Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 1813/31.10.2019г. по Адм.дело №1991/2019г.

, постановено от Административен съд-Бургас, се  отменя  изцяло нормата на чл.63, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе, приета с решение №443 от 31.05.2019г. на Общински съвет – Сунгурларе.

                Отменя нормата на чл.43, ал.2 от същата Наредба, в частта „…… или в тази наредба……“.

 

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                               ХАЛИЛ АХМЕД