Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 253/14.02.2020 г.

по Административно дело №1815/2019г. постановено от Административен съд-Бургас, се  отменя  чл.7, чл.23, ал.1, чл.25, ал.1 и чл.34, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сунгурларе приета с решение по Протокол №30/31.01.2014 г. на Общински съвет Сунгурларе, В ЧАСТТА относно „събиране“ и „транспортиране“.

               

 

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                ХАЛИЛ АХМЕД