Решения

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.07.2020 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 10

от проведеното на 23.07.2020 година заседание

 

 

 

                                          Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Издаване на Запис на заповед за авансово плащане на дейности по проект на Община Сунгурларе с договор за безвъзмездна  финансова помощ № 02/07/2/0/00603 „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе ”, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

2.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Издаване на Запис на заповед за ДДС по авансово плащане на дейности по проект на Община Сунгурларе с договор за безвъзмездна  финансова помощ № 02/07/2/0/00603 „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе ”, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

3.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Сунгурларе за период 2020 - 2023г.“

4. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Сунгурларе за период 2020 – 2030 г.“

5.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Предоставяне под наем на помещения – частна общинска собственост.

6.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сунгурларе.

7.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Даване на принципно съгласие за поемане на общински дълг чрез подаване на заявление от Община Сунгурларе за кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на безлихвен заем за закупване на специализирана техника за сметосъбиране и сметоизвозване и съдове за събиране на битови отпадъци.

8. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Промяна на годишен план за ползване на дървесина поради това, че след извършена проверка от РДГ Бургас по план-извлечение се установи, че част от предложените отдели не отговарят на ГСП.

9. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2020 г.

10.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост сначин на трайно ползване – язовир.

11. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба  на имоти – частна общинска собственост в с. Завет и с Подвис, общ.Сунгурларе, обл.Бургас.

12. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:  Продажба  на имоти – частна общинска собственост в гр.Сунгурларе, общ.Сунгурларе, обл.Бургас.

13. Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба на имоти от общинския поземлен фонд.

            14.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Подвис.

15. Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на имоти в с.Лозарево.

            16.Освобождаване на физически и юридически лица – наематели на общинска собственост от заплащане на наем за времето на обявеното извънредно положение.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

            По първа точка:

 

РЕШЕНИЕ №70

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 1.  Упълномощава  кмета  на  Община  Сунгурларе да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  2 824 214,30 лв. (два милиона осемстотин двадесет и четири хиляди двеста и четиринадесет лева и тридесет ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00603 от дата: 16.10.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за Проект „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе”, сключен между Община Сунгурларе и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Сунгурларе да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 02/07/2/0/00603 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Сунгурларе, проведено на 23.07.2020 г. ,  Протокол № 10 , т.1 от дневния ред по доклад № 138/ 17.06.2020г. при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 16 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се”0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет .

 

По втора точка:

 

РЕШЕНИЕ №71

 

 Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1.  Упълномощава  кмета  на  Община  Сунгурларе да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  564 842,86  лв. (петстотин шестдесет и четири хиляди осемстотин и четиридесет и два лева и осемдесет и шест ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер за ДДС на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00603 от дата: 16.10.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за Проект „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе”, сключен между Община Сунгурларе и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на Община Сунгурларе да подготви необходимите документи за получаване на ДДС към авансовото плащане по договор № 02/07/2/0/00603 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Сунгурларе, проведено на 23.07.2020 г. ,  Протокол № 10 , т.2 от дневния ред по доклад № 137 / 18.06.2020г. при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 16 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет .

 

По трета точка:

 

РЕШЕНИЕ №72

 

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.10, ал.1 от Закона за енергията от възобновяеми източници, Приема „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Сунгурларе за период  2020 – 2023 г.“

 

По четвърта точка:

 

РЕШЕНИЕ №73

Общинския съвет – Сунгурларе, на основаниечл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.10, ал.1 от Закона за енергията от възобновяеми източници, Приема „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Сунгурларе за период 2020 – 2030 г.“

 

По пета точка:

 

РЕШЕНИЕ №74

 

Общинскиясъвет-  Сунгурларе,

 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.26, ал.1, т.1 от НРПУРОИ дава съгласие да се отдадат под наем за срок от десет години на „АИППИМП – д-р Бисер Атанасов” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Сунгурларе 8470, обл.Бургас, общ.Сунгурларе, ул.”Първи май” № 4, с ЕИК 201891801,представляваноот Бисер Атанасов Атанасов,помещения – частна общинска собственост, а именно:

- лекарски кабинет № 9 с площ 17,16кв.м., лекарски кабинет № 10 с площ 17,16кв.м., находящи се на І ви етаж на сградата и лекарски кабинет № 11 с площ 17,16кв.м., находящи се на ІІ-ри етаж на сградата, идеални части от общи части с площ 32,42кв.м., намиращи се в сградата на Поликлиника в гр.Сунгурларе, актувана с АОС № 3407/03.09.2015год., построена в УПИ І в кв.16 по ПУП на гр.Сунгурларе, при граници на имота: север – улица, изток – улица, юг – УПИ ІІ кв.16, запад – улица, при месечна наемна цена общо за обектите 34,78 лв. /тридесет и четири лева и седемдесет и осем стотинки/ с вкл. ДДС.

            2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.26, ал.1, т.1 от НРПУРОИ, дава съгласие да се отдадат под наем за срок от десет години на ЕТ„АИППИМП – д-р Ваня Савова”, със седалище и адрес на управление: гр.Сунгурларе 8470, обл.Бургас, общ.Сунгурларе, ул.”Българка” № 1, с ЕИК 102628695,представляваноот Ваня Савова Ружева-Савова,помещения – частна общинска собственост, а именно:

- лекарски кабинет № 2 с площ 17,16кв.м., лекарски кабинет № 3 с площ 17,16кв.м., и лекарски кабинет № 4 с площ 17,16кв.м., находящи се на ІІ-ри етаж на сградата, идеални части от общи части с площ 34,74кв.м., намиращи се в сградата на Поликлиника в гр.Сунгурларе, актувана с АОС № 3407/03.09.2015год., построена в УПИ І в кв.16 по ПУП на гр.Сунгурларе, при граници на имота: север – улица, изток – улица, юг – УПИ ІІ кв.16, запад – улица, при месечна наемна цена общо за обектите 35,38 лв. /тридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/ с вкл. ДДС.

3.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.26, ал.1, т.1 от НРПУРОИ дава съгласие да се отдадат под наем за срок от десет години на ЕТ„АПМП – д-р Росен Павлев”, със седалище и адрес на управление: гр.Сунгурларе 8470, обл.Бургас, общ.Сунгурларе, ул.”Янтра” бл.4, вх.Б, ет.2, ап.5, с ЕИК 102628624,представляваноот Росен Костадинов Павлев,помещения – частна общинска собственост, а именно:

- лекарски кабинет № 7 с площ 17,16кв.м., лекарски кабинет № 8 с площ 17,16кв.м., и лекарски кабинет № 11 с площ 17,16кв.м., находящи се на І-ви етаж на сградата, идеални части от общи части с площ 31,26кв.м., намиращи се в сградата на Поликлиника в гр.Сунгурларе, актувана с АОС № 3407/03.09.2015год., построена в УПИ І в кв.16 по ПУП на гр.Сунгурларе, при граници на имота: север – улица, изток – улица, юг – УПИ ІІ кв.16, запад – улица, при месечна наемна цена общо за обектите 34,64 лв. /тридесет и четири лева и щестдесет и четири стотинки/ с вкл. ДДС/.

По шеста точка:

 

РЕШЕНИЕ №75

 

 Общинския съвет – Сунгурларе, не приема Наредба за  обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сунгурларе.

 

По седма точка:

 

РЕШЕНИЕ №76

 

Общинския съвет Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 4, т. 1 и чл. 13 от Закона за общинския дълг, дава принципно съгласие за поемане на общински дълг, чрез подаване на заявление за отпускане на безлихвен заем  пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите за закупуване на специализирана техника за сметосъбиране и сметоизвозване и съдове за събиране на битови отпадъци  за нуждите на община Сунгурларе, в това число:

-          2 броя сметосъбиращи автомобила с полезен обем 6 куб.м., с прогнозна стойност  120 000 без вкл.ДДС за брой;

-          1 брой сметосъбиращ автомобил с полезен обем 20 куб.м., с прогнозна стойност  300 000 лв. без вкл.ДДС;

-          300 броя метални контейнери тип „Бобър“, с вместимост 1100 л., с прогнозна стойност до 144 000 лв. без вкл. ДДС.

 

По осма точка:

 

РЕШЕНИЕ №77

      Общинския съвет – Сунгурларе,на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

      1. Дава съгласие за приемане на промяна в годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Сунгурларе за 2020г. по видове сечи, с общ обем по лежаща маса както следва:

      - изключва отдели от ЛФ 2020г. за 4833м3 лежаща маса и 5531м3 стояща маса.

      - включва отдели за ЛФ 2020г. за 5586м3 лежаща маса и 6085м3 стояща маса.

      2.На основание решението по т.1 на ОбС Сунгурларе Кмета на Общината да утвърди промяна на годишен план за ползване на дървесина от Общински горски територии, собственост на Община Сунгурларе за 2020г.

      3.Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да осъществи изпълнението на решенията.

 

По девета точка:

 

РЕШЕНИЕ №78

 

Общинскиясъвет-Сунгурларе, на основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе,                                             

1.Утвърждава  промени в плана за капиталови разходи за 2020 г., съгласно Приложение № 1.

2.   Актуализира бюджета на Община Сунгурларе за 2020 г., както следва:

- Дейност 122 „Общинска администрация” - намаление с 4890 лв.,както следва:

§ 52-04 – увеличение с 1660 лв.

§ 10-15 – намаление с 6550 лв.

-  Дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие”

§ 52-01 – увеличение с 999 лв.

§ 52-03 – увеличение с 3203 лв.

§ 10-30 – намаление с 4202 лв.

-  Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”

§ 52-03 – увеличение с 1290 лв.

-      Дейност 622 „Озеленяване”

§ 52-03 – увеличение с 3600 лв.

 

3.Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

 

По десета точка:

 

РЕШЕНИЕ №79

 

Общинския съвет - Сунгурларе,  на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 4, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за сдруженията за напояване, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.19 от НРПУРОИ, Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да проведе процедура за предоставяне под наем, за срок от десет години чрез провеждане на публичен търг по реда на НРПУРОИ на следният язовир:

            1.Язовир с площ 12331 кв.м., представляващ имот № 000644 по КВС, с идентификатор 56959.70.121 по Кадастралната карта в землището на с.Подвис и АПОС № 4113/07.05.2020г., с начална годишна наемна цена 295,94лв. без ДДС.

             ІІ.Възлага на Кмета на общината да извърши всички последващи действия по процедурата за отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост и сключи договор за наем със спечелилият търга участник.

 

По единадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №80

Общинския съвет – Сунгурларе,

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Завет, общ. Сунгурларе, а именно: нива  с площ 1002  кв.м., ведно с построена в нея жилищна сграда с площ 47 кв.м., съставляващи поземлен имот 30051.2.20 по кад.карта  на селото, актувани с АЧОС № 4119/22.05.2020 г., при начална цена 4653.00 лв. без ДДС /Четири хиляди шестстотин петдесет и три лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 1926,40 лв. /Хиляда деветстотин двадесет и шест  лева и четиридесет стотинки/;

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Подвис, общ. Сунгурларе, а именно: терен с площ 2526  кв.м., съставляващо  УПИ VІІ   квартал 38 по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 4021/01.07.2019 г., при начална цена 17181.00  лв. без ДДС /Седемнадесет хиляди сто осемдесет и един   лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 5759.30 лв. /Пет хиляди седемстотин петдесет и девет   лева и тридесет стотинки/;

3.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се  в село Подвис, общ. Сунгурларе, а именно: терен с площ 355  кв.м., ведно с построена в него жилищна сграда с площ 104 кв.м.,  съставляващи  УПИ VІІІ   квартал 38 по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 4022/01.07.2019 г., при начална цена 13923.00  лв. без ДДС /Тринадесет хиляди деветстотин двадесет и три   лева  без ДДС/.

          Данъчната оценка на имота е в размер на 2202.20 лв. /Две хиляди двеста и два лева и двадесет стотинки/;

4.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  село Подвис, общ. Сунгурларе, а именно: терен с площ 3424  кв.м., ведно с построена в него масивна двуетажна сграда с РЗП 1700 квм. И масивен гараж с площ 17 кв.м. ,  съставляващи  УПИ VІІІ   квартал 38 по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 4023/01.07.2019 г., при начална цена 169596.00  лв. без ДДС /Сто шестдесет и девет хиляди петстотин деветдесет и шест   лева  без ДДС/.

 Данъчната оценка на имота е в размер на 32742.50 лв. /Тридесет и две хиляди седемстотин четиридесет и два  лева и петдесет стотинки/;

5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Подвис, общ. Сунгурларе, а именно: терен с площ 932  кв.м., съставляващо  УПИ І   квартал 49 по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 4062/27.02.2020 г., при начална цена 6339.00  лв. без ДДС /Шест хиляди триста тридесет и девет   лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 2125.00 лв. /Две хиляди сто двадесет и пет  лева /;

          6. Продажба на имотите да се извърши след проведен публичен търг с явно наддаване, открит със заповед на Кмета на общината, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

          7. Определените купувачи следва да заплатят достигната цена на имотите, 3 % местен данък, стойността  на разходите, направени от Общината за изготвянето на оценките, съгласно чл. 42 от НРПУРОИ.

          8. Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга  и с осъществяването на правните сделки.

 

По дванадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №81

 

         Общинския съвет-Сунгурларе,

         1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за производствени и складови дейности  с площ 7330  кв.м., съставляващ  УПИ І   квартал 115 по ПУП на града, актуван с АЧОС № 4041/05.12.2019 г., при начална цена 52044.00 лв. без ДДС /Петдесет и две  хиляди четиридесет и четири лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 23639,30 лв. /Двадесет и три хиляди шестстотин тридесет и девет  лева и тридесет стотинки/;

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за производствени и складови дейности  с площ 9310  кв.м., съставляващ  УПИ ІІІ  квартал 115 по ПУП на града, актуван с АЧОС № 4043/05.12.2019 г., при начална цена 66102.00 лв. без ДДС /Шестдесет и шест  хиляди сто и два лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 30024,80 лв. /Тридесет хиляди двадесет и четири  лева и осемдесет стотинки/;

3.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се гр. Сунгурларе, а именно: терен  за производствени и складови дейности  с площ 9690  кв.м., съставляващ  УПИ ІV   квартал 115 по ПУП на града, актуван с АЧОС № 4044/05.12.2019 г., при начална цена 68800.00 лв. без ДДС /Шестдесет и осем   хиляди и осемстотин лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 31250,30 лв. /Тридесет и една  хиляди двеста и петдесет  лева и тридесет стотинки/;

         4.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  гр. Сунгурларе, а именно: терен терен  за производствени и складови дейности  с площ 3194  кв.м., съставляващ  УПИ  квартал 115 по ПУП на града, актуван с АЧОС № 4045/05.12.2019 г., при начална цена 22678.00 лв. без ДДС /Двадесет и две  хиляди и шестстотин седемдесет и осем лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 10300,70 лв. /Десет хиляди и триста лева и седемдесет стотинки/;

5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  гр. Сунгурларе, а именно: терен за производствени и складови дейности  с площ 4919  кв.м., съставляващ  УПИ VІ   квартал 115 по ПУП на града, актуван с АЧОС № 4046/05.12.2019 г., при начална цена 34925.00 лв. без ДДС /Тридесет и четири   хиляди и деветстотин двадесет и пет лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 15863,80 лв. /Петнадесет  хиляди осемстотин шестдесет и три  лева и осемдесет стотинки/;

6.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  гр. Сунгурларе, а именно: терен   за производствени и складови дейности  с площ 5404  кв.м., съставляващ  УПИ ІІІ   квартал 116 по ПУП на града, актуван с АЧОС № 4049/05.12.2019 г., при начална цена 38368.00 лв. без ДДС /Тридесет и осем   хиляди и триста шестдесет и осем лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 19286,90 лв. /Деветнадесет  хиляди двеста осемдесет и шест  лева и деветдесет стотинки/;

7.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  гр. Сунгурларе, а именно: терен   за производствени и складови дейности  с площ 8727  кв.м., съставляващ  УПИ ІV   квартал 116 по ПУП на града, актуван с АЧОС № 4050/05.12.2019 г., при начална цена 61963.00 лв. без ДДС /Шестдесет и една    хиляди и деветстотин шестдесет и три лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 31146,70 лв. /Тридесети е една хиляди сто четиридесет и шест  лева и седемдесет стотинки/;

8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  гр. Сунгурларе, а именно: терен   за производствени и складови дейности  с площ 5475  кв.м., съставляващ  УПИ  квартал 116 по ПУП на града, актуван с АЧОС № 4051/05.12.2019 г., при начална цена 38873.00 лв. без ДДС /Тридесет и осем   хиляди и осемстотин седемдесет и три лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 19540,30 лв. /Деветнадесет  хиляди петстотин и четиридесет  лева и тридесет стотинки/;

9.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  гр. Сунгурларе, а именно: терен   за производствени и складови дейности  с площ 4411  кв.м., съставляващ  УПИ VІ   квартал 116 по ПУП на града, актуван с АЧОС № 4052/05.12.2019 г., при начална цена 31319.00 лв. без ДДС /Тридесет и една   хиляди и триста и деветнадесет лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 14225,50 лв. /Четиринадесет  хиляди двеста двадесет и пет лева и петдесет стотинки/;

10.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  гр. Сунгурларе, а именно: терен   за производствени и складови дейности  с площ 5289  кв.м., съставляващ  УПИ VІІ   квартал 116 по ПУП на града, актуван с АЧОС № 4053/05.12.2019 г., при начална цена 37552.00 лв. без ДДС /Тридесет и седем   хиляди  петстотин петдесет и два лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 17057,00 лв. /Седемнадесет  хиляди и петдесет и седем лева /;

          11. Продажба на имотите да се извърши след проведен публичен търг с явно наддаване, открит със заповед на Кмета на общината, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

          12. Определените купувачи следва да заплатят достигната цена на имотите, 3 % местен данък, стойността  на разходите, направени от Общината за изготвянето на оценките, съгласно чл. 42 от НРПУРОИ.

          13.Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга  и с осъществяването на правните сделки.

 

По тринадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №82

 

Общинския съвет - Сунгурларе, на основание  чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 43 от НРПУРОИ на Община Сунгурларе, ОПРЕДЕЛЯ  за продажба следните  имоти – частна общинска собственост:

1. НИВА с площ 79988 кв.м., съставляващ поземлен имот с № 12591.100.121 в местността „МЕРАТА“, находящ се в землището на село ВЪЛЧИН, актуван с АЧОС № 2441/рег.1 05.05.2010 год., с 56 080.00 лв. (петдесет и шест хиляди и осемдесет  лева),  Данъчната оценка на имота е 9286,60 лв.

2. НИВА с площ 49991 кв.м., съставляващ ПОЗЕМЛЕН имот с № 12591.100.120 в местността „МЕРАТА“, находящ се в землището на село ВЪЛЧИН, актуван с АЧОС 2442/рег.1.05.05.2010год., 35 050.00 лв. (тридесет и пет хиляди и петдесет лева), Данъчната оценка на имота е 5804,00 лв.

 

II. Продажбата на имотите   да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

III. Определените купувачи следва да заплатят достигнатата цена на имотите,

3% местен данък, стойността на разходите направени от Общината за изготвянето на оценките, съгласно чл.43 от НРПУРОИ.

 

 IV.Упълномощава кмета на Общината да извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга и с осъществяването на правната сделка

 

По четиринадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №83

 

Общинския съвет – Сунгурларе, приема цена на земята - 265 лв.на дка, за всички имоти  в с.Подвис, предложени за продажба в предложението на кмета на общината с Вх.№139 от 25.06.2020 г.

 

 

По петнадесета точка:

 

РЕШЕНИЕ №84

 

Общинския съвет - Сунгурларе,след проведеното поименно гласуване със 7 гласа ”ЗА”, „ПРОТИВ”- х и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 9, не прие предложението за решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

                                             ХАЛИЛ  АХМЕД