Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

25
Ноември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.11.2022г.

Препис извлечение № 38 от 21.11.2022 г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/препис извлечение № 38 от 21.11.2022...

23
Ноември2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.docx 1.pdf)

03
Ноември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2022г.

Препис извлечение №37 от 31 10 22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №37 от 31.08.22г..pdf)

26
Октомври2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

05
Октомври2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.09.2022.

Препис извлечение №36 от 28.09.22г (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №36 от 28.09.22г.pdf)

29
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.08.2022г.

Препис извлечение №35 от 31.08.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №35 от 31.08.22г..doc)

23
Септември2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

07
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 15.08.2022г.

Препис извлечение №33 от 15.08.2022. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №34 от 15.08.2022 г..doc)

07
Септември2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2022 г.

Препис извлечение №33 от 29.07.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №33 от 29.07.22г..doc)

26
Август2022

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Покана (/images/Zasedania2022/ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС.pdf)

04
Август2022

Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество - 08.2022 ново приложение

Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество - 08.2022 ново приложение...

26
Юли2022

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г.

Препис извлечение №32 от 30.06.22г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №32 от 30.06.22г..doc)

«
»

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 20

от проведеното на 23.06.2021 година заседание

 

 

 

                                          Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.

2.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал.2 от чл.26а от ЗНЧ и за изразходваните от бюджета средства през 2020 година.

3.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба на имоти в община Сунгурларе.

4.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба на имоти в община Сунгурларе.

5.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Предоставяне на част от имот – частна общинска собственост за безвъзмездно управление на СУ “Христо Ботев“.

6.Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Поемане на дългосрочен общински дълг чрез ползване на дългосрочен банков кредит.

7.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Одобряване на прогноза за периода 2022-2024 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Сунгурларе.

 8.Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Предоставяне на свободните пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската  2021/2022 г. Приемане на годишния план за паша и определяне на правила за ползването на общинските пасища и ливади.

9. Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежана Илиева Начева от гр.Сунгурларе.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

По първа точка:

 

РЕШЕНИЕ №167

Общинския съвет – Сунгурларе,на основание чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва Програмата  за управление и разпореждане с общинско имущество за 2021 г., както следва :

  В раздел II А – Имоти, които  Община  Сунгурларе  има намерение да предостави  под наем /Дългогодишен срок/:

 № 211 – язовир с площ 154.123 дка , съставляващ имот с идентификатор 44029.41.57 по кад.карта на с.Лозарево;

 № 212  - аптека с обща площ 88 кв.м., находяща се в УПИ ІІ кв. 18 по ПУП на гр. Сунгурларе; 

 № 213  - битово кафене с обща площ 25 кв.м. и веранда с площ 10 кв.м., находящи се в УПИ ХХІІІ кв.69 по ПУП на гр. Сунгурларе;

 № 214 – нива с площ 51,189 дка, представляваща имот № 10327.43.74 по кад.карта на с.Везенково/стар № 043074/;

№ 215 – изоставена орна земя с площ 76,587 дка, представляваща имот № 72299.73.14 по кад.карта на с.Терзийско/стар № 073014/;

 № 216 - нива с площ 55,453 дка, представляваща имот № 30051.47.78 по кад.карта на с.Завет/стар № 047078/;

 № 217 – Овощна градина  с площ 1,641 дка, представляваща имот № 30051.2.1 по кад.карта на с.Завет/стар № 002001/;

 № 218  - нива с площ 8,465 дка, представляваща имот № 56959.110.188 по кад.карта на с.Подвис/стар № 110188/;

 № 219  - нива с площ 41,194 дка, представляваща имот № 56959.400.33 по кад.карта на с.Подвис/стар № 400033/;

  № 220  - нива с площ 7,922 дка, представляваща имот № 76056.46.1 по кад.карта на с.Велислав/стар № 046001/;

  № 221  - нива с площ 16,084 дка, представляваща имот № 76056.46.2 по кад.карта на с.Велислав/стар № 046002/;

 № 222 - нива с площ 13,806 дка, представляваща имот № 76056.46.4 по кад.карта на с.Велислав/стар № 046004/;

 № 223  - друг вид нива с площ 122,994 дка, представляваща имот № 47096.25.106 по кад.карта на с.Манолич/стар № 000106/;

 № 224 - друг вид поземлен имот с площ 97,652 дка, представляваща имот № 70247.97.66 по кад.карта на гр.Сунгурларе/стар № 000308/;

 № 225 – гори с площ 432,172 дка, представляваща имот № 72299.73.18 по кад.карта на с.Терзийско/стар № 000299/;

 № 226 – Друга селскостопанска територия  с площ 8,799 , представляващ имот 65111.40.19 по кад.карта на с.Садово /стар № 000184/;

№ 227 - Храсти  с площ 8,799 дка , представляващ имот 65111.40.20 по кад.карта на с.Садово /стар № 000183/;

 № 228 –Горска територия с площ 30 дка, представляващ имот № 27615.104.42 по кад.карта на с.Есен / стар № 000615/.

 

 В раздел ІІ В – Имоти , които Община Сунгурларе има намерение да продаде:

 № 67 –  имот с площ 1484 кв.м. , съставляващ имот с идентификатор 10327.107.37 по кад.карта на с.Везенково

№ 68 – имот  с площ 9945 кв.м. , съставляващ имот с идентификатор 56959.140.157 по кад.карта на с.Подвис / 000511/.

 

В раздел ІІІ – Описание на съсобствени между общината и трети лица имоти, която ще бъде прекратена по реда на чл. 36 от ЗОС:

№ 4 -193/493 ид.ч.кв.м. от поземлен имот 47096.501.232  по кад.карта на с.Манолич.

 

По втора точка:

РЕШЕНИЕ №168

Общинския съвет – Сунгурларе, във връзка с изпълнението на разпоредбите на текстовете на чл.26 ал.2 и чл.26а т.4 и 5 от Закона за Народните читалища:

1.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2020 година, за читалище  „Просвета 1882” град Сунгурларе.

2.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2020 година, за читалище  „Христо Ботев – 1928” с. Подвис.

3.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2020 година, за читалище  „Васил Левски – 1929” с. Прилеп.

4.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2020 година, за читалище  „Светлина – 1920” с. Лозарево.

5.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2020 година, за читалище  „Гео Милев – 1930” с. Ведрово.

6.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2020 година, за читалище  „Просвета – 1935” с. Везенково.

7.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2020 година, за читалище  „Зора – 1929” с. Вълчин.

8.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2020 година, за читалище  „Христо Ботев – 1927” с. Грозден.

9.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2020 година, за читалище  „Христо Ботев – 1928” с. Завет.

10.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2020 година, за читалище  „Васил Левски – 1936” с. Босилково.

11.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2020 година, за читалище  „Просвета -  1937“ с. Садово.

12.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2020 година, за читалище  „Напредък – 1908” с. Славянци.

13.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2020 година, за читалище  „Христо Ботев – 1928” с. Съединение.

14.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2020 година, за читалище  „Христо Ботев – 1928” с. Терзийско.

15.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2020 година, за читалище  „Пробуда – 1931” с. Чубра.

16.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2020 година, за читалище  „Христо Ботев – 1932” с. Черница.

 

По трета точка:

 

РЕШЕНИЕ №169

Общинския съвет – Сунгурларе:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост , ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Прилеп, общ. Сунгурларе, а именно: терен с площ 716  кв.м., съставляващ  УПИ I в квартал 37 по ПУП на селото, актуван с АЧОС № 2810/29.03.2012 г., при начална цена 3284  лв. без ДДС / Три хиляди двеста осемдесет и четири лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 1495,00 лв. /Хиляда четиристотин  деветдесет и пет  лева /.

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост , ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Прилеп, общ. Сунгурларе, а именно: терен с площ 1159  кв.м., съставляващ  УПИ II в квартал 37 по ПУП на селото, актуван с АЧОС № 2811/29.03.2012 г., при начална цена 3430  лв. без ДДС /Три хиляди четиристотин и тридесет лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 1561,80 лв. /Хиляда петстотин шестдесет и един  лева и осемдесет стотинки/.

3.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост , ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Черница, общ. Сунгурларе, а именно: терен с площ 665  кв.м., съставляващ  УПИ VI в квартал 18 по ПУП на селото, актуван с АЧОС № 4227/17.03.2021 г., при начална цена 2863  лв. без ДДС /Две хиляди осемстотин и шестдесет и три лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 1516,20 лв. /Хиляда петстотин шестнадесет   лева и двадесет стотинки/.

 4.Продажба на имотите да се извърши след проведен публичен търг с явно наддаване, открит със заповед на Кмета на общината, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

5.Определените купувачи следва да заплатят достигната цена на имотите, 3 % местен данък, стойността  на разходите, направени от Общината за изготвянето на оценките, съгласно чл. 42 от НРПУРОИ.

 6. Общински съвет – Сунгурларе, упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга и с осъществяването на правните сделки.

 

По четвърта точка:

 

РЕШЕНИЕ №170

Общинския съвет – Сунгурларе, след проведеното поименно гласуване не прие предложението.

 

По пета точка:

 

РЕШЕНИЕ №171

Общинскиясъвет–Сунгурларе, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.23 от НРПУРОИ, предоставя безвъзмездно за управление на СУ „Христо Ботев”  гр.Сунгурларе  недвижим имот  - частна общинска собственост, а именно: 130/382  ид.ч кв.м.  от масивна сграда с дървен гредоред , находяща се в североизточната част на УПИ VI квартал 100   по ПУП на гр. Сунгурларе, обл.Бургас , актувана с АЧОС № 1569/08.02.2005 г., за срок от 10 години.

 

По шеста точка:

 

РЕШЕНИЕ №172

Общинския съвет – Сунгурларе, след проведеното поименно гласуване не прие предложението.

 

По седма точка:

РЕШЕНИЕ №173

 Общинския съвет   - Сунгурларе, на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе:

1.Одобрява „Прогноза за периода 2022-2024 година на постъпленията от местни приходи  и на разходите за местни дейности на Община Сунгурларе” – Приложение № 8.

2.Одобрява  „Прогноза  на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2021-2022 г.” – Приложение № 1а.

3.Одобрява  „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода 2021-2024 г.” – Приложение № 6г.

 

По осма точка:

 

РЕШЕНИЕ №174

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37и, ал.3, ал.4 и чл.37о, ал.1 и ал.4    от Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи

1.  Определя  пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд  на територията на Община Сунгурларе за общо и индивидуално ползване от  животновъди, собственици и ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ  за стопанската 2021/2022 год., съгласно /Приложение № 1/, неразделна част от настоящото решение.

2.  Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване  за стопанската 2021/2022 год., земеделски земи  – общинска собственост, включени в Приложение № 1 с начин на трайно ползване „пасища“ , с годишна наемна цена : 10,00 лв/дка  и за имоти с начин на трайно ползване  „ливади“: 13,40 лв/дка.

3. Приема годишен план за паша   и задълженията на общината  и ползвателите за поддържането им. /Приложение № 2/.

4. Да се предоставят на животновъди за „почистване“ пасища, мери и ливади, който изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 год. изменена и в сила от 30.03.2018  год. за критериите за допустимост на земеделските  площи за подпомагане  по схемите и мерките  за плащане на площ, с срок на ползване до 10 стопански години, като за същите  не се дължи заплащане на наемна цена  за първите две стопански години.

5.  Приема   Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади –  /Приложение № 3/.

6.  Пасища, мери и ливади , които не са наети за индивидуално ползване , се определят за общо ползване, като се ползват безвъзмездно  от всички лица, притежаващи животни в съответствие с традиционните практики на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства.

 

По девета точка:

 

РЕШЕНИЕ №175

Общинския съвет – Сунгурларе:

1. На основание  чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 2, т. 1  и чл. 8 от Правила за реда  и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе, отпуска на Снежана Илиева Начева, с ЕГН ---------------, с постоянен адрес: гр. Сунгурларе, ул.Свобода №5, еднократна финансова помощ в размер на две минимални работни заплати /общо 1 300 лева/.

2. Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да издаде заповед за отпускане на еднократната финансова помощ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

                                                             ХАЛИЛ АХМЕД 

Външни връзки