Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 1686/03.12.2020 г.

по Административно дело №1901/2020г. постановено от Административен съд-Бургас,   ОТМЕНЯ   по протест на прокурор от Окръжна прокуратура-Бургас като незаконосъобразна разпоредбата на чл.20, ал.1 от Наредбата за управление на горските територии на Община Сунгурларе, приета от Общински съвет-Сунгурларе с решение по Протокол №48/20.04.2011 г., изменена с решение по Протокол №50/28.05.2015г.

               

 

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                ХАЛИЛ АХМЕД