На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 20.11.2019.г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет Сунгурларе, мандат 2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за община Сунгурларе.