Решения

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 24

от проведеното на 29.10.2021 година заседание

 

 

 

                                          Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.Разглеждане на искане с вх.№ 98 от 15.10.2021г.,относно предсрочно прекратяване на пълномощията на председателят на Общински съвет – г-н Халил Ахмед, поради системно неизпълнение на задълженията.

2.Избор на нов председател.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

По първа точка:

РЕШЕНИЕ №189

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл. 24, ал. 3, т. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл.12, ал. 1, т. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Сунгурларе,с тайно гласуване  прекратява предсрочно правомощията на председателя на Общински съвет Сунгурларе –  за системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.

 

По втора точка:

РЕШЕНИЕ №190

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл. 24, ал. 3 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 24, ал. 3, т. 2 от ЗМСМА и чл.12, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сунгурларе, след проведено тайно гласуване на общинските съветници и обявяване на резултатите от избраната комисията, избира за Председател на Общински съвет – Сунгурларе, г-н РУЖДИ ХИКМЕТ ХАДЖЕН.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:/п/

                                                             РУЖДИ ХАДЖЕН