С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 1494/09.08.2019г. по Адм.дело №302/2019г., постановено от Административен съд-Бургас,  отменя Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, приета с решение №13/10.02.2005г. на Общински съвет Сунгурларе, изменена с Протокол №14, т.3 от 03.10.2008г., протокол №25,т.12 от 20.08.2009г., протокол №47,т.8 от 24.03.2011г., протокол №13, т.5 от 16.06.2016г. от Общински съвет Сунгурларе.

 

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                               ХАЛИЛ АХМЕД