СПРАВКА

 

за постъпилите предложения относно Проект заПравилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе

 

1. На 27.11.2019 г. е постъпило предложение относно допълване на текста на чл. 55 с нова ал. 5 – „Всяка политическа партия, представена в общинския съвет получава копие от протокола в 14 дневен срок от заседанието”.

Становище на вносителя на проекта: В правилника е регламентирана възможността на общинските съветници  в 7-дневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и писмено поискат извършване на поправки в него - чл. 55, ал. 4.  Регламентирано е и обявяването на решенията на общинския съвет чрез средствата за масово осведомяване и  Интернет страницата на Общинския съвет, информационно табло на Общинския съвет – чл. 54, ал. 1. Предвидена е и възможност актовете на общинския съвет да бъдат четени на място и съответно копия от същите да бъдат получавани срещу заплащане – чл. 54, ал. 2. С оглед така предвидените възможности общинските съветници да се запознаят с протокола, комисията счита че допълването на чл. 55 с исканият текст е неоснователно, а и ограничително по отношение на избрани общински съветници като независими, т.к. предложението касае само политически партии.

2.На 04.12.2019 г. е постъпило предложение относно отпадане на текста на ал. 3 в чл. 23 -   Общински съветник може да бъде избиран за председател само на една постоянна комисия.

Становище на вносителя на проекта: Ограниченията, които са предвидени в ЗМСМА е единствено и само по отношение на броя на постоянните комисии, в които може да бъде избиран един общински съветник – конкретно в чл. 48, ал.2 е посочено „Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии“. С правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе не може да се поставят ограничения, извън тези, регламентирани от закона, поради което и предложението е основателно.