Правилник за реда и начина за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на жители на Община Сунгурларе

                                                                                                          

Прочети още...

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския съвет на община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1.Този правилник урежда въпросите на организацията и функционирането на Общинския съвет и неговите комисии, както и взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе, международните връзки и условията за сдружаване на Общинския съвет.

Прочети още...