Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

Покана за десетото заседание заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 23.07.2020 година  (четвъртък) от 15:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния  

                                 

                                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Издаване на Запис на заповед за авансово плащане на дейности по проект на Община Сунгурларе с договор за безвъзмездна  финансова помощ № 02/07/2/0/00603 „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе ”, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

2.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Издаване на Запис на заповед за ДДС по авансово плащане на дейности по проект на Община Сунгурларе с договор за безвъзмездна  финансова помощ № 02/07/2/0/00603 „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе ”, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

3.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Сунгурларе за период 2020 - 2023г.“

4. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Сунгурларе за период 2020 – 2030 г.“

5.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Предоставяне под наем на помещения – частна общинска собственост.

6.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сунгурларе

7.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Даване на принципно съгласие за поемане на общински дълг чрез подаване на заявление от Община Сунгурларе за кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на безлихвен заем за закупване на специализирана техника за сметосъбиране и сметоизвозване и съдове за събиране на битови отпадъци.

8. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Промяна на годишен план за ползване на дървесина поради това, че след извършена проверка от РДГ Бургас по план-извлечение се установи, че част от предложените отдели не отговарят на ГСП.

9. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2020 г.

10.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост сначин на трайно ползване - язовир

11. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба  на имоти – частна общинска собственост в с. Завет и с Подвис, общ.Сунгурларе, обл.Бургас

12. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:  Продажба  на имоти – частна общинска собственост в гр.Сунгурларе, общ.Сунгурларе, обл.Бургас.

13. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба на имоти от общинския поземлен фонд.

            14.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Подвис.

 

Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   /п/

                                                        ХАЛИЛ АХМЕД