Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

25
Ноември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.11.2022г.

Препис извлечение № 38 от 21.11.2022 г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/препис извлечение № 38 от 21.11.2022...

23
Ноември2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.docx 1.pdf)

03
Ноември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2022г.

Препис извлечение №37 от 31 10 22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №37 от 31.08.22г..pdf)

26
Октомври2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

05
Октомври2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.09.2022.

Препис извлечение №36 от 28.09.22г (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №36 от 28.09.22г.pdf)

29
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.08.2022г.

Препис извлечение №35 от 31.08.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №35 от 31.08.22г..doc)

23
Септември2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

07
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 15.08.2022г.

Препис извлечение №33 от 15.08.2022. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №34 от 15.08.2022 г..doc)

07
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2022 г.

Препис извлечение №33 от 29.07.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №33 от 29.07.22г..doc)

26
Август2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

04
Август2022

Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество - 08.2022 ново приложение

Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество - 08.2022 ново приложение...

26
Юли2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г.

Препис извлечение №32 от 30.06.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №32 от 30.06.22г..doc)

«
»

СПРАВКА

 

за постъпилите предложения относно Проект заПравилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе

 

1. На 27.11.2019 г. е постъпило предложение относно допълване на текста на чл. 55 с нова ал. 5 – „Всяка политическа партия, представена в общинския съвет получава копие от протокола в 14 дневен срок от заседанието”.

Становище на вносителя на проекта: В правилника е регламентирана възможността на общинските съветници  в 7-дневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и писмено поискат извършване на поправки в него - чл. 55, ал. 4.  Регламентирано е и обявяването на решенията на общинския съвет чрез средствата за масово осведомяване и  Интернет страницата на Общинския съвет, информационно табло на Общинския съвет – чл. 54, ал. 1. Предвидена е и възможност актовете на общинския съвет да бъдат четени на място и съответно копия от същите да бъдат получавани срещу заплащане – чл. 54, ал. 2. С оглед така предвидените възможности общинските съветници да се запознаят с протокола, комисията счита че допълването на чл. 55 с исканият текст е неоснователно, а и ограничително по отношение на избрани общински съветници като независими, т.к. предложението касае само политически партии.

2.На 04.12.2019 г. е постъпило предложение относно отпадане на текста на ал. 3 в чл. 23 -   Общински съветник може да бъде избиран за председател само на една постоянна комисия.

Становище на вносителя на проекта: Ограниченията, които са предвидени в ЗМСМА е единствено и само по отношение на броя на постоянните комисии, в които може да бъде избиран един общински съветник – конкретно в чл. 48, ал.2 е посочено „Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии“. С правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе не може да се поставят ограничения, извън тези, регламентирани от закона, поради което и предложението е основателно.

Външни връзки