Няколко думи за този сайт

Уважаеми читатели,
като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Нашата кауза е Сунгурларе и неговите граждани! Нека си сътрудничим!

 

Общински съвет

Общинският съвет е орган на местното самоуправление в дадена община.

В България Общинският съвет:

1.определя политиката за изграждане и развитие на общината;
2.избира и освобождава кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление (Пловдив и Варна);
3.приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол, приема отчета за изпълнението му;
4.определя размера на местните такси;
5.приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
6.определя правомощията на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
7.създава райони и кметства;
8.приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
9.решава различни други въпроси.

Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити - граждани могат да присъстват на тях, да отправят питания, становища и предложения. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.

Общинският съвет се състои от общински съветници, които се избират от населението на общината. Броят на съветниците в един общински съвет се определя според населението на общината, като може да е от 11 (за община с население до 5000 души) до 51 (за община с над 160 000 жители). За Столичната община броят е специално определен от закона - 61 души.

 

„Общински съвет“ - Трета глава от Закона за местното самоуправление и местната администрация на Република България

Външни връзки