”Водопровод: Изграждане на ново СВО  с.Велислав „ на стойност 116.32 лв.                                 1.8. ”Водопровод: Други: подмяна на аварирал СК във водоем  с.Велислав „  на  стойност 270.02 лв.

     1.9. ”Водопровод: Изграждане на ново СВО  с.Вълчин „ на стойност 276.69 лв.

     1.10. ”Водопровод: Изграждане на ново СВО – 3 бр.  с.Дъбовица „ на стойност 756.33 лв.

      1.11. ”Водопровод: Изграждане на външен  водопровод с.Есен „  на стойност 849.08 лв.

        1.12. ”Водопровод: Изграждане на ново СВО  с.Завет „ на  стойност 184.57 лв.

        1.13. ”Водопровод: Изграждане на ново СВО  с.Лозарево „  на стойност 349.35 лв.

     1.14. ”Водопровод: Изграждане на външен водопровод; Изграждане на ново СВО с.Манолич „  на стойност 1037.72 лв.

     1.15. ”Водопровод: Изграждане на ново СВО; Други: монтаж на въздушник на разпределителен водопровод и ремонт на СВО с.Манолич „ на стойност 1061.76 лв.

      1.16. ”Водопровод:  Изграждане на ново СВО- 2 бр с.Подвис „  на стойност 483.00 лв.

      1.17. ”Водопровод: Изграждане на външен водопровод с.Подвис „  на стойност 713.02 лв.

     1.18. ”Водопровод: Други: подмяна на въздушник с.Прилеп „ на стойност 702.25 лв.

      1.19. ”Водопровод:  Изграждане на ново СВО с.Прилеп, гара Петър Берон „  на стойност 302.47 лв.

       1.20. ”Водопровод: Изграждане на ново СВО- 12 бр.; Водомери: Монтаж на нов приходен водомер ;Други: Подмяна на повреден ПХ   гр.Сунгурларе „ на  стойност 4319.82 лв.

       1.21. ”Водопровод: Изграждане на външен водопровод с.Славянци”  на  стойност 554.32 лв.

        1.22. ”Водопровод: Изграждане на външен водопровод с.Садово „  на стойност 194.45 лв.

        1.23. ”Водопровод:  Изграждане на ново СВО с.Садово „  на стойност 454.31 лв.

        1.24. ”Водопровод: Други: ремонт на арматура в ПС с.Терзийско „  на стойност 739.12 лв.

        1.25. ”Водопровод: Други: Подмяна на повреден СК ;Изграждане на ново СВО с.Терзийско „  на стойност  827.00 лв.

        1.26.”Водопровод: Други: ремонт на сондажи на ПС с.Терзийско „  на стойност 664.96 лв.

       1.27. ”Водопровод: Изграждане на разпределителен водопровод с.Чубра „  на стойност 796.91 лв.

      1. 28. ”Водопровод: Изграждане на разпределителен водопровод с.Чубра „  на стойност 360.13 лв.

       1.29.  ”Водопровод: Изграждане на ново СВО- 2 бр. с.Черница „  на стойност 365.50 лв.

       1.30. ”Водопровод: Изграждане на разпределителен водопровод- 2 бр.; Изграждане на ново СВО  с.Костен” на  стойност 1977.25 лв.

        1. 31.  ”Водопровод: Изграждане на външен водопровод с.Садово „  на стойност 887.95 лв.

        1.32.  Водопровод: Други: ремонт на арматура на ПС Манолич„  на стойност 268.42 лв.

        1.33.  ”Водопровод: Друго – заснемане на сондаж с камера с.Есен „ на стойност 193.77 лв.

 

По шеста точка:

 

РЕШЕНИЕ №134

            Общинския съвет – Сунгурларе:

1.На основание  чл. 8 , ал. 9 от ЗОС  и чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, ПРИЕМА  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Сунгурларе за 2021 година.

2.  Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост да се публикува на интернет страница на Община Сунгурларе.

 

По седма точка:

 

РЕШЕНИЕ №135

 Общинския съвет   - Сунгурларе, на основание чл. 66а от Закона за общинската собственост, чл. 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Сунгурларе и чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА, ПРИЕМА за сведение Отчет за състояние на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, за 2020 година.

 

По осма точка:

 

РЕШЕНИЕ №136

Общинския съвет – Сунгурларе,на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.35,ал. 3 от ЗОС дава право на Кмета на Община Сунгурларе да ПРОДАДЕ на Осман Бекир Тахир    с ЕГН ………с постоянен адрес: с. Съединение, кв. Морава, ул. „Осма” № 26, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, собственик на законно застроена масивна двуетажна жилищна сграда     със застроена площ 106 кв.м., правото на собственост върху имот – частна общинска собственост, находящ се в село Съединение, квартал Морава, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, а именно: 280/403 ид.ч./кв.м. от терена, съставляващ УПИ ХVІІ–общ,54 в кв. 2 по ПУП на селото, целият с площ 403 кв.м., актуван с АЧОС №  772/04.11.2002год , върху който е застроена гореописаната сграда, за продажна цена 1796 лв.без ДДС /Хиляда седемстотин деветдесет и шест лева без  ДДС/, изготвена от лицензиран оценител.

Общинския Съвет упълномощава кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с осъществяването на правната сделка.

 

По девета точка:

 

РЕШЕНИЕ №137

Общинскиясъвет–Сунгурларе:

 І. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12, ал.2 от НРПУРОИОС, да се отдаде под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 10 /десет/ години следния язовир-публична общинска собственост:

            1.Язовир, находящ се в село Везенково, община Сунгурларе, с площ от 11738 кв.м./единадесет хиляди седемстотин тридесет и осем квадратни метра/, представляващ:

            - поземлен имот с площ от 10 140 кв.м., с идентификатор 10327.64.34 /десет хиляди триста двадесет и седем, точка, шестдесет и четири, точка, тридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1679/10.10.2018г. на Изп. директор на АГКК, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, съседи: имоти с идентификатор 10327.64.31, 10327.64.30, номер по предходен план: 000405,  акт за публична общинска собственост № 4158/23.07.2020г.,

            - поземлен имот с площ от 1 598 кв.м., с идентификатор 10327.64.35 /десет хиляди триста двадесет и седем, точка, шестдесет и четири, точка, тридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1679/10.10.2018г. на Изп. директор на АГКК, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, съседи: имот с идентификатор 10327.64.29, 10327.64.30, номер по предходен план: 000406,  акт за публична общинска собственост № 4159/23.07.2020г., при следните условия:

1. Начална годишна наемна цена, определена по реда на чл. 14, ал. 8 от ЗОС -  281,71лв. /двеста осемдесет и един лева и седемдесет и една стотинки/ без ДДС.

2. Наемателят се задължава да заплаща годишна такса за техническа и безопасна експлоатация на язовира, в размер  на 4,20лв. /четири лева и двадесет стотинки/ на декар без вкл.ДДС.

3. Наемателят се задължава да предоставя вода за напояване на собственици и ползватели на земеделски земи, желаещи да напояват обработваните от тях площи от язовира, предвид разпределението на приоритетите при издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект по реда на чл. 50, ал. 4 от Закона за водите.

II. Упълномощава Кмета на община Сунгурларе да определи останалите условия за провеждане на публичния търг с явно наддаване.

ІIІ. Възлага на Кмета на община Сунгурларе да извърши всички действия по процедурата за отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост и да сключи договор за наем със спечелилия търга участник.

 

По десета точка:

РЕШЕНИЕ №138

Общинския съвет – Сунгурларе,на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.18от Наредбаза определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе

            1.Приема План-сметка за приходите и необходимите разходи по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за Община Сунгурларе за 2021 г.:

 

                                                        ПЛАН-СМЕТКА

 

№ по ред

за приходите и необходимите разходи

на Община Сунгурларе за дейностите по управление на отпадъцитеза 2021год.

Сума        в лева

 

I.

ОБЩО ПРИХОДИ, в т.ч.

685 800

1.

Приходи за 2021год. от такса „Битови отпадъци”

380 000

2.

Дофинансиране с общински приходи

305 800

II.

ОБЩО РАЗХОДИ, в т.ч.

685 800

1.

За осигуряване на съдове за битовите отпадъци

10 000

2.

За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им съоръжения и инсталации за тяхното третиране

     164 400

3.

За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч и разходите за обезвреждане чрез депониране на регионалното депо и както и тези по чл.60 и чл.64 от ЗУО, в т.ч.:

-отчисления по чл.60 и по чл.64  от ЗУО  за 2021 г. – 181 200лв.

/по чл. 60 прогнозно количество отпадъци – 2 000 т. по 8.60 лв.= 17 200 лв. и по чл.64 прогнозно количество отпадъци –  2 000 т. по  82 лв. = 164 000 лв./

 

402 500

4.

За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване

108 900

5.

Наличност към 31.12.2021година

0

6.

ОБЩО РАЗХОДИ плюс наличност към 31.12.2021г.

 685 800

 

 

По единадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №139

 Общинския съвет- Сунгурларе:

 1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, дава съгласие СУ “Христо Ботев“ град Сунгурларе да закупи лек учебен автомобил Дачия Сандеро, при следните условия:

-максимална сума -  22 764 лв.

            -валута  -лева

            -цел - закупуване на 1/един/ брой лек учебен автомобил за обезпечаване на учебния процес на СУ „Христо Ботев“ град Сунгурларе.

            -начин на финансиране-средства от бюджета на СУ “Христо Ботев“ град Сунгурларе.

            2.Възлага и делегира права на Директора на СУ “Христо Ботев“ град Сунгурларе да извърши всички правни и фактически действия.

 

По дванадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №140

 Общинския съвет - Сунгурларе:

 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 5, т. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни продукти и чл. 18 от Наредбата за управление на горски територии на Община Сунгурларе,  Утвърждава:

 - Цени за продажба на дървесина на корен и от временен склад на търгове съгласно чл.46 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

№ по ред

Наименование на дървесината

Такса от склад

 /в лева/

Такса на корен

/ в лева/

1.

Иглолистен объл дървен материал:

 

 

а)

 едър

 

 

 

- трупи за бичене по-големи от 30 см;

85,00 лв./пл.м3

60,00 лв./пл.м3

- трупи за бичене  18-29 см.

75,00 лв./пл.м3

50,00 лв./пл.м3

б)

среден

 

 

 

- трупи за бичене 15-17 см.

65,00 лв./пл.м3

40,00 лв./пл.м3

-обли греди и подпори

60,00 лв./пл.м3

40,00 лв./пл.м3

 

-технологична дървесина

55,00лв./пл.м3

35,00лв.пл.м3

в)

 дребен

 

 

 

- ритловици и  саръци

55,00 лв./пл.м3

35,00 лв./пл.м3

 

-технологична дървесина

55,00лв./пл.м3

35,00лв./пл.м3

г)

дърва

 

 

 

- дърва за огрев

55,00 лв./пл.м3

35,00 лв./пл.м3

 

- технологична дървесина

55,00 лв./пл.м3

35,00 лв./пл.м3

2.

Широколистен объл дървен материал:

Такса от склад /в лева/

        Такса на корен / в лева/

цр,бк,дб,гбр и др.твърди широколистни

акц,брз и меки широколистни

 

цр,бк,дб,гбр и др.твърди широколистни

акц,брз и меки широколистни

 

а)

 Едър

 

 

 

 

 

 

 

- трупи за бичене по-големи от 30 см.

85,00лв.

/пл.м3

65,00лв

/пл.м3

 

60,00лв.

/пл.м3

40,00лв.

/пл.м3

 

- трупи за бичене  18-29 см.

75,00лв.

/пл.м3

55,00лв /пл.м3

 

50,00лв

/пл.м3

30,00лв.

/пл.м3

 

б)

Средна

 

 

 

 

 

 

 

- трупи за бичене 15-17 см.

70,00лв.

/пл.м3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     55,00лв /пл.м3

 

50,00лв

/пл.м3

30,00лв.

/пл.м3

 

- обли греди и подпори

68,00лв.

/пл.м3

55,00лв /пл.м3

 

50,00лв

/пл.м3

30,00лв.

/пл.м3

 

 

- технологична дървесина

64.00лв./пл.

м3

42,00лвпл.м3

 

44,00лв.

пл.м3.

22,00лв. пл.м3

 

в)

Дребна

 

 

 

 

 

 

 

- ритловици и  саръци

64,00лв.

/пл.м3

42,00лв /пл.м3

 

44,00лв

/пл.м3

22,00лв.

/пл.м3

 

 

- технологична дървесина

64,00лв. /пл.м3

42,00лв/пл.м3.

 

44,00лв. /пл.м3

22,00лв. /пл.м3

 

г)

Дърва за огрев

62,00лв.

/пл.м3

40,00лв /пл.м3

 

42,00лв

/пл.м3

20,00лв.

/пл.м3

 

 

- технологична дървесина

64,00лв. /пл.м3

42,00лв/пл.м3.

 

44,00лв. /пл.м3

22,00лв. /пл.м3

 

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 5, т. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни продукти и чл. 18 от Наредбата за управление на горски територии на Община Сунгурларе,  Утвърждава:

- Цени за продажба на дървесина по ценоразпис

 

№ по ред

Наименование на дървесината

Такса от склад

 /в лева/

Такса на корен

/ в лева/

1.

Иглолистен объл дървен материал:

 

 

а)

 едър

 

 

 

- трупи за бичене по-големи от 30 см;

85,00 лв./пл.м3

60,00 лв./пл.м3

- трупи за бичене  18-29 см.

75,00 лв./пл.м3

50,00 лв./пл.м3

б)

среден

 

 

 

- трупи за бичене 15-17 см.

65,00 лв./пл.м3

40,00 лв./пл.м3

-обли греди и подпори

60,00 лв./пл.м3

40,00 лв./пл.м3

 

-технологична дървесина

55,00лв./пл.м3

35,00лв.пл.м3

в)

 дребен

 

 

 

- ритловици и  саръци

55,00 лв./пл.м3

35,00 лв./пл.м3

 

-технологична дървесина

55,00лв./пл.м3

35,00лв./пл.м3

г)

дърва

 

 

 

- дърва за огрев

55,00 лв./пл.м3

35,00 лв./пл.м3

 

- технологична дървесина

55,00 лв./пл.м3

35,00 лв./пл.м3

2.

Широколистен объл дървен материал:

Такса от склад /в лева/

        Такса на корен / в лева/

цр,бк,дб,гбр и др.твърди широколистни

акц,брз и меки широколистни

 

цр,бк,дб,гбр и др.твърди широколистни

акц,брз и меки широколистни

 

а)

 Едър

 

 

 

 

 

 

 

- трупи за бичене по-големи от 30 см.

85,00лв.

/пл.м3

65,00лв

/пл.м3

 

60,00лв.

/пл.м3

40,00лв.

/пл.м3

 

- трупи за бичене  18-29 см.

75,00лв.

/пл.м3

55,00лв /пл.м3

 

50,00лв

/пл.м3

30,00лв.

/пл.м3

 

б)

Средна

 

 

 

 

 

 

 

- трупи за бичене 15-17 см.

70,00лв.

/пл.м3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     60,00лв /пл.м3

 

50,00лв

/пл.м3

40,00лв.

/пл.м3

 

- обли греди и подпори

68,00лв.

/пл.м3

58,00лв /пл.м3

 

50,00лв

/пл.м3

40,00лв.

/пл.м3

 

 

- технологична дървесина

66.00лв./пл.

м3

42,00лвпл.м3

 

44,00лв.

пл.м3.

22,00лв. пл.м3

 

в)

Дребна

 

 

 

 

 

 

 

- ритловици и  саръци

66,00лв.

/пл.м3

35,00лв /пл.м3

 

44,00лв

/пл.м3

22,00лв.

/пл.м3

 

 

- технологична дървесина

66,00лв. /пл.м3

42,00лв/пл.м3.

 

44,00лв. /пл.м3

22,00лв. /пл.м3

 

г)

Дърва за огрев

66,00лв.

/пл.м3

42,00лв /пл.м3

 

44,00лв /пл.м3

22,00лв /пл.м3

 

 

- технологична дървесина

66,00лв. /пл.м3

42,00лв/пл.м3.

 

44,00лв. /пл.м3

22,00лв. /пл.м3

 

д)

Вършина

 

 

 

1,00лв.

/пр.м3

1,00лв /пр.м3

 

 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 5, т. 3  и ал. 7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни продукти и чл. 18 от Наредбата за управление на горски територии на Община Сунгурларе, Утвърждавацена за продажба на дърва по ценоразпис за местно население за 2021г. от горски територии, собственост на Община Сунгурларе, както следва:

-  Дърва  – 55,00лв./пр.м³ със ДДС в това число:

- сеч и извоз  - 13,50 лв./пр.м³ без ДДС

- транспорт – 14,00 лв./пр.м³ без ДДС

- такса към Община Сунгурларе – 18,33 лв./пр.м³ без ДДС

като крайната цена за потребителя е 55,00 лв./пр.м³ с ДДС, с включен транспорт.

            Определя максимален размер на дърва за огрев предоставени от общината до 10пр.м³ за домакинство .

            Снабдяването на населението да се осъществи на база изготвени от кметовете и кметските наместници по села списъци, одобрени от Кмета на Община Сунгурларе и председателя на ОбС Сунгурларе.

            За град Сунгурларе списъците да се изготвят от касиера на общината.

Раздаването на дървата да става по реда на тяхното плащане.

Списъците да се обявяват на публично място в съответното населено място.

Отговорност за изготвените списъци носят кметовете и кметските наместници по села.

 

По тринадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №141

 Общинския съвет - Сунгурларе, на основание чл.22 и чл.30 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

 Избира Временна комисия за разглеждане дейността на отдел Общински горски територии, в следния състав:

1.Фикрет Кадиш – общински съветник;

2.Садет Бошнак– общински съветник;

3.Валентин Славов– общински съветник;

4.Иван Ангелов– общински съветник;

5.Ружди Хаджен– общински съветник;

6.Мария Димитрова– общински съветник;

7.Живка Колева– общински съветник;

 

По четиринадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №142

            Общинския съвет - Сунгурларе:

1. Упълномощава  кмета  на  Община  Сунгурларе да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  9 474,80  лв. (девет хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и осемдесет  ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер за ДДС по авансово плащане към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7-0069-C02  „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, община Сунгурларе“ , по Подмярка  7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“

2. Възлага на кмета на Община Сунгурларе да подготви необходимите документи за получаване на ДДС авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7-0069-C02  „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, община Сунгурларе“ , по Подмярка  7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”.

 

По петнадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №143

 Общинския съвет - Сунгурларе:

1. Упълномощава  кмета  на  Община  Сунгурларе да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на   47 373,99 лв. (четирдесет и седем хиляди триста седемдесет и три лева и деведесет и девет ст. ) за обезпечаване на 100 % от заявения размер за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7-0069-C02  „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, община Сунгурларе“ , по Подмярка  7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“.

2. Възлага на кмета на Община Сунгурларе да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7-0069-C02  „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, община Сунгурларе“ , по Подмярка  7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

                                                             ХАЛИЛ АХМЕД

Външни връзки