ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СУНГУРЛАРЕ

ДОКЛАД

 НА

КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

         ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

          В изпълнение на Решение № 456 от 01.08.2019г. на ОбС - Сунгурларе – пр. № 54 на Общински съвет Сунгурларе за откриването на процедурата за определяне на съдебни заседателиза Районен съд Карнобат с мандат 2020-2023г., Ви информирам:

1.    На  основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната властна интернет страницата на Общински съвет Сунгурларе беше публикувано обявление за откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане.

 

2.    В обявеният срок, 16.08.2019г. заявление по образец за участие в процедурата, ведно с необходимите документи по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на Общински съвет Сунгурларе е постъпило от 1/един/ кандидат.

 

3.    Комисията извърши проверка на документите на кандидата за съдебен заседател и реши:

 

3.1.       Кандидатът  отговаря на изискванията по чл. 67, ал. 1 и 3 от Закона за съдебната власт.  

3.2.       Кандидатът е представил необходимите документи по чл. 68, ал. 3.

3.3.       Лицето може да се кандидатира за съдебен заседател.

 

4.    Комисията допуска до участие кандидата и публикува на интернет страницата на Общинския съвет постъпилите документи по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

 

5.    Комисията насрочва изслушването по чл. 68а, ал. 3  на кандидата на 02.09.2019г. от 13:30 в залата наОбщински съвет Сунгурларе. За предстоящото изслушване лицето  е  незабавно уведомено.

С уважение,                                                                                                    19.08.2019г.

Мария Димитрова            /П/,                                                                      гр. Сунгурларе

Сабрие Копук                    /П/,

Николай Терзиев              /П/

 

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СУНГУРЛАРЕ

ДОКЛАД

 НА

КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

         ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

          В изпълнение на Решение № 456 от 01.08.2019г. на ОбС - Сунгурларе – пр. № 54 на Общински съвет Сунгурларе за откриването на процедурата за определяне на съдебни заседателиза Районен съд Карнобат с мандат 2020-2023г. и Решение на Комисията за избор на съдебни заседатели от 19.08.2019г. за насрочване на изслушване по чл. 68а, ал. 3  от ЗСВ на кандидат за съдебен заседател,Ви информирам:

1.    На 02.09.2019г. от 13:30 в залата наОбщински съвет Сунгурларесе проведе изслушване на кандидата за съдебен заседател г-жа Ирина Джендова.

 

2.    Изслушването протече при следният ред:

2.1.Самостоятелно представяне на кандидата.

2.2.Въпроси и отговори.

3.    От изслушването на кандидата стана ясно, че г-жа Джендова е личност с житейски и професионален опит, отличава се с обективност, критичност, безпристрастност, чувство за отговорност и активна гражданска позиция по чувствителните теми в дневния ред на обществото.

 

4.    Комисията предлага на Общински съвет Сунгурларе:

 

4.1.       Да определи кандидатурата на г-жа Джендова за съдебен заседател.

4.2.       На основание чл. 68в от ЗСВ, Общински съвет Сунгурларе да изпрати  кандидатурата за съдебен заседател на г-жа Джендова, заедно с копие от решението си и документите по чл. 68, ал. 3 до Председателя на Окръжен съд Бургас.

4.3.       Да предложи кандидатурата на г-жа Джендова за избиране от общото събрание на съдиите при Окръжен съд Бургас..

 

5.    Комисията публикува на интернет страницата на Общинския съвет настоящия доклад,  заедно с протокола от изслушването на кандидата.

               

С уважение,                                                                                                    02.09.2019г.

Мария Димитрова            /П/,                                                                      гр. Сунгурларе

Сабрие Копук                    /П/,

Николай Терзиев              /П/

 

 

ПРОТОКОЛ

 НА

КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

определена с Решение № 456 от 01.08.2019г. на ОбС - Сунгурларе – пр. № 54 на Общински съвет Сунгурларе

от изслушването на кандидат за съдебен заседател

 

     Днес,02.09.2019г. в 13:30, в залата наОбщински съвет Сунгурларе, започна изслушването на г-жа Ирина Джендова - кандидат за съдебен заседател.

     Комисията, предостави на  кандидата възможност да представи себе си в личен и професионален план.

     Г-жа Джендова, представи себе си изчерпателно, като открои най-значимите моменти за своето развитие.

     Комисията, поиска от кандидата да мотивира желанието си за избирането и за съдебен заседател.

     Г-жа Джендова изтъкна мотиви,  които  произтичат от нейната активна гражданска и социална позиция.

   Комисията, поиска да узнае, дали на кандидата са му известни задълженията и отговорността на избраните съдебни заседатели, във връзка с чл. 70 и 71 от ЗСВ.

    Г-жа Джендова демонстрира подготвеност по въпроса.

    От страна на комисията не постъпиха други въпроси.

    Изслушването на г-жа Ирина Джендова приключи в 14:00 часа.

 

 

    Настоящият протокол е неразделна част от Доклада на Комисията за избор на съдебни заседатели от 02.09.2019г.

 

Мария Димитрова            /П/,                                                                      гр. Сунгурларе

Сабрие Копук                    /П/,                                                                        02.09.2019г.  

Николай Терзиев              /П/