Решения

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 14.08.2020 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 11

от проведеното на 14.08.2020 година заседание

 

 

 

                                              Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.  Разглеждане на докладна записка от д-р Георги Кенов – кмет на Община Сунгурларе, относно: Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2020 г.

------------------------------------------------------------------------------------

 

По първа точка:

 

РЕШЕНИЕ №85

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе,  Общински съвет – Сунгурларе:

                                                      

1.                 Допълва Плана за капиталови разходи за 2020г. с 61 220 лв. в частта от собствени средства, съгласно Приложение № 1, както следва:

-      Закупуване на климатик за общинска администрация – 1220 лв.

-    "Организация на движението в централна градска част на гр. Сунгурларе във връзка с промяна на трасето на транзитно преминаващите автомобили" – 60 000 лв.

 

2.           Актуализира бюджета на Община Сунгурларе за 2020г., както следва:

 

- в Дейност 122 „Общинска администрация” – намаление с 60 000 лв., както следва:

 

 Намаление по параграфи с 61 220 лв.:

§ 10-30 –  17 220 лв.

§ 10-51 – 9 000 лв.

§ 10-52 – 5 000 лв.

§ 19-01 – 30 000 лв.

Увеличение по параграфи с  1 220 лв.:

            § 52-04 –  с 1220 лв.

 

- в Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”” – увеличение с 381 017 лв. по параграф 51-00.

 

- в Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”” – намаление с 321 017 лв. по параграф 51-00;

 

3.                 Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

                                             ХАЛИЛ  АХМЕД