На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на04.07.2019г./четвъртък/ от 16:0. в с.Садово, общ.Сунгурларе. 

                              

  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно:Допълнение на програмата за управление и разпореждане  с общинска собственост./Вх.№73/24.06.2019г./

 

2.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Предварително съгласие за делба на общински имот и промяна НТП/Вх.№78/27.06.2019г./

 

3.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване-язовири ./Вх.№75/24.06.2019г./

4.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе  относно: Откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект-язовир, имоти №000480 по КВС/ПИ 81006.200.5 по кад.карта, одобрена със З-д №РД-18-1957/11.12.2018г./ и №000819 /ПИ 81006.23.78 по кад.карта, одобрена със З-д №РД-18-1957/11.12.2018г./ в землището на с.Черница – публична общинска собственост./Вх.№74/24.06.2019г./

 

5.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на имоти от общинския поземлен фонд./Вх.№76/24.06.2019г./

 

 

 

                            Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

 

 

 Председател ОбС:     /п/

                              /Халил Ахмед/