На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на05.09.2019г.  /четвъртък/ от 13:0. в ритуалната зала на Община Сунгурларе

                                    

  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе, относно: Актуализация на бюджета на община Сунгурларе./Вх.№101/27.08.2019г./

 

2.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Отчет на кмета на община Сунгурларе за изпълнение  на решенията приети от Общински съвет Сунгурларе от 01.01.2019г. до 30.06.2019г./Вх.№100/27.08.2019г./

3.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Удостояване с отличието „Почетен знак на Община Сунгурларе“ Детска градина „Слънце“ гр.Сунгурларе и Детска градина „Славейче“ с.Чубра. /Вх.№90/05.08.2019г./

 

4.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на съгласие от Общински съвет-Сунгурларе на Община Сунгурларе за ползване на част от финансовите средства, натрупани като отчисления по чл.64 от ЗУО за закупуване на един брой употребяван комбиниран багер товарач. ./Вх.№99/27.08.2019г./

5.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе  относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния брой в училища в община Сунгурларе за учебната 2019/2020 г../Вх.№93/13.08.2019г./

 

 

 

 

6.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе, относно:Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) Іза фотоволтаична централа квартал 115 ПУП гр.Сунгурларе, обл.Бургас./Вх.№91/12.08.2019г./

 

 

7.    Доклад от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Сунгурларе към 30.06.2019г../Вх.№98/20.08.2019г./

8.    Доклад от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе, относно Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Сунгурларе към 31.12.2018г. /Вх.№97/20.08.2019г./

 

9.    Докладна записка от Халил Ахмед – Председател на ОбСъвет-Сунгурларе,относно: Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г./Вх.№102/28.08.2019г./

 

                            Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

 Председател ОбС:  /п/     

                              /Халил Ахмед/