Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

25
Ноември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.11.2022г.

Препис извлечение № 38 от 21.11.2022 г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/препис извлечение № 38 от 21.11.2022...

23
Ноември2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.docx 1.pdf)

03
Ноември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2022г.

Препис извлечение №37 от 31 10 22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №37 от 31.08.22г..pdf)

26
Октомври2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

05
Октомври2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.09.2022.

Препис извлечение №36 от 28.09.22г (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №36 от 28.09.22г.pdf)

29
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.08.2022г.

Препис извлечение №35 от 31.08.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №35 от 31.08.22г..doc)

23
Септември2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

07
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 15.08.2022г.

Препис извлечение №33 от 15.08.2022. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №34 от 15.08.2022 г..doc)

07
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2022 г.

Препис извлечение №33 от 29.07.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №33 от 29.07.22г..doc)

26
Август2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

04
Август2022

Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество - 08.2022 ново приложение

Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество - 08.2022 ново приложение...

26
Юли2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г.

Препис извлечение №32 от 30.06.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №32 от 30.06.22г..doc)

«
»

На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на20.12.2018г.  /четвъртък/ от 15:3. в ритуалната зала на Община Сунгурларе

                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Безвъзмездно право на прокарване /преминаване/ на линейни обекти в гр.Сунгурларе от „Електроразпределение Юг“ ЕАД гр.Пловдив през публична общинска собственост./Вх.№615/07.12.2018г./

 

2.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Безвъзмездно право на прокарване /преминаване/ на линейни обекти в с.Бероново  от „Електроразпределение Юг“ ЕАД гр.Пловдив през публична общинска собственост./Вх.№616/07.12.2018г./

3.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение /съгласие/ за изменение  на ПУП-ПР /подробен устройствен план-план за регулация / за УПИ / урегулиран поземлен имот I188 кв.28 и улица с о.т. /осови точки/ 87-88 ПУП с.Чубра, обл.Бургас./Вх.№617/10.12.2018г./

 

4.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение /съгласие/ за изменение  на ПУП-ПР /подробен устройствен план-план за регулация / за квартал 11 и улица с о.т. /осови точки/ 118-35 ПУП на с.Подвис, обл.Бургас./Вх.№621/12.12.2018г./

 

 

5.    Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение /съгласие/ за изменение  на ПУП-ПР /подробен устройствен план-план за регулация / за квартали 31,32  и улица с о.т. /осови точки/ 72-75 ПУП на с.Славянци, обл.Бургас./Вх.№622/12.12.2018г./

 

6.    Разглеждане на докладна записка  отХалил Ахмед – Председател на Общински съвет относно:Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода от 01.03.2018г. до 20.12.2018г./Вх.№618/10.12.2018г./

 

7.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Актуализация  на общинска програма за управление на отпадъците /ПУО/ 2015-2020 г./Вх.№619/10.12.2018г./

8.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Вземане на решение за упълномощаване на Кмета на община Сунгурларе да подпише „Запис на заповед”, като обезпечение на авансово плащане по Административен договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.003-0030-C01, по Процедура № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”, Финансирана ОП РЧР 2014 - 2020г./ /Вх.№620/11.12.2018г./

 

9.    Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет гр.Сунгурларе относно: Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Сунгурларе и Председателя на Общински съвет за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г./Вх.№623/12.12.2018г./

 

10.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Сунгурларе към 30.06.2018г./Вх.№624/12.12.2018г../

 

11.Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно :Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2018г. /Вх.№625/13.12.2018г./

 

 

                            Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

 Председател ОбС:     /п/

                              /Халил Ахмед/

 

Външни връзки