Харта за правата на потребителя на административни услуги

 

ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Хартата на клиента на административни услуги се създава на основа Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приета с Решение на Министерски съвет № 465 от 09.07.2002г. и Планът за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приет с Решение на Министерски съвет № 671 от 2003г. Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административното обслужване в България. Неговото предназначение е да помогне на гражданите да се запознаят с функциите, които изпълнява кмета на общината, видовете услуги, които се извършват от Общинска администрация-Сунгурларе, да им разясни накратко основните права, които различни закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност, да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права, както и да заложи съвременни и по-високи стандарти в административното обслужване.

 

ВИЗИЯ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СУНГУРЛАРЕ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в община Сунгурларе. Той провежда регионалната политика в съответствие с националните и местните интереси. В тази дейност кметът на общината се подпомага от заместник кметове и общинска администрация.

Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. отговаря за опазването на обществения ред;

4. организира изпълнението на общинския бюджет;

5. организира изпълнението на дългосрочните програми;

6. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това.

7. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

8. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение;

9. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

10. организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия и аварии;

11. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.

12. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние;

13. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда; Осъществяването на всички тези дейности е разпределено между Обща и Специализирана администрация, които се ръководят от ресорни заместник кметове и административен секретар.

 

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СУНГУРЛАРЕ

 

1. Открито общуване и осигуряване на пълна и точна информация по достъпен и отзивчив начин на потребителите за предоставяните от Общинска администрация Сунгурларе услуги и сроковете за тяхното изпълнение.

2. Улесняване и насърчаване достъпа до административните услуги.

3. Съвместна работа с други организации и институции за предоставяне на усъвършенствани и комплексни услуги, съобразени с изискванията на потребителите.

4. Изграждане на комуникационна връзка между администрацията и потребителите на услуги за отчитане на техните мнения и оплаквания и създаване на система за измерване удовлетвореността на клиентите.

5. Постоянно усъвършенстване и подобряване качеството на работа при административното обслужване.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СУНГУРЛАРЕ

 

1. Административните услуги, предоставяни от Общинска администрация Сунгурларе като наименования, срок за извършване на дейността и необходими документи са подробно описани в брошури, които може да намерите в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2. Пълна информация за административните услуги клиентите могат да получат всеки работен ден от 8:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. по следните начини: - на място в центъра за услуги и информация на гражданите, намиращ се на ул. “Г.Димитров”№10 ет.1 в гр. Сунгурларе – от служителите, работещи в центъра, а при нужда от консултация и от други експерти от администрацията; - на телефон 05571 / 51-12

3. Запитвания относно предоставяните от Общинска администрация – Сунгурларе услуги, сроковете, процедурите и необходимите документи за тях могат да бъдат отправяни устно и писмено. Задаването на въпрос независимо от формата /устна или писмена/ ангажира администрацията и я задължава да отговори в предвидените от законите срокове. Сроковете се отнасят за отговор на запитване, а не за самото произнасяне със съответен акт на Кмета на общината. Окончателното произнасяне по въпроса става в законово предвидените срокове след събиране на всички необходими документи и извършване на нужните фактически действия.

4. В Общинска администрация Сунгурларе има утвърден ред за регистриране молбите, жалбите и др., които трябва да бъдат подадени в писмена форма с посочване на имена /поне две/ на заявителя, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и да са подписани.

 

ПРИНЦИПИ И СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СУНГУРЛАРЕ

 

1. НИЕ СЕ ОТНАСЯМЕ КЪМ ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ С УВАЖЕНИЕ.

2. ПОДДЪРЖАМЕ НЕУТРАЛНА И ЧЕСТНА ПОЗИЦИЯ СПРЯМО ВСИЧКИ ХОРА.

3. СЪСРЕДОТОЧАВАМЕ ВНИМАНИЕТО СИ ВЪРХУ ГРАЖДАНИТЕ.

4. ОТГОВАРЯМЕ ОСВЕДОМЕНО И ПРЕДОСТАВЯМЕ АКТУАЛНА И ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

5. ПРАВИМ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО, ЗА ДА ОТКЛИКНЕМ НАВРЕМЕ НА НУЖДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.

6. ПОДДЪРЖАМЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ.

7. НАСЪРЧАВАМЕ СЪВМЕСТНАТА РАБОТАТА С ГРАЖДАНИТЕ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ИНСТИТУЦИИ.

8. СПАЗВАМЕ АНГАЖИМЕНТИТЕ СИ.

9. ДАВАМЕ СВОЯ ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА.

10. НАСЪРЧАВАМЕ ОБРАТНАТА ВРЪЗКА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, МОЛБИ, СИГНАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Вие имате право да отправяте искания, молби или жалби до Общинска администрация Сунгурларе. Вариантите, в които можете да подадете жалба, молба, сигнал или предложение към нас са следните:

 

1. Лично, в Центъра за услуги и информация на гражданите; 2. По пощата на адрес : гр.Сунгурларе, п.к. 8470, ул.”Г.Димитров” №10; 3. Лично, в приемния ден на Кмета на общината – всеки понеделник от 14.00ч.до 17.00ч.

Вариантите, в които можете да очаквате отговор от нас са следните:

1. При подаване от Ваша страна на искане, молба или жалба в деловодството на Общинска администрация Сунгурларе поставят входящ номер на документа и Ви дават информация за срока, в който ще Ви бъде отговорено. Не забравяйте винаги да носите със себе си документ за самоличност!

2. Писмо, с което Ви уведомяваме за предприетите мерки за разрешаване на Вашия проблем. В горната част на писмото има отбелязан входящ номер, под който е постъпило .Вашето искане, чрез този номер лесно и бързо в деловодството ни могат да направят справка за движението на преписката Ви.

3. Писмо, с което Ви уведомяваме, че исканата административна услуга или съдействие е извън правомощията на Кмета на общината. Със същото писмо ще бъдете уведомени, че жалбата Ви е препратена при възможност до компетентния да я разгледа орган. Това Ви спестява ангажимента да отправите повторно същото искане.

4. Ако в предвидения в закона срок (от 3 дни до 1 месец, в зависимост от искането и обема информация, който трябва да се обработи) не получите никакъв отговор от Общинска администрация Сунгурларе попадате в хипотезата на т. н. "мълчалив отказ". Това е хипотеза, при която липсата на отговор се приравнява на изричен отказ. 5. Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в 3-дневен срок от издаването му на всички заинтересовани граждани и организации. Съобщаването може да се извърши чрез писмено съобщение на посоченият от Вас адрес, което се установява с подпис или друг начин за обратна връзка. Когато адрес не е посочен, съобщението се поставя на информационното табло при Общинска администрация Сунгурларе.

 

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията.

Кой има право на достъп?

• български граждани

• чужденец или лице без гражданство

• българско или чуждестранно юридическо лице

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Заявлението се разглежда от Общинска администрация Сунгурларе във възможно най- кратък срок, но не по-късно от 14 дни. След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

Кога може да Ви бъде отказан достъп?

1. Когато исканата от Вас информация е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

2. Когато е свързана с оперативната подготовка на актовете на Общинска администрация Сунгурларе и няма самостоятелно значение;

3. Когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично съгласие за предоставяне;

4. Когато до информацията Ви е бил разрешен достъп през предходните шест месеца;

Как можете да се защитите?

Когато в Общинска администрация Сунгурларе не се съхранява исканата от Вас информация, ние препращаме Вашето заявление до компетентния орган, ако имаме данни кой я съхранява. При липса на такава възможност Ви уведомяваме за невъзможността да Ви бъде предоставена исканата информация. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред окръжните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта, по реда на Закона за административното производство или на Закона за Върховния административен съд. Условия и ред за определяне на разходите за предоставяне на обществена информация Достъпът до обществена информация е безплатен. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от Министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето. Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Настоящата Харта не е нормативен акт и въз основа на нея не може да се търси юридическа отговорност, но тя ангажира морално всички служители на Общинска администрация Сунгурларе да я спазват и да изпълняват задълженията си с грижа за Вас. Общинска администрация Сунгурларе е длъжна да създава условия за осъществяване правото на организациите и гражданите да правят предложения и да отправят сигнали за подобряване на дейността й, както и да подават жалби и молби за защита на техните права и законни интереси. Гражданите не могат да упражняват своите права и свободи във вреда на обществените интереси и на други лица. Настоящата Харта е отворена за изменения и допълнения, съобразени с Вашите нужди и изисквания и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СУНГУРЛАРЕ