ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския съвет на община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1.Този правилник урежда въпросите на организацията и функционирането на Общинския съвет и неговите комисии, както и взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе, международните връзки и условията за сдружаване на Общинския съвет.

Прочети още...

ПРОЕКТ ПРАВИЛНИК НА ОБС за организацията и дейността на Общинския съвет на община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРОЕКТ

 

 

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Общинския съвет на община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Прочети още...

Правилник за организацията и дейността

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник урежда въпросите на организацията и функционирането на Общинския съвет и неговите комисии, както и взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе.
Чл.2. Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от жителите в Общината при условия и ред, определени от закона.

Прочети още...