Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе