Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 1855/24.11.2021 г.

по Административно дело №1491/2021г. постановено от Административен съд-Бургас,   ОТМЕНЯ    изцяло Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Сунгурларе, приета с решение  по т.1 от протокол №33/22.02.2020г. на Общински съвет Сунгурларе.

 

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                РУЖДИ ХАДЖЕН