С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 296/21.02.2019г. по Адм.дело №2929/2018г., постановено от Административен съд-Бургас,  отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Сунгурларе, приета с решение №252 по протокол №27 от 29.06.2010г. на Общински съвет Сунгурларе.

 

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                               ХАЛИЛ АХМЕД