Решения

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 22

от проведеното на 30.09.2021 година заседание

                                          Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Сунгурларе към 31.12.2020 г.

2.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Актуализация на бюджета  на община Сунгурларе за 2021 година.

3.Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг чрез ползване на дългосрочен банков кредит.

4.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на план за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Сунгурларе.

5.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2021 година.

6.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост с начин на трайно ползване-язовир.

7.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) І584, за трафопост квартал 31 ПУП гр.Сунгурларе, обл.Бургас.

8.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 47097.501.153 по КККР на с.Манолич, общ.Сунгурларе, обл.Бургас.

9.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сунгурларе с период 2021-2025 г.

10.Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: „Кандидатстване на община Сунгурларе по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи, BGLD-3.002 – Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите, Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 година.“

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

По първа точка:

РЕШЕНИЕ №178

Общинския съвет – Сунгурларе,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал.5 и чл.144 ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг, чл. 44 ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сунгурларе:

 1.  Приема уточнения годишен план на бюджета на община Сунгурларе за 2020 г. по приходната и разходната част, както следва:

1.1.  по прихода, съгласно Приложение № 1                         - 17 395 891 лв.,

от които за:

1.1.1. делегираните от държавата дейности                          -  9 833 227 лв.;

1.1.2. местни дейности                                                             -  7 562 664 лв.

 

1.2.   по разхода, съгласно Приложения № 2, 2.1, 2.2, 2.3   -  17 395 891 лв.,

в т.ч. за:

1.2.1. делегирани от държавата дейности                                - 9 833 227 лв.;

1.2.2. дофинансиране на държавните дейности                      -    599 991 лв.;

1.2.3. местни дейности                                                               -   6 962 673 лв.

 

2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета община Сунгурларе за 2020

г. както следва:

2.1.    по прихода, съгласно Приложение № 1                        - 15 347 950 лв.,

от които за:

2.1.1. делегираните от държавата дейности                           - 8 827 388 лв.;

2.1.2. местни дейности                                                              -  6 520 562 лв.

 

2.2.   по разхода, съгласно Приложения № 2, 2.1, 2.2, 2.3    -   15 347 950 лв.,

в т.ч. за:

2.2.1. делегирани от държавата дейности                                -  8 827 388 лв.;

2.2.2. дофинансиране на държавните дейности                       -    392 296 лв.;

2.2.3. местни дейности                                                                -  6 128 266 лв.

 

3. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2020 г. по второстепенни разпоредители в община Сунгурларе, съгласно Приложение № 3.

4. Приема уточнения годишен план и отчет по източници на финансиране на капиталовите разходи 2020 г. в общ размер, съгласно Приложение № 4.

5. Приема отчета за сметки на средствата по Европейски програми за 2020 г., съгласно Приложение № 5.

6. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г., съгласно Приложение № 6.

 

По втора точка:

РЕШЕНИЕ №179

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе.                                         

1.Утвърждава  промени в плана за капиталови разходи за 2021 г., съгласно                Приложение № 1.

2.Всички промени по дейности и параграфи по пълна бюджетна класификация да се извършат със заповед на кмета на общината

 

По трета точка:

РЕШЕНИЕ №180

Общинския съвет – Сунгурларе, не прие предложението за поемане на дългосрочен общински дълг чрез ползване на дългосрочен банков кредит.

 

По четвърта точка:

РЕШЕНИЕ №181

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл. 21, ал.1, т. 12 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. З от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 67, ал. 4, т. 1 от Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, приема План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Сунгурларе.                                                                                                                                                                              

По пета точка:

РЕШЕНИЕ №182

Общинскиясъвет–Сунгурларе, не приепредложението запромяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2021 година.

 

По шеста точка:

РЕШЕНИЕ №183

Общинския съвет – Сунгурларе,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12, ал.2 от НРПУРОИОС, отдава под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 10 /десет/ години следния язовир-публична общинска собственост:

 1.Язовир, находящ се в село Лозарево, община Сунгурларе, с площот 154123 кв.м./сто петдесет и четири хиляди сто двадесет и три квадратни метра/, представляващ поземлен имот с идентификатор 44029.41.57 /четиридесет и четири хиляди двадесет и девет, точка, четиридесет и едно, точка, петдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1873/20.11.2018г. на Изп. директор на АГКК, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, съседи: имоти с идентификатор 44029.41.56, 44029.47.1, 44029.47.41, 44029.46.56, 44029.48.56, 44029.42.75, 44029.42.74, 44029.39.108, 44029.41.43, 44029.41.44, 44029.41.45, 44029.41.46, 44029.41.47, 44029.41.48, номер по предходен план: 000304,  акт за публична общинска собственост № 4148/21.07.2020г., при следните условия:

а/ Начална годишна наемна цена, определена по реда на чл. 14, ал. 8 от ЗОС -  1849,48лв. /хиляда осемстотин четиридесет и девет лева и четиридесет и осем стотинки/ без ДДС.

б/ Наемателят се задължава да заплаща годишна такса за техническа и безопасна експлоатация на язовира, в размер  на 4,20лв. /четири лева и двадесет стотинки/ на декар без вкл.ДДС.

в/ Наемателят се задължава да предоставя вода за напояване на собственици и ползватели на земеделски земи, желаещи да напояват обработваните от тях площи от язовира, предвид разпределението на приоритетите при издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект по реда на чл. 50, ал. 4 от Закона за водите.

2. Упълномощава Кмета на община Сунгурларе да определи останалите условия за провеждане на публичния търг с явно наддаване.

3. Възлага на Кмета на община Сунгурларе да извърши всички действия по процедурата за отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост и да сключи договор за наем със спечелилия търга участник.

 

По седма точка:

РЕШЕНИЕ №184

Общинския съвет   - Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при Общината взето по т.2 на протокол №8/03.06.2021г., дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ І584, за трафопост квартал 31 ПУП гр.Сунгурларе, обл.Бургас, като същия се раздели на два самостоятелни УПИ: І584, за трафопост и КОО (комплексно обществено обслужване) (с площ 520 кв.м) и Х584 („за жилищно строителство“ с площ 383 кв.м),  съгласно приложена скица-предложение.

 

По осма точка:

РЕШЕНИЕ №185

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35 ал. 3 от ЗОС дава право на Кмета на Община Сунгурларе да ПРОДАДЕ на Айнур Хасан Рамадан     , с  ЕГН ---------------, с постоянен адрес: с.Манолич , ул. „Изгрев „ № 15,  общ.Сунгурларе, обл.Бургас, Ремзи Исмет Рамадан , с  ЕГН ---------------, с постоянен адрес: с.Тръстеник, община Иваново, обл.Русе, ул.”Патриарх Ефтимий” № 6 и Ержан Исмет Рамадан , с  ЕГН ---------------, с постоянен адрес: с.Манолич , ул. „Изгрев „ № 15,  общ.Сунгурларе, обл.Бургас  , право на собственост върху имот – частна общинска собственост, находящ се в село Манолич, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, а именно: терен с площ 594  кв.м., съставляващ на  поземлен имот с идентификатор 47097.501.153 по КККР на селото, при граници : 47096.501.154; 47096.19.129; 47096.19.53; 47096.501.152 и 47096.501.6017   , актуван с АЧОС № 4226/08.03.2021 г., върху който имот купувачите  имат  законно построени жилищна сграда и допълнителни постройки , при продажна цена 3041.00  лв. без ДДС / Три хиляди четиридесет и един лева без ДДС/.

Упълномощава кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с осъществяването на правната сделка.

 

По девета точка:

РЕШЕНИЕ №186

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.26, ал.2, чл.28 от ЗНА, чл.76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК и чл.40, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните:

1.Приема „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сунгурларе 2021 – 2025 г.“

2.Отменя „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сунгурларе, приета с протокол №15/29.10.2008г. на Общински съвет – Сунгурларе.

 

По десета точка:

РЕШЕНИЕ №187

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА:

1.Дава съгласие за кандидатстването на община Сунгурларе по Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи, BGLD-3.002 – Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите, съгласно насоките за кандидатстване с краен срок за предаване на проектното предложение до 30.09.2021 година.

2.Дава съгласие и възлага на Кмета на общината да подготви всички съпътстващи документи и подпише „Партньорско споразумение“ с партньори по проектното предложение – Община Антоново и СНЦ „Асоциация Интегро“, адрес: гр.Разград, ул.Осъм 4.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:/п/

                                                             ХАЛИЛ АХМЕД