Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

Покана за дванадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

 
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ДВАНАДЕСЕТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 30.09.2020 година  (сряда) от 15:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния   
 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д :
 
1.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за квартали 1, 2А и 2 ПУП с.Завет, община Сунгурларе, обл.Бургас.
 
2.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) І6, за детска градина и ІІ8, за комплексно жилищно строителство квартал 18 ПУП гр.Сунгурларе, обл.Бургас.
 
3.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Трасе на главен тръбопровод за капково напояване на лозя, между язовирите находящи се в землището на с.Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас“.
 
4. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба  на терен  в кв.2  УПИ IV отреден за „сондажен кладенец”   по ПУП на с. Лозарево, общ. Сунгурларе , обл. Бургас.
 
5.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба  на имот – частна общинска собственост в с. Вълчин , общ. Сунгурларе , обл. Бургас.
 
6.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Ликвидиране съсобственост чрез продажба на общинско място – придаваемо при действие на ЗТСУ/отм.
 
7.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Построяване   гараж със склад в  УПИ V-общ.   на граница с общински УПИ IV-общ. за жилищно застрояване, двата в квартал 64  по ПУП на 
 
гр.Сунгурларе, общ. Сунгурларе , обл. Бургас.
 
8. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
 
 
9. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост с начин на трайно ползване-язовир.
 
10.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Промяна в разпределението на общински жилищен фонд за 2020 г.
 
11. Доклад от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Сунгурларе към 31.12.2019г.
 
12. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния брой за учебната 2020/2021г. в общинските училища на територията на община Сунгурларе.
 
13. Разглеждане на предложение от Хатидже Георгиева – общински съветник, относно: Освобождаване на физически и юридически лица-наематели на общинска собственост от заплащане на наем за времето на обявеното извънредно положение.
 
14.Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Кунев Хамзов от с.Везенково.
 
 
Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
ХАЛИЛ АХМЕД