Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

25
Ноември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.11.2022г.

Препис извлечение № 38 от 21.11.2022 г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/препис извлечение № 38 от 21.11.2022...

23
Ноември2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.docx 1.pdf)

03
Ноември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2022г.

Препис извлечение №37 от 31 10 22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №37 от 31.08.22г..pdf)

26
Октомври2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

05
Октомври2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.09.2022.

Препис извлечение №36 от 28.09.22г (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №36 от 28.09.22г.pdf)

29
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.08.2022г.

Препис извлечение №35 от 31.08.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №35 от 31.08.22г..doc)

23
Септември2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

07
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 15.08.2022г.

Препис извлечение №33 от 15.08.2022. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №34 от 15.08.2022 г..doc)

07
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2022 г.

Препис извлечение №33 от 29.07.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №33 от 29.07.22г..doc)

26
Август2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

04
Август2022

Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество - 08.2022 ново приложение

Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество - 08.2022 ново приложение...

26
Юли2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г.

Препис извлечение №32 от 30.06.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №32 от 30.06.22г..doc)

«
»

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник урежда въпросите на организацията и функционирането на Общинския съвет и неговите комисии, както и взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе.
Чл.2. Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от жителите в Общината при условия и ред, определени от закона.

Чл.3. (1). Общинският съвет изпълнява функциите по ЗМСМА и решава въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.
(2) В изпълнение на своите функции, Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции и решения, обръщения и декларации.
Чл. 4. В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните общи принципи:
а) законност;
б) самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;
в) гарантиране и закрила интересите на жителите на Общината;
г) публичност.
Глава  втора
КОНСТИТУИРАНЕ
    Чл.5. Общинският съвет се състои от 17 общински съветници.
    Чл.6. (1) Първото заседание на Общинския съвет се свиква от областния управител и се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избирането на председател на общинския съвет.
    (2) Общинските съветници полагат предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове.
    Чл. 7.  (1). На първото си заседание Общинският съвет избира от своя състав председател. Изборът се провежда с тайно гласуване.
(2) За произвеждането на тайното гласуване се избира комисия.
(3) Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател на Общинския съвет.
Чл. 8. (1) Изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина, върху която са изписани имената на съответните кандидати.
(2) Гласуването става с отбелязване на вот пред имената на съответния кандидат.
(3) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.
Глава  трета
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

    Чл. 9. Председателят на Общинския съвет, освен правомощията по чл. 25 от ЗМСМА:
1. Разпределя работните материали по дейността на общинския съвет между неговите комисии според тяхната компетентност.
2. Утвърждава бюджетните разходи на общинския съвет, комисиите, разноските и възнагражденията на общинските съветници.
3. Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на Общинския съвет и подписва всички други документи от неговата компетентност.
4. Следи за спазването на този правилник.
5. Изпраща на кмета на общината и областния управител препис от приетите от общинския съвет актове в седемдневен срок.
6. Изготвя и внася за разглеждане два пъти в годината отчет за работата на Общинския съвет и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание. В отчета се обявява и участието на общинските съветници в заседанията на комисиите и съвета.
7. Обявява на населението чрез средствата за масово осведомяване и/или интернет приетите от Общинския съвет актове.
8. Изпълнява и други функции възложени от Общинския съвет и този правилник.
    Чл. 10. Общинският съвет определя продължителност на работното време на председателя на Общинския съвет – 20 часа седмично, при петдневна работна седмица, и месечно възнаграждение в размер на 50% от възнаграждението на кмета на общината.
    Чл.11. (1). Общинският съвет по предложение на общинските съветници избира от своя състав зам. председател с явно гласуване, с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.
    (2). Зам. председателя на Общинския съвет подпомага председателя при упражняване на неговите функции и правомощия.
         (3). При отсъствие на председателя, неговите функции и правомощия се упражняват от зам.председателя.
(4). При предсрочно прекратяване правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на  Общинския съвет се ръководи от зам.председателя или от избран съветник.
(5).При участие на Председателя при разискване на даден проект за решение заседанието се ръководи от зам. председателя до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането.
Чл. 12. (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно:
1. По негово искане - подаване на оставка.
2. При трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си повече  от три месеца като председател, с решение на Общинския  съвет, взето по реда на неговото избиране”.
3. При предсрочно прекратяване на пълномощията му като съветник.
4. Влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(2). В случаите по т. 1 и т. 3 на ал. 1 прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.
(3). При мотивирано писмено искане за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет от най-малко една трета от всички общински съветници по т.2 на ал.1, председателят свиква нарочно заседание не по-късно от 14 дни след постъпването му. Гласуването е тайно и искането се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(4). Ново искане за предсрочно прекратяване правомощията на председателят може да се предлага отново най-малко след  6 месеца.
(5) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя избор за нов председател се произвежда на същото заседание.
Чл. 13. Пълномощията на Зам. Председателя се прекратяват с решение на Общинския съвет.
Глава четвърта
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Чл.14. Правомощията, правата и задълженията на общинските съветници, извън тези по Глава ІV от ЗМСМА, се уреждат със следващите разпоредби на този правилник.
Чл.15. (1). Общинските съветници могат да се обединяват в групи за проучване на отделни въпроси, за внасяне на общи предложения, както и за осъществяване на контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет.
         (2).  Групата общински съветници от дадена политическа партия и коалиция обхваща съветниците, избрани с една и съща листа.
Чл.16. (1). Общински съветници могат да отсъстват от заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии само по уважителни причини, за което са длъжни да уведомят председателя на Общинския съвет или председателя на съответната комисия.      
(2). Председателя на Общинския съвет не може да участва при вземане на решения, когато се отнася до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг, роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително. Заседанието се ръководи от Зам. Председателя на Общинския съвет.
(3). Общинския съветник обявява пред Общинския съвет предварително ако разглеждания въпрос засяга неговите интереси.
(4). При гласуване на решения, засягащи общински съветник неучастието му не намалява кворума.
(5). При установяване срок до два месеца от вземане на решение от Общинския съвет, засягащо интереси на общински съветник, за което не е уведомил Общинския съвет, решението се преразглежда и се налага дисциплинарна санкция „забележка”.  
Чл. 17. Общинските съветници могат да извършват проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи интересите на жителите на Общината и да внасят съответните предложения.
        Чл. 18. Всеки общински съветник получава от канцеларията на общинския съвет служебна карта, с която се легитимира  при осъществяване на своите функции.
        Чл. 19. (1). За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно възнаграждение в размер  на 60 на сто  от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последният месец от предходното тримесечие.
(2). Определеното възнаграждение на общинският съветник за месец се намалява при неговото отсъствие по неуважителни причини за:
-неучастие в заседание на Общинския съвет с 25%
-неучастие в заседания на временни или постоянни  комисии с 10%.        
     (3). Пътните и други разходи, направени от общинския съветник във връзка с работата му в Общинския съвет се поемат от общинския бюджет.
         (4). Всички разходи, направени от общинския съветник се утвърждават от председателя на Общинския съвет.
         (5). Възнагражденията на председателя на Общинския съвет и общинските съветници се изплащат заедно с възнагражденията на общинската администрация, а направените разходи от общинския съветник – текущо.


Глава пета
КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 20. (1). Общинският съвет избира от своя състав с явно гласуване постоянни и временни комисии.
    (2). Комисиите са орган на Общинския съвет, изпълняващи съвещателни, инициативни, контролни, както и други възложени им от Общинския съвет функции.
    Чл. 21. Постоянните комисии на Общинския съвет гр.Сунгурларе са:
1. Комисия по законност, обществен ред и контрол по изпълнение на актовете на Общинския съвет и гражданска защита;.
    2. Комисия по финансова, икономическа, инвестиционна и аграрна политика и общинска собственост.
    3. Комисия по  устройство на територията, околна среда и гори и  транспорт.
         4. Комисия по образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм.
        5. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
    Чл. 22. Временните комисии се създават от Общинския съвет за конкретно определени случаи или дейности и се прекратяват с отпадане на необходимостта от съществуването им.
         Чл. 23. Съставът на постоянните комисии може да бъде от  три до  седем души, като в тях могат да се привличат експерти, консултанти и други специалисти, които да участват в заседанията на комисията със съвещателен глас.
    Чл. 24. Ръководството на всяка комисия се състои от: председател и  зам. председател, които се избират от Общинския съвет с явно гласуване.
    Чл. 25. Освен предвидените в чл.49 ал.1 от ЗМСМА задачи, постоянните комисии могат:
    1. Да бъдат оторизирани с решение на Общинския съвет с други функции, за изпълнението на които се отчитат пред него;
    2. Да образуват самостоятелно свои комисии или работни групи с привличане на външни експерти и консултанти;
    Чл. 26. (1). Постоянните комисии се свикват на заседание от председателите им, а при тяхно отсъствие  и от заместниците им в срок не по – малко от 48 часа.
    (2). Комисиите заседават при необходимост.
    Чл. 27. (1). Заседанията на постоянните комисии са законни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете им.
    (2).  Комисиите вземат решения с обикновено мнозинство.
    (3). За заседанията на комисиите се води протокол, в който се отразяват предложенията, разискванията и приетите решения. Протоколът се подписва от председателя на заседанието и водещия протокола, и се съхранява в канцеларията на Общинския съвет.
    Чл. 28. (1). Постоянните комисии предоставят приетите от тях решения, предложения, препоръки, становища и други на председателя на Общинския съвет, който ги внася за разглеждане на предстоящите заседания.
    (2). При предоставяне на тези предложения и препоръки задължително се отразява и становището на тези членове от комисията, които не са били съгласни с тях.
    (3). Комисията по законност, обществен ред и контрол по изпълнение на актовете на Общинския съвет  разглежда всички предложения и препоръки на останалите комисии и дава становище по тяхната законосъобразност.
    Чл. 29. По отделни въпроси могат да се извършват проучвания и проверки от няколко постоянни комисии на съвместни заседания. В тези случаи общите предложения и решения се предават на председателя на Общинския съвет, след като бъдат подписани от председателите на тези комисии.
    Чл. 30. В периода на съществуването си временните комисии осъществяват своята дейност съобразно предвидените по-горе правила за постоянните комисии.

Глава  шеста
ЗАСЕДАНИЯ  НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

    Чл. 31. (1). Заседанията на Общинския съвет се свикват от неговия председател:
    1.По негова инициатива;
    2.По искане на една трета от общинските съветници;
    3.По искане на една пета от избирателите в Общината;
    4.По искане на областния управител;
         (2). Уведомяването на общинските съветници за заседанието се извършва с писмени покани не по-малко от пет дни преди заседанието. С поканите се комплектоват и изпращат проект за дневен ред, проекто решенията и други материали за заседанието.
         (3). При извънредни  случаи, като природни бедствия и производственни аварии, заседанията се свикват и в по-кратък срок, чрез устно уведомяване, но не по-малък от 24 часа.
    (4). В случаите по ал.1,  точки 2, 3 и 4   искането се отправя до председателя на Общинския съвет, заедно с проект за дневен ред.
(5). Председателят е длъжен да насрочи заседание в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичане на този срок, заседанието се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок.
         (6).За заседание на Общински съвет уведомяването на Кмет, Зам. Кмет, секретар и кметски наместници се извършва с писмени покани не по-малко от пет дни преди заседанието. С поканите се комплектоват и изпращат проект за дневен ред, проекторешенията и други материали за заседанието или интернит.

    Чл. 32. Въпросите, предстоящи за разглеждане в заседание, проекторешенията и материалите към тях се подготвят и обсъждат от постоянните и временните комисии към Общинския съвет, които  могат да привличат експерти и консултанти. Тези проекторешения  се включват от председателя на Общинския съвет в проекта за дневен ред на заседанието.
Чл. 33. Заседанието на Общинския съвет е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички общински съветници.
    Чл. 34. (1). Заседанията на Общинския съвет са открити.
(2) Лица, които не са общински съветници, могат да присъстват, като заемат определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.
(3) При безредие председателят въдворява ред и може да разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица.
(4) На заседанията на общинския съвет не се допускат въоръжени лица (с изключение на охрана), лица в явно нетрезво състояние, с психични отклонения и неприличен външен вид.
    (5). В определени случаи Общинският съвет може да реши отделни заседания да бъдат закрити.
    Чл. 35. (1). Заседанията на Общинският съвет се свикват при необходимост, но не по-малко от 6 пъти годишно.
(2).Заседанията се провеждат в град Сунгурларе, освен ако поради други мотивирани  обстоятелства Председателя на Общинският съвет реши заседанието да се проведе на друго място.
    Чл. 36. (1). Председателят открива заседанието, ако на него присъстват повече от  половината общински съветници.
    (2). Председателят прекратява заседанието, ако в залата липсва необходимия кворум от общинските съветници и насрочва дата, час и място за следващото заседание.
    Чл. 37. (1). След откриване на заседанието от председателя, се пристъпва към гласуване на проекта за дневен ред, освен ако няма питане.
(2). Кметът на Общината и общинските съветници могат да предлагат за включване други въпроси в дневния ред.
(3). Предложението за включване на други въпроси в дневния ред задължително съдържа мотиви за внасяне на предложението, фактическо и правно основание, проект на решение.
(4). След приемане на окончателния дневен ред,  не могат да се обсъждат невключени в него въпроси.
Чл. 38. (1). Председателят ръководи заседанието и дава думата за изказвания на съветниците.
    (2). Общинският съветник не може да се изказва без да е получил разрешение от председателя. Думата се иска от място с вдигане на ръка.
    Чл. 39. (1). Определеното време за изказване е до 5 минути, ако не е гласувано друго.
         (2). В случай, че говорещият се отклонява от обсъждания въпрос или надвишава определеното  време, председателят го предупреждава, а ако нарушението продължава, му отнема думата.
    (3). Общинският съветник не може да говори по същество по един и същи въпрос повече от един път.
    Чл.40. (1). Общинските съветници имат право на реплика, която представлява  кратко възражение по същество на току-що приключило изказване.Тя се прави  след изказването и не може да трае повече от две минути. По едно изказване се допускат най-много три реплики.
    (2). След направените реплики изказалият се има право на отговор  с времетраене не повече от две минути.
    Чл. 41. Общинският съветник има право на лично обяснение в рамките на  две минути, в случаите, когато:
    1. Е засегнат лично в изказване на заседание;
    2. Желае да обясни мотивите за свой отрицателен вот при гласуване.  Не се допуска обяснение на отрицателен вот при тайно гласуване. Думата за лично обяснение при отрицателен вот се дава  след проведеното гласуване;
    Чл. 42.  (1). По процедурни въпроси думата се дава незабавно.
    (2). Процедурни са въпросите свързани с предложения за прекратяване или отлагане на заседание; за прекратяване или отлагане на разискванията; за изменение на начина и реда за гласуване; за възражения срещу начина на водене на заседанието;  за нарушения на правилника и други.
(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на обсъждания въпрос.
Чл. 43. Думата се дава при поискване от Областния управител, Кмета на Общината, Зам. Кмет или  на упълномощени техни представители.
Чл. 44. (1)Правомощията си по чл.28, ал.3 от ЗМСМА гражданите могат да упражнят, след като писмено заявят искането си преди заседанието само по въпроси включени в дневния ред. Преди разглеждането на съответната точка от дневния ред Общинския съвет гласува допускане на изказването, с оглед преценката за обществен интерес съобразно чл. 28, ал. 3 от ЗМСМА.
                (2). Гражданите могат да отправят питане от компетенцията на Общински съвет, Кмета на Общината и общинската администрация представляващи обществен интерес.

Чл. 45.  Общинският съветник по време на заседание няма право:
- да прекъсва изказващия се;
- да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
- да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;
          - да накърнява собственото мнение и свободния избор на всеки един от общинските съветници.
- на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.
Чл. 46. (1). Председателят на Общинския съвет има право да прилага спрямо нарушителите на реда следните дисциплинарни мерки, които се отразяват в протокола на съответното заседание:
1. напомняне;
2. забележка;
3. отнемане на думата;
4. отстраняване от заседание.
(2). Напомняне се прави, когато ораторът се отклони от предмета на разискванията или не говори по същество.
(3). Забележка се прави на когато общинския съветник има направено напомняне на същото заседание, или който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха или наруши реда на заседанието.
(4). Отнемане на думата от общински съветник: когато има наложена предвидената в ал.1, т.1 и 2 дисциплинарна мярка, но нарушението продължава или се повтаря или когато след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.
(5). Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин или на който е отнета думата, но продължава да говори и да се държи неучтиво. При отказ да напусне залата, председателят прекратява заседанието за определено време.
Чл. 47. Председателят прекъсва заседанието по негова инициатива и по искане на общинските съветници за не повече от 15 минути.
Чл. 48. Когато никой от общинските съветници не иска думата, председателят обявява разискванията за прекратени. Това той прави и в случай, че на заседанието въз основа на направено предложение е гласувано за това.
Чл. 49. (1). Гласуването е лично. Гласува се „ЗА”, „ПРОТИВ” И „ВЪЗДЪРЖАЛ  СЕ”.
    (2). Явно гласуване се осъществява с вдигане на ръка или поименно
          (3). Тайно гласуване се осъществява от временна комисия избрана от Общински съвет чрез бюлетини   
         Чл. 50. Председателят обявява, че се  пристъпва към гласуване. Докато трае гласуването, думата не може да бъде давана никому.
    Чл. 51. Всички направени предложения се поставят на гласуване по реда на тяхното постъпване.
    Чл. 52.(1) Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници. ОбСъвет може да реши гласуването да бъде  тайно.
    (2) Решенията на Общинския съвет се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, когато се:
    1. Създават постоянни и временни комисии и избират техните членове;
    2. Одобрява общата численост и  структурата на общинската администрация в общината и кметството по предложение на кмета на общината;
    3. Избира и освобождава председателя  на Общинския съвет;
    4. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява   контрол и приема отчета за изпълнението му;
    5. Определя размера на местните  такси.
    6. Приемат решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на Общината и кметовете на кметства;
    7. Приемат решения за създаване, преобразуване и прекратяване  на търговски дружества с общинско имущество и избира представители  на общината в техните органи;
    8. Приемат решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при  условия и по ред, определен със закон;
    9. Създава кметства при условия и по ред, определени със закон;
    10. Прави  предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите  на Общината;
    11. Приемат решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
        (3) Решенията на Общинския съвет се приемат с  поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието когато се:
         1. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
          2. Определя размера на местните такси;
          3. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете по кметства;
          4. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
          5. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и за решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
          6. Приема решения за създаване и прекратяване на общински фондации и за управлението на дадено имущество;
          7. Приема решения за участие на общината в сдружения на местните власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
       (4) Когато са постъпили няколко предложения за избор на кандидати, за избрани се смятат кандидатите, за които са гласували най - много общински съветници


Чл.53. (1). Резултатът от гласуването се обявява от Председателя на Общински съвет.
(2). Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени, председателят веднага подлага на гласуване предложението за повторно гласуване. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.
(3) Повторно гласуване по същество на взето решение в рамките на същото заседание е недопустимо.
Чл.54. (1). Решенията на Общинския съвет се обявяват на населението чрез средствата за масово осведомяване и местния радиовъзел и  Интернет страницата на Общината, информационно табло на Общинския съвет.
    (2). С решение на Общинския съвет отделни заседания може да се предават по местния радиовъзел, кабелна и ефирна телевизия и интернет.
    (3). Гражданите от общината могат да четат на място в общинската администрация в рамките на 8 часовото работно време, във всеки работен ден, актове на общинския съвет или да получат копия срещу заплащане.
    Чл. 55.  (1).  За всяко заседание на Общинския съвет се води протокол. Протоколът се подписва от председателя /председателстващия/ и техническия сътрудник. В него се вписват пълния текст на изказванията, предложенията, начина на гласуването им и всички взети решения по обсъжданите въпроси;
(2). Всички писмени материали, предоставени на заседанието се прилагат към протокола и се считат за неразделна част от него;
(3). Протоколът се приключва не по-късно от три дни от датата на заседанието и в 7-дневен срок се изпраща на Областния управител за контрол по законосъобразност;
    (4). Общинските съветници имат право в 7-дневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и писмено поискат извършване на поправки в него. Спорните моменти относно това се решават от Общинския съвет на следващото заседание.

Глава седма
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ

Чл. 56. (1). Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината, Зам. Кметове, секретар и общинските съветници съобразно техните пълномощия. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета.
(2). Проектът се обсъжда и гласува, след като Общинският съвет изслуша становищата на вносителя и на постоянните комисии, на които той е бил разпределен. Становищата на вносителя и на комисиите могат да бъдат устни или писмени.
Чл. 57. Проекти за декларации и обръщения от името на общинския съвет може да внася всеки общински съветник.
Чл. 58.(1). Кметът на Общината организира изпълнението на решенията на Общински съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на Общински съвет актовете си издадени в изпълнение на неговите решения в 7 дневен срок от издаването им.
 (2). Актовете на Кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон не е предвидено друго;
(3). Общинският съвет може да отменя актове на кмета на общината, издадени в нарушение на неговите решения по чл.21 от ЗМСМА в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.
(4). Актовете на Общинския съвет могат да се оспорват пред съответния административен съд.
(5). Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.
(6). Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.
(7). Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.
(8). Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.
(9). Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.
(10). Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
(11). Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(12). Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(13). За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, установени със закон.

Глава осма
КОНТРОЛ И ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА

Чл. 59. (1). Общинските съветници имат право да отправят питания до кмета на Общината.
         (2). Тези питания се отправят чрез председателя до началото на всяко заседание преди разглеждане на дневния ред. Председателят  огласява постъпилите питания.
         (3). Общинския съветник изрично посочва в питането дали желае писмен отговор.
         (4). Председателят на Общинския съвет взема мерки за своевременно уведомяване адресата на питането.
(5). Общинските съветници могат да оттеглят своите питания писмено до започване на заседанието, или устно в самото заседание.
Председателят на общинския съвет уведомява кмета за това.
Чл.60. (1). Отговорът на питането може да бъде устен или писмен.
         (2). Писменият отговор се дава в срок не по-късно от 14 дни и се депозира в канцеларията на Общинския съвет.
(3). В случай, че отговорът е устен, той се дава по възможност до края на съответното заседание или най-късно на следващото.
(4). Постъпилите писмени отговори на питания се оповестяват от председателя на следващото заседание преди гласуване на дневния ред.
         (5). Питането или отговорът по него не се разглеждат, когато общинският съветник, отправил питането, отсъства от заседанието.
        Чл.61. (1).  Питанията трябва конкретно да са формулирани и да не съдържат становища или коментари по съществото на поставения въпрос, както обвинения или лични нападки към адресата или трети лица.
         (2). Питанията не могат да третират въпроси, излизащи извън дейността и компетенциите на Общинския съвет или Кмета на общината.
(3). Контролът по ал. 1 на питанията се осъществява от председателят на Общинския съвет.
         Чл. 62. По отговорите на питанията не се допускат разисквания, освен възможността на питащия съветник да изрази удовлетворението или неудовлетворението си от отговора, като обясни мотивите си за това в рамките на две минути.
         Чл. 63. Отговори на питания на граждани се дават веднага или в писмен вид, ако е необходимо да се извърши проверка в срок до 14 дни от постъпване на питането, за което Общинския съвет следва да бъде уведомен.


Глава  девета
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

    Чл. 64. (1). Дейността на Общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация в следните насоки:
    1. По цялостната организация на заседанията, своевременно изготвяне на материали и проекторешения и изпращането им в определените срокове на общинските съветници и други заинтерисовани лица.
    2. Организиране срещи на общинските съветници с граждани от общината.
    3. По организационното подпомагане на постоянните и временни комисии при провеждане на заседанията, при проучване на отделни проблеми и подготвяне предложения до Общинския съвет и осъществяване взаимодействието между отделните комисии.
    4. По организиране на деловодната работа, съставяне протоколите от заседанията на Общинския съвет и съхраняването им.
    (2). В структурата на общинската администрация има технически сътрудник, който подпомага работата на Общинския съвет.Той се назначава и освобождава от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет.
    (3). Общинският съвет може да избира  обществен посредник.
    1. Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/ 3  от общия брой на общинските съветници;
    2. Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация;
    3. Прави проверки по постъпили жалби и сигнали;
    4. Посредничи между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения;
    5. Предложения за избор на обществен посредник могат да правят само общинските съветници;
    Чл. 65. (1). Кметът на общината организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това съгласно чл. 44 ал. 1 т.7 от ЗМСМА два пъти годишно.
(2). Кметът на общината, зам.кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници участвуват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас.
(3). При обсъждане на въпроси отнасящи се  до съответните кметства и населени места, кметовете и кметските наместници задължително се изслушват.
    Чл. 66. Освен правомощията уредени в чл.44 от ЗМСМА Общинският съвет възлага на кмета на общината следните правомощия:
    1. Да стопанисва общинското имущество в Община Сунгурларе;
    2. Да осъществява контрол на кметовете и кметските наместници от общината за правилното стопанисване на общинското имущество по кметства и населени места;
    3. Да предлага на общинския съвет проекторешения за разпореждане с общинско имущество;
    Чл. 67. Правомощията на кметовете на кметства освен тези по чл.46 от ЗМСМА:
    1. Да организират изпълнението на задачите, произтичащи от
законите в Република България;
    2. Да стопанисват и отговарят за  общинското имущество на територията на кметството;
    3. Да правят предложения до Общинския съвет чрез кмета на общината за разпореждане с общинско имущество от съответното кметство;
         4. Да осъществяват контрол по изпълнение заповедите на кмета на общината и решенията на Общинския съвет;
    Чл. 68. Правомощия и задължения на кметските наместници:
    1. Организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
    2. Отговарят за стопанисването на общинското имущество, което е в населеното място    
         3. Предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организират охраната на полските имоти;
    4. Водят регистрите по гражданско състояние и изпращат актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
    5. Осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
    6. Осигуряват спазването на обществения ред;
    7. Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
    8. Организират изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място и упражняват контрол във връзка с това;
    9. Представляват населението пред държавни,  обществени и политически организации;
    10. Изпълняват функции, възложени му от кмета на общината.
Чл. 69. Общинският съвет определя размера на възнагражденията на кмета на общината и кметовете на кметства.
          Чл. 70. Кмета на Общината отчита пред Общински съвет командировачните и други разходи извършени във връзка с неговата дейност на всеки 6 месеца.
          Чл. 71. Платеният годишен отпуск или друг вид отпуск Кмета на Общината може да ползва след писменно уведомление до Общински съвет, като към него се прилага и заповед за заместване.
         Чл. 72. Кмета на Общината представя пред Общински съвет програма за управление за срока на мандата в три месечен срок от полагане на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кмета на Общината представя пред Общински съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари всяка година.
          Чл. 73. (1). По решение на общото събрание на населението в кметствата могат да се избират кметски съветници за подпомагане дейността на кмета на населеното място.
    (2). Броят на кметските съветници е съобразен с броя на жителите в населеното място, и е както следва:
    1.При население до 1000 жители – 3 съветника;
    2.При население над 1000 жители – 5 съветника;
    (3). Кметските съветници имат право само на съвещателен глас.
         (4). Общо събрание на населението се свиква и провежда съобразно разпоредбите  на чл. 57 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
    (5). Избора на кметски съветници става с тайно гласуване.За избрани се считат кандидатите получили повече от половината гласове от присъстващи граждани с избирателни права.
    (6). Контролът по процедурата за избор на кметски съветници се извършва от временна комисия по чл. 22 от ЗМСМА.
         (7).Разходите по организацията на общото събрание на населението се покриват от общинския бюджет.

Глава десета
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


    § 1. Правилникът може да се изменя и допълва по предложение на председателя на Общинския съвет или от общински съветник. Решението за приемане, изменение и допълнение на този правилник се взема с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници с явно гласуване.
§ 2. (1) Общинският съвет приема тълкувателни решения по отделни текстове на този правилник, които предизвикват различно тълкуване в процеса на прилагането им.
(2) Общинският съвет може да приема отделни решения по неуредени процедурни въпроси на този правилник, които се прилагат само за конкретното заседание, освен ако не бъде решено друго.

§ 3. (1). Този правилник е приет на основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА с решение № 3 на Общински съвет гр. Сунгурларе от Протокол № 2 от 11.11.2011г. Отменя Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, мандат 2007 - 2011 г.
(2). Правилникът влиза в сила от датата на приемането му.

    
   

Външни връзки