На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на31.05.2019г.  /петък/ от 15:0. в ритуалната зала на Община Сунгурларе

                                    

  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно:Допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г./Вх.№55/24.04.2019г./

 

2.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе./Вх.№54/24.04.2019г./

3.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Учредяване на право на строеж върху имот – частна общинска собственост./Вх.№56/24.04.2019г./

 

4.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Ликвидиране на съсобственост чрез замяна и доплащане ./Вх.№57/24.04.2019г./

5.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе  относно: Учредяване безвъзмездно право на управление на помещение – частна общинска собственост на СНЦ“Златна възраст“ гр.Сунгурларе за нуждите на Клуб на пенсионера „Дълголетие“ с.Прилеп, общ.Сунгурларе./Вх.№58/24.04.2019г./

 

6.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе, относно :Предоставяне под наем на помещения-частна общинска собственост./Вх.№67/23.05.2019г./

7.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе, относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) ІІІобщ, ІVобщ и общински терен до дерето вквартал 26 и създаването на нова улица по ПУП с.Бероново, обл.Бургас. /Вх.№63/14.05.2019г./

 

8.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе, относно: Одобряване на Прогноза за периода 2020 – 2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Сунгурларе./Вх.№42/21.03.2019г./

 

 

                            Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

 

 Председател ОбС:     /п/

                              /Халил Ахмед/