На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на03.05.2019г.  /петък/ от 13:0. в ритуалната зала на Община Сунгурларе

                                    

  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1.    Предложение от Халил Ахмед – Председател на ОбСъвет Сунгурларе, относно попълване състава на Постоянната комисия по финансова, икономическа, инвестиционна и аграрна политика и общинска собственост.

 

2.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) ХІза социални услуги квартал 38 ПУП с.Подвис, обл.Бургас/.Вх.№43/21.03.2019г./

 

3.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно:Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) Хза озеленяване и канал квартал 1 ПУП гр.Сунгурларе, обл.Бургас./Вх.№44/21.03.2019г./

4.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за квартали 31, 32 и улица с о.т. (осови точки) 72-75 ПУП с.Славянци, община Сунгурларе, обл.Бургас./Вх.№45/26.03.2019г./

 

5.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал.2 от чл.26а, от ЗНЧ и за изразходваните от бюджета средства през 2018г.Вх.№50/08.04.2019г./

6.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе  относно: Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2019г./Вх.№52/22.04.2019г./

7.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе, относно: Кандидатстване на Община Сунгурларе, пред Сдружение "МИГ- Котел, Сунгурларе и Върбица"  с  Проект  “Обновяване на лесопарк „ Ичмята “  гр.Сунгурларе, община Сунгурларе“, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година/Вх.№53/23.04.2019г./

 

8.    Прегласуване на решение от Протокол №50 от 28.03.19г., прието по т.2 от дневния ред, в частта му по т.3 от предложението на Кмета на общината./Вх.№51/18.04.2019г./

 

 

                            Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

 Председател ОбС:     /п/

                              /Халил Ахмед/