РЕШЕНИЕ №1548/09.10.2017Г.

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че Решение № 1548/09.10.2017г. на Административен съд – гр. Бургас  отменя  разпоредбите на чл.4 ал.1 т.4 и т.5, чл.7 и чл.53, чл.54 и чл.55 на глава IVот Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе /Приета от ОбС - Сунгурларе с решение по Протокол № 18/30.01.2009г.; последно изменена с решение по Протокол № 22/30.12.2016г./.

 

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                               ХАЛИЛ АХМЕД