ОБЯВЛЕНИЕ


В изпълнение на Решение №456 от 01.08.2019г. на ОбС-Сунгурларе – пр.№54,

Общински съвет Сунгурларе УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Карнобат с мандат 2020-2023г., при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно:

Прочети още...

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ                   

I.Общински съвет Сунгурларе открива процедура за определяне на 10 /десет/ съдебни заседатели за Районен съд Карнобат с мандат 2020-2023 г. при следните правила:

Прочети още...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 296/21.02.2019г. по Адм.дело №2929/2018г., постановено от Административен съд-Бургас,  отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Сунгурларе, приета с решение №252 по протокол №27 от 29.06.2010г. на Общински съвет Сунгурларе.

 

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                               ХАЛИЛ АХМЕД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 2304/07.12.2018г. по Адм.дело №1335/2018г., постановено от Административен съд-Бургас,  отменя Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сунгурларе.

 

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                               ХАЛИЛ АХМЕД

 

Решение № 562/22.03.2018г. на АС-Бургас

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 562 от 22.03.2018 на Административен съд – гр. Бургас

 ОБЯВЯВА за нищожни разпоредбите на чл. 45 , ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 46, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 47, чл. 48, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Раздел II „Административно-наказателни разпоредби“, Глава 3 на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Сунгурларе.

 

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                               ХАЛИЛ АХМЕД

Решение № 2101/07.12.2017г. на Административен съд – гр. Бургас

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 2101 от 07.12.2017г. на Административен съд – гр. Бургас се отменя чл. 40 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе /Приета от ОбС - Сунгурларе с решение по Протокол № 18/30.01.2009г.; последно изменена с решение по Протокол № 22/30.12.2016г./.

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/
ХАЛИЛ АХМЕД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че Решение № 2279/22.12.2017г. на Административен съд – гр. Бургас  отменя  чл.74, ал.2, т.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе.

Прочети още...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че Решение № 2280/22.12.2017г. на Административен съд – гр. Бургас  отменя  разпоредбите на чл. 38, ал. 1, т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе

Прочети още...

Още статии ...

  1. РЕШЕНИЕ №1548/09.10.2017Г.