Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

25
Ноември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.11.2022г.

Препис извлечение № 38 от 21.11.2022 г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/препис извлечение № 38 от 21.11.2022...

23
Ноември2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.docx 1.pdf)

03
Ноември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2022г.

Препис извлечение №37 от 31 10 22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №37 от 31.08.22г..pdf)

26
Октомври2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

05
Октомври2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.09.2022.

Препис извлечение №36 от 28.09.22г (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №36 от 28.09.22г.pdf)

29
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.08.2022г.

Препис извлечение №35 от 31.08.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №35 от 31.08.22г..doc)

23
Септември2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

07
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 15.08.2022г.

Препис извлечение №33 от 15.08.2022. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №34 от 15.08.2022 г..doc)

07
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2022 г.

Препис извлечение №33 от 29.07.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №33 от 29.07.22г..doc)

26
Август2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

04
Август2022

Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество - 08.2022 ново приложение

Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество - 08.2022 ново приложение...

26
Юли2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г.

Препис извлечение №32 от 30.06.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №32 от 30.06.22г..doc)

«
»

                                                                                                          

 

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

Раздел I

Предмет

 

Чл. 1. (1)Този правилник урежда реда и начина за предоставяне и отчитането насредства за еднократни финансови помощи на нуждаещите се лица и семейства с постоянен и настоящ адрес на територията на  Община Сунгурларе.

(2) Размерът на финансовите средства за еднократни финансови помощисе определя с приемането на бюджета на Община Сунгурларе за всяка бюджетна година.

 

 

Чл. 2.  По реда на този Правилник се  отпуска еднократна финансова помощ на:

1.      лица или семейства, които са в затруднено материално положение за задоволяване на инцидентно възникнали здравни или социални потребности;

2.      лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии и пожари;

3.      деца и младежи в неравностойно положение, които са в затруднено материално положение за задоволяване на образователни потребности;

4.      деца с изявени дарби и постижения в областта на науката, техниката, изкуството, културата или спорта.

 

Чл. 3.Еднократната финансова помощ се отпуска на лица или семейства веднъж за съответната календарна година.

 

 

РазделII

Право на искания и предложения

 

Чл. 4. (1) По реда на този правилник се разглеждат искания на физически лица, предложения на Кмета на Община Сунгурларе и предложения на общински съветници за отпускане на еднократна финансова помощ на физически лица с постоянен инастоящадресна територията на Община Сунгурларе, отговарящи на изискванията на настоящия правилник.

(2) Исканията за отпускане на еднократна финансова помощ се разглеждат от Комисия по образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм при Общински съвет Сунгурларе по реда на постъпването им, с изключение на случаи, когато Постоянната комисия оцени исканиятакато приоритетни, поради тяхната важност и неотложност.

 

 

РазделIII

Подаване на искане

 

Чл. 5. (1)Искания за отпускане на еднократни финансови помощи се попълват в образец – Приложение № 1 и се отправят до Председателя на Общински съвет Сунгурларе от лицето, което ще ползва съответната помощ или от негов пълномощник. Когато искането е подадено от пълномощник, същият следва да представи изрично писмено пълномощно.

(2) Исканията за малолетните лица по чл. 2, т. 3 и т. 4 се подават от техните родители или законни представители, а за непълнолетните лица се подават лично със съгласието на  родителите или законните представители.

(3) Искането се подавав деловодството на общинската администрация или по пощата. Искането следва да съдържа:

1. трите имена;

2. постоянен и настоящ адрес, телефонен номер за връзка;

3. името и адреса на пълномощника, когато искането е отправено чрез такъв;

4. всички декларации и други съпътстващи документи, посочени в настоящия Правилник.

(4) Искането трябва да бъде мотивирано, да изяснява обстоятелствата и причините за отправянето му, както и потребностите, които ще бъдат задоволени с отпуснатата еднократна финансова помощ.

 

Глава втора

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩИТЕ

 

РазделI

Компетентен орган, който разглежда исканията

 

Чл. 6. Председателят на Общински съвет Сунгурларе изпраща постъпилитеискания за отпускане на  еднократна финансова помощ за проучване и становище до Комисия по образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм при Общински съвет Сунгурларе.

 

РазделII

Необходими документии ред за отпускане

 

Чл. 7. (1) Към искането следва да бъде приложена декларация по образеца на Приложение № 2 от името на лицето, съответно неговия законен представител, а при подаване чрезпълномощник - и от името на последния, за съгласие общинската администрация да обработва личните му данни съгласно Закона за защита на личните данни и същите да бъдат предоставени на  Общински съвет  Сунгурларе.

(2) Лицата по чл. 2, т. 1 – т. 3 към искането, в изпълнение на установените критерии и изисквания за определяне и отпускане на еднократна финансова помощ, следва да приложат декларация по образеца на Приложение № 3 от името на физическото лице за следните обстоятелства:

            1. не е вписано като ЕТ и не е съдружник в търговски дружества;

2. има постоянен и настоящадрес на територията на Община Сунгурларе;

3. не е получавало и не получава помощ на същото основание от Дирекция социално подпомагане - Сунгурларе;

4. не притежава недвижимо или движимо имущество, от което да получава доходи;

5. не се е разпоредило възмездно с недвижимо или движимо имущество за срок до една година преди подаване на заявлението за отпускане на помощ;

6. не е сключвало договор за прехвърлянена собственост върху недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане;

7. е регистрирано в Териториална дирекция „Бюро по труда" и не е отказвало предложената му работа, ако лицето е в трудоспособна възраст;

8. при промяна на адресна регистрация в срок до 1 месец ще уведоми Община Сунгурларе за това обстоятелство;

9. в срок от 30 работни дни, считано влизането в сила на решението на Общински съвет Сунгурларе за предоставяне на еднократна финансова помощ, ще се яви накасата на община Сунгурларе за получаване на определенатаму сума, като при неспазването на този срок няма да има претенции за получаване на финансовата помощ;

 (3) Лицата по чл. 2,  т. 1 предоставят към искането  копия на следните документи, удостоверяващи обстоятелствата, изложени в него и доказващи необходимостта от подпомагане:

1. служебни бележки за дохода или трудови договори;

2. удостоверение или справка от Имотния регистър при Агенцията по вписванията;

3. документ за регистрация в Дирекция "Бюро по труда";

4. рецепти за ползвани лекарства през последния месец;

5. разходно-оправдателни документи;

6. рецептурна книжка;

7. експертни решения;

8. епикризи;

9. документи от ТЕЛК;

10. справка за актуалния здравно-осигурителен статус;

11. препис-извлечение от акт за смърт, в случай на необходимост от финансова помощ за погребение или репатрация на починало лице;

12.  други документи в зависимост от конкретния случай.

(4) Лицата по чл. 2,  т. 2 предоставят към искането  копия на следните документи, удостоверяващи обстоятелствата, изложени в него и доказващи необходимостта от подпомагане:

1. служебни бележки за дохода или трудови договори;

2. удостоверение от Имотния регистър при Агенцията по вписванията;

3. документ за регистрация в Дирекция "Бюро по труда";

4. официален документ от компетентен държавен или общински орган, удостоверяващ настъпилите бедствия, аварии и пожари;

5. документ от компетентен орган или специалист, удостоверяващ степента и вида на претърпените вреди вследствие на настъпилите бедствия, аварии и пожари;

6.  други документи в зависимост от конкретния случай.

(5) Лицата по чл. 2, т. 3 предоставят към искането  копия на следните документи, удостоверяващи обстоятелствата, изложени в него и доказващи необходимостта от подпомагане:

1. служебна бележка за дохода за последните 12 месеца;

2. удостоверение от Имотния регистър при Агенцията по вписванията;

3. служебна бележка от учебното заведение, което посещава детето или младежа;

4. становище на директора на учебното заведение, което посещава детето или млазежа;

5. други документи в зависимост от конкретния случай.

(6) Лицата по чл. 2, т. 4 предоставят към искането копия на следните документи, удостоверяващи обстоятелствата, изложени в него и доказващи необходимостта от подпомагане:

1. сертификати, грамоти, награди и други документи, удостоверяващи участието и постиженията в регионален, национален или международен конкурс, олимпиада или състезание;

2. служебна бележка от учебното заведение, което посещава детето или младежа;

3. становище на директора на учебното заведение, което посещава детето или младежа;

4. други документи в зависимост от конкретния случай.

(7) Лицата не са задължени да предоставят към искането документите, които могат да се получат по служебен път от Общински съвет Сунгурларе.

 

Чл. 8.(1) На свое заседание Комисия по образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм при Общински съвет Сунгурларе се запознава с исканията и приложените документи, обсъжда предоставената информация и се произнася за размера на конкретната помощ, която се посочва в протокола от заседанието.

(2) В заседанията на Комисия по образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм при Общински съвет Сунгурларе при постъпили искания от лица или семейства, които са в затруднено материално положение за задоволяване на инцидентно възникнали здравни потребности, задължително присъства външен експерт – лекар, който дава медицинско становище за конкретния случай.

(3) Налицата, чиито искания не са уважени, се изпраща уведомително писмо с посочване на причините, поради които искането не е уважено.

(4) Заинтересуваните лица, подали искането, имат право да присъстват на заседанията на Комисия по образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм при Общински съвет Сунгурларе, където могат да изразят становище и представят допълнителни доказателства.

(5) Комисия по образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм при Общински съвет Сунгурларе има право да поиска допълнителни документи при необходимост.

 

Чл. 9.(1) Комисия по образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм при Общински съвет Сунгурларесе произнасят по допустимостта на искането за еднократна финансова помощ, като се съобразява с предвидените средства в бюджета на Община Сунгурларе.

 (2) Председателят на Комисия по образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм при Общински съвет Сунгурларе изготвя предложение за отпускане на еднократна финансова помощ и го внася за разглеждане  в Общински съвет  Сунгурларе.

(3) Решенията на Общинския съвет за отпускане на еднократна финансова помощ се приемат след поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой съветници, като заявителите се уведомяват писмено за решенията на Общинския съвет.

(4) Въз основа на решенията на Общинския съвет кметът на общината издава заповед за изплащане на конкретните суми.

 

РазделIII

Размер на еднократната финансова помощ. Бюджет.

 

Чл. 10. (1) Еднократната финансова помощ на лицата или семействата по чл. 2, т. 1, които са в затруднено материално положение за задоволяване на инцидентно възникнали здравни потребности е в размер до четири минимални работни заплати за страната.

 (2) Еднократната финансова помощ на лицата или семействата по чл. 2, т. 1, които са в затруднено материално положение за задоволяване на инцидентно възникнали социални потребности е в размер до две минимални работни заплати за страната.

(3) Еднократната финансова помощ на лицата по чл. 2, т. 2 е в размер до три минимални работни заплати за страната. За тези лица еднократната финансова помощ може да бъде предоставена под формата на строителни материали в равностойност до три минимални работни заплати за страната.

(4) Еднократната финансова помощ на лицата по чл. 2, т. 3 е в размер до една минимална работна заплата за страната.

(5) Еднократната финансова помощ на лицата по чл. 2, т. 4 е в размер до една минимални работни заплати за страната.

(6) На лицата по чл. 2, т. 1 при особено тежки обстоятелства с жизненоважен характер, може да се отпусне еднократна финансова помощ в размер над определения в ал.1 и ал. 2.

 

 Чл. 11.  (1) Общият размер на еднократните безвъзмезднифинансовите помощи, предоставяни по реда на този Правилник, се одобряваеднократно от Общинския съвет при приемането на годишния бюджет на ОбщинаСунгурларе.

(2) Общата сума на предоставените финансовите помощи по този Правилник не може да надвишава гласувания размер по ал. 1. В случай на извънредни ситуации, налагащи отпускане на помощи в по-големи размери, Общинския съвет с решение извършва актуализация на годишния бюджет.

 (3)  Всяка финансова помощ се предоставя със Заповед на Кмета на Община Сунгурларе след влизане в сила на решение на Общински съвет - Сунгурларе.

 

РазделIV

Ограничение

 

Чл. 12.(1) Жител на Община Сунгурларе, получил еднократна финансова помощ, не може да подава искане по реда на този Правилник през следващите 2 бюджетни години, считано от момента на влизане в сила на Решението на Общински съвет Сунгурларе, като при неспазване на указания срок, искането не подлежи на разглеждане. Максималният брой помощи, които едно физическо лице може да получи пожизнено по реда на настоящия правилник, е три пъти.

(2) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат за искания за отпускане на средства за закупуване на лекарства, които могат да се предоставят веднъж годишно.

(3) Искания се допускат за разглеждане при равни други условия и при наличие на средства в бюджета на Община Сунгурларе.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1.“Деца и младежи в неравностойно положение“ по смисъла на този правилник са лица до 18 год.с един или без родители, както и деца от семейства с три и повече деца, изпаднали в тежко финансово състояние.

§ 2. „Семейство“ по смисъла на този правилник са съпрузите, лицата във фактическо съжителство и ненавършилите пълнолетие деца /родени, припознати, осиновени, доведени, заварени/, които не са сключили граждански брак. За член на семейството се считат и лицата навършили пълнолетие, които продължават обучението си във висше учебно заведение.

§ 3. „Деца с изявени дарби и постижения в областта на науката, техниката, изкуството, културата или спорта“ по смисъла на този правилник са лица до 18 – годишна възраст, класирали се на първо, второ и трето място на регионален, национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, както и такива, получили друг вид официални признания за достигнати специални постижения в областта на науката, техниката, изкуството, културата или спорта.

 

Настоящият правилник отменя Правила за реда и начина за отпускане на еднократна помощ на жители от Община Сунгурларе, приет с Решение на Общинския съвет по т. 44 от дневния ред на десетото заседание (Протокол № 10/ 19.06.2008 г.) и влиза в сила след изтичане на срока за оспорване на актовете на Общински съвет-Сунгурларе от Областния управител на Област Сунгурларе.


Правилник за реда и начина за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на жители на Община Сунгурларе

Външни връзки