Решения

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.05.2020 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 9

от проведеното на 27.05.2020 година заседание

 

 

 

                                          Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г.

2.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Отдаване под наем на поземлен имот публична общинска собственост в землището на с.Терзийско.

3.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Отдаване под наем на поземлен имот публична общинска собственост в землището на гр.Сунгурларе.

4. Разглеждане на предложение от Гергана Желязкова – зам.кмет на община Сунгурларе и председател на МКБППМН, относно: Годишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/МКБППМН/ към община Сунгурларе за 2019г.

5.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал.2 от чл.26а от ЗНЧ и за изразходваните от бюджета средства през 2019г.

6.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост в с.Съединение, общ.Сунгурларе, обл.Бургас.

7.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Поемане на краткосрочен дълг, чрез сключване на договор за финансов лизинг от община Сунгурларе за 2020 г.

8.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Промяна на собствеността на имот с кадастрален №70247.57.66 гр.Сунгурларе и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри .

9.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Отпускане на финансова помощ от бюджета на община Сунгурларе за МБАЛ Карнобат .

10.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на имоти в с.Лозарево.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

            По първа точка:

 

РЕШЕНИЕ №60

 

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС,  Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2020 г., както следва:

      В раздел ІІ А – Имоти , които Община Сунгурларе има намерение да предостави под наем /Дългогодишен срок/

    № 45 – язовир с площ 12,331 дка, съставляващ поземлен имот № 000644 по КВС, с идентификатор 56959.70.121 по кадастралната карта в землището на с.Подвис;

    № 46 – терен с площ 451 кв.м., съставляващ УПИ І квартал 2 по ПУП на гр.Сунгурларе;

    № 47 – част от терен с площ 1000/2516 ид.ч. кв.м. от УПИ ІІ квартал 5 по ПУП на гр.Сунгурларе;

    № 48 – земеделска земя с площ 1011 кв.м., съставляваща част от имот № 72299.221.119 в общ размер 13079 кв.м., находяща се в землището на с.Терзийско по начин на трайно ползване пасище;

     № 49 – земеделска земя с площ 1814 кв.м., съставляваща имот № 70247.160.7 в землището на гр. Сунгурларе на територията на бивше Балабанчево, по начин на трайно ползване пасище;

      № 50 - земеделска земя с площ 38.311 дка, съставляваща имот № 17909.440.20 в землището на с.Грозден, по начин на трайно ползване лозе;

      № 51 - земеделска земя с площ 3.800 дка, съставляваща имоти в масив № 180 в землището на с.Подвис, по начин на трайно ползване лозя;

      № 52 - земеделска земя с площ 13.000 дка, съставляваща имоти в масив № 182 в землището на с.Подвис, по начин на трайно ползване лозя;

      № 53 - земеделска земя с площ 6.500 дка, съставляваща имоти в масив № 183 в землището на с.Подвис, по начин на трайно ползване лозя;

      № 54 - земеделска земя с площ 11.000 дка, съставляваща имоти в масив № 020 в землището на с.Подвис, по начин на трайно ползване лозя;

      В раздел ІІ В – Имоти, които Община Сунгурларе има намерение да продаде:

       № 60 – имот № 30051.2.20 по кадастралната карта на с.Завет, представляващ терен с площ 1000 кв.м , ведно с посторената в имота сграда;

       № 61 – УПИ ХІV в кв.22 по ПУП на с.Славянци с площ 839 кв.м.;

       № 62 – сграда с площ 94 кв.м., находяща се в УПИ ІІІ кв. 68 по ПУП на гр.Сунгурларе;

       № 63 – УПИ І в кв.49 по ПУП на с.Подвис с площ 932 кв.м.;

       № 64 – УПИ VІІ в кв.38 по ПУП на с.Подвис с площ 2526 кв.м.;

       № 65 – УПИ VІІІ в кв.38 по ПУП на с.Подвис с площ 355 кв.м., ведно с построената в имота сграда;

       № 66 – УПИ ХІ в кв.38 по ПУП на с.Подвис с площ 3424 кв.м., ведно с постоените в имота сгради;

       № 67 – УПИ  ІІ в кв.7  по ПУП на с.Камчия с площ 2440кв.м., ведно с постоената в имота сграда;

       № 68 – земеделска земя № 12591.100.120 по кадастралната карта на с.Вълчин, представляващ нива с площ 49,999 дка;

       № 69 – земеделска земя № 12591.100.121 по кадастралната карта на с.Вълчин, представляващ нива с площ 79,988 дка;

 

По втора точка:

 

РЕШЕНИЕ №61

 

            Общинския съвет – Сунгурларе, на основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от ЗОС и чл.19 от НРПУРОИ:

1.Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да проведе процедура за предоставяне под наем, за срок от 10/десет/ години чрез провеждане на публичен търг по реда на НРПУРОИ на следния имот:

Част от Поземлен имот с идентификационен кадастрален номер  72299.221.119 /стар № 000217/находящ се в землището на с. Терзийско с площ 1011,00 кв.м.,от общо 130079 кв.м.с начин на трайно ползване пасище в местността „Таш пунар“, по вид собственост – Общинска публична.

2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всички последващи действия по процедурата за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост и сключи договор  за наем със спечелилия търга участник .

 

По трета точка:

 

РЕШЕНИЕ №62

 

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от ЗОС и чл.19 от НРПУРОИ:

1.Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да проведе процедура за предоставяне под наем, за срок от 10/десет/ години чрез провеждане на публичен търг по реда на НРПУРОИ на следния имот:

Поземлен имот с идентификационен кадастрален номер 70247.160.7  /стар № 774044 /находящ се в землището на гр. Сунгурларе  с площ 1814,00 кв.м.с начин на трайно ползване пасище в местността „Горните лозя“, по вид собственост – Общинска публична.

2.      Възлага на Кмета на Общината да извърши всички последващи

действия по процедурата за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост и сключи договор  за наем със спечелилия търга участник .

 

По четвърта точка:

 

РЕШЕНИЕ №63

      Общинския съвет – Сунгурларе, Приема за сведение годишния Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Сунгурларе за 2019 година

 

По пета точка:

 

РЕШЕНИЕ №64

 

Общинскиясъвет-  Сунгурларе, във връзка с изпълнението на разпоредбите на текстовете на чл.26 ал.2 и чл.26а т.4 и 5 от Закона за Народните читалища и с цел подобряване работата на читалищните организации в Община Сунгурларе:

 

1.       Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2019 година, за читалище  „Просвета 1882” град Сунгурларе.

2.       Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2019 година, за читалище  „Христо Ботев – 1928” с. Подвис.

3.       Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2019 година, за читалище  „Васил Левски – 1929” с. Прилеп.

4.       Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2019 година, за читалище  „Светлина – 1920” с. Лозарево.

5.       Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2019 година, за читалище  „Гео Милев – 1930” с. Ведрово.

6.       Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2019 година, за читалище  „Просвета – 1935” с. Везенково.

7.       Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2019 година, за читалище  „Зора – 1929” с. Вълчин.

 

8.       Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2019 година, за читалище  „Христо Ботев – 1927” с. Грозден.

9.       Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2019 година, за читалище  „Христо Ботев – 1928” с. Завет.

10.   Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2019 година, за читалище  „Васил Левски – 1936” с. Босилково.

11.   Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2019 година, за читалище  „Христо Смирненски – 1938” с. Манолич.

12.   Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2019 година, за читалище  „Напредък – 1908” с. Славянци.

13.   Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2019 година, за читалище  „Христо Ботев – 1928” с. Съединение.

14.   Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2019 година, за читалище  „Христо Ботев – 1928” с. Терзийско.

15.   Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2019 година, за читалище  „Пробуда – 1931” с. Чубра.

16.   Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета средства през 2019 година, за читалище  „Христо Ботев – 1932” с. Черница.

 

По шеста точка:

 

РЕШЕНИЕ №65

             

1.Общинския съвет – Сунгурларе,на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Съединение, м/у двата квартала, общ. Сунгурларе, а именно: дворно място с площ 1171  кв.м., съставляващо  УПИ VІ   квартал 22 по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 3934/21.11.2017 г., при начална цена 5369.00  лв. без ДДС /Пет хиляда триста шестдесет и девет  лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 4783,50 лв. /Четири хиляди седемстотин осемдесет и три  лева и петдесет стотинки/;

2. Общинския съвет-Сунгурларе,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Съединение, м/у двата квартала, общ. Сунгурларе, а именно: дворно място с площ 671  кв.м., съставляващо  УПИ ІІ   квартал 24 по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 2830/05.06.2012 г., при начална цена 3076.00  лв. без ДДС /Три хиляда  седемдесет и шест  лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 2510.20 лв. /Две хиляди петстотин и десет   лева и двадесет стотинки/;

3. Общинския съвет-Сунгурларе,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Съединение, м/у двата квартала, общ. Сунгурларе, а именно: дворно място с площ 897  кв.м., съставляващо  УПИ VІІІ   квартал 24А по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 2835/06.06.2012 г., при начална цена 4112.00  лв. без ДДС /Четири хиляда  сто и дванадесет  лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 3355.70 лв. /Три хиляди триста  петдесет и пет  лева и седемдесет стотинки/;

4. Общинския съвет-Сунгурларе,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Съединение, м/у двата квартала, общ. Сунгурларе, а именно: дворно място с площ 674  кв.м., съставляващо  УПИ ХІІ   квартал 24А по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 2105/29.11.2006 г., при начална цена 3090.00  лв. без ДДС /Три хиляда деветдесет  лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 2521.40 лв. /Две хиляди петстотин двадесет и един  лева и четиридесет стотинки/;

5.  Общинския съвет-Сунгурларе,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Съединение, м/у двата квартала, общ. Сунгурларе, а именно: дворно място с площ 703  кв.м., съставляващо  УПИ ХІІІ   квартал 24А по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 2836/06.06.2012 г., при начална цена 3223.00  лв. без ДДС /Три хиляда двеста двадесет и три  лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 2629.90 лв. /Две хиляди шестстотин двадесет и девет  лева и деветдесет стотинки/;

6.  Общинския съвет-Сунгурларе,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Съединение, м/у двата квартала, общ. Сунгурларе, а именно: дворно място с площ 700  кв.м., съставляващо  УПИ ХІV   квартал 24А по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 2837/06.06.2012 г., при начална цена 3209.00  лв. без ДДС /Три хиляда  двеста и девет  лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 2622.40 лв. /Две хиляди шестстотин двадесет и два   лева и четиридесет стотинки/;

7. . Общинския съвет-Сунгурларе,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Съединение, м/у двата квартала, общ. Сунгурларе, а именно: дворно място с площ 905  кв.м., съставляващо  УПИ ХV   квартал 24А по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 2838/06.06.2012 г., при начална цена 4150.00  лв. без ДДС /Четири хиляда  сто и петдесет  лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 3385.60 лв. /Три хиляди триста  осемдесет и пет  лева и шестдесет стотинки/;

8. . Общинския съвет-Сунгурларе,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Съединение, м/у двата квартала, общ. Сунгурларе, а именно: дворно място с площ 903  кв.м., съставляващо  УПИ ХVІ   квартал 24А по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 2839/06.06.2012 г., при начална цена 4140.00  лв. без ДДС /Четири хиляда  сто и четиридесет  лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 3378.10 лв. /Три хиляди триста  седемдесет и осем  лева и десет стотинки/;

          9. Продажба на имотите да се извърши след проведен публичен търг с явно наддаване, открит със заповед на Кмета на общината, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

          10. Определените купувачи следва да заплатят достигната цена на имотите, 3 % местен данък, стойността  на разходите, направени от Общината за изготвянето на оценките, съгласно чл. 38 от НРПУРОИ.

          11. Общински съвет – Сунгурларе  упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга  и с осъществяването на правните сделки.

 

По седма точка:

 

РЕШЕНИЕ №66

1.      Общинския съвет Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.10. и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 3, т. 7 и чл.16 от Закона за общинския дълг, дава съгласие Община Сунгурларе да поеме  краткосрочен дълг при следните условия:

 • Максимален размер на дълга - до 66 300 лева, с включен ДДС;
 • Валута на дълга - лева;
 • Вид на дълга - краткосрочен,поет с договор при условията на финансов лизинг;
 • Цел - закупуване на един брой автомобил за обезпечаване на дейността на Община Сунгурларе;
 • Начин на финансиране - от собствени бюджетни средства;
 • Авансова вноска- не повече от 20% от цената на актива, плюс еднократни съпътстващи разходи (такса лизинг, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) - суми не формиращи дълг съгласно договора;
 • Условия за погасяване:

         - на месечни вноски, съгласно погасителен план;

         - с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване;

 • Срок за погасяване - финансов лизинг със срок от 24 месеца, считано от датата на подписване на договора;
 • Максимален лихвен процент -  до 3%;
 • Начин на обезпечаване на кредита - придобитият актив е собственост на  Лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.
 • Възлага и делегира права на Кмета на Община Сунгурларе да проведе процедура за избор на изпълнител, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

По осма точка:

 

РЕШЕНИЕ №67

 

Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 6, ал.1 от Закона за общинската собственост, ОБЯВЯВАимот № 70247.57.66  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сунгурларе, област Бургас, с площ от 1193кв.м., от публична в частна общинска собственост.

 

По девета точка:

 

РЕШЕНИЕ №68

 

Общинскиясъвет-Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 124 от Закона за публичните финанси:

 

1.      Дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 500 лв. за закупуване на болнично легло за Отделение „Хемодиализа” към „МБАЛ – Карнобат” ЕООД.

2.    Средствата да се изплатят от § 42-14 – Обезщетения и помощи по решение на общинския бюджет, планирани в дейност 122 „Общинска администрация”.

 

По десета точка:

 

РЕШЕНИЕ №69

 

Общинския съвет - Сунгурларе, отлага разглеждането на предложението на д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на имоти в с.Лозарево/вх.№112/12.05.2020 г./за следващото заседание.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

                                             ХАЛИЛ  АХМЕД