Решения

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 12.10.2020 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 13

от проведеното на 12.10.2020 година заседание

 

 

 

                                              Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.  Отчет за дейността на Общински съвет-Сунгурларе и неговите комисии за периода м.ноември 2019 г. до 30.09.2020 г.

------------------------------------------------------------------------------------

 

По първа точка:

 

РЕШЕНИЕ №102

 

На основание чл. 21,ал.1, т.3,ал. 2, и във връзка с чл. 27, ал. 6  от ЗМСМА, приема Отчет на дейността на Общински съвет – Сунгурларе и неговите комисии за периода м.ноември 2019г.-  м.септември 2020г.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

                                             ХАЛИЛ  АХМЕД