Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

25
Ноември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.11.2022г.

Препис извлечение № 38 от 21.11.2022 г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/препис извлечение № 38 от 21.11.2022...

23
Ноември2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.docx 1.pdf)

03
Ноември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2022г.

Препис извлечение №37 от 31 10 22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №37 от 31.08.22г..pdf)

26
Октомври2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

05
Октомври2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.09.2022.

Препис извлечение №36 от 28.09.22г (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №36 от 28.09.22г.pdf)

29
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.08.2022г.

Препис извлечение №35 от 31.08.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №35 от 31.08.22г..doc)

23
Септември2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

07
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 15.08.2022г.

Препис извлечение №33 от 15.08.2022. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №34 от 15.08.2022 г..doc)

07
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2022 г.

Препис извлечение №33 от 29.07.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №33 от 29.07.22г..doc)

26
Август2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

04
Август2022

Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество - 08.2022 ново приложение

Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество - 08.2022 ново приложение...

26
Юли2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г.

Препис извлечение №32 от 30.06.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №32 от 30.06.22г..doc)

«
»

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на07.03.2019г.  /четвъртък/ от 15:0. в ритуалната зала на Община Сунгурларе

 

1.    Разглеждане на предложение от Диана Гурева  – Зам.кмет на Община Сунгурларе относно: Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви  на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към община Сунгурларе за 2018г../Вх.№13/24.01.2019г./

 

2.    Докладна записка от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Сунгурларе за третата година от мандат  2015-2019г./Вх.№14/25.01.2019г./

 

3.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПП (проект за подробен устройствен план – парцеларен план) за ПИ (поземлен имот) №150005, местност „Къмпинг Хан Крум” в землището на с.Камчия, община Сунгурларе, обл. Бургас с цел изграждане на пътна връзка към път ІІ-73 „Шумен - Карнобат” при км 51+260 – ляво./Вх.№15/29.01.2019г./

 

4.    Докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно:Кандидатстване на Община Сунгурларе с проект „Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социалната услуга „Домашен социален патронаж” в Община Сунгурларе” по Фонд „Социална закрила” към МТСП и осигуряване на собствени финансови средства ./Вх.№19/11.02.2019г./

 

5.    Докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на План за развитие на социалните  услуги  в община Сунгурларе за 2020г./Вх.№21/15.02.2019г./

 

6.    Докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе  относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Сунгурларе за 2019г./Вх.№22/15.02.2019г./

 

7.    Докладна записка от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд./Вх.№23/15.02.2019г./

 

8.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Ликвидиране съсобственост чрез продажба на общинско място. /Вх.№24/18.02.2019г./

 

9.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба  на терен  в кв.24  УПИ VI   по ПУП на с. Съединение , м/у двата квартала, общ. Сунгурларе , обл. Бургас /Вх.№25/18.02.2019г./

 

10.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба  на терен  в кв.23  УПИ XIIотреден за КОО    по ПУП на с.Вълчин ,  общ. Сунгурларе , обл. Бургас /Вх.№26/18.02.2019г./

 

11.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Учредяване на право на строеж върху имот – частна общинска собственост. /Вх.№27/18.02.2019г./

 

12.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Безвъзмездно учредяване  на право на строеж върху имот частна общинска собственост в с.Черница за построяване на параклис. /Вх.№28/18.02.2019г./

 

13.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Разпределение на общинския жилищен фонд за 2019г. /Вх.№29/18.02.2019г./

 

14.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Предоставяне под наем на помещения-частна общинска собственост. /Вх.№30/18.02.2019г./

 

15.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. /Вх.№31/18.02.2019г./

 

16.Докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Определяне на размера на основните месечни работни заплати на кмета на община Сунгурларе, кметовете на кметства и кметските наместници в община Сунгурларе от 01.01.2019г. /Вх.№32/18.02.2019г./

 

17. Докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване на община Сунгурларе в партньорство с община Созопол с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна  грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 г. /Вх.№33/19.02.2019г./

 

18.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Правила за издаване на Карти за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания. /Вх.№34/19.02.2019г./

 

 

                            Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

 Председател ОбС:     /п/

                              /Халил Ахмед/

 

Външни връзки